Mälarprovinsernas stadsdomarförening. Styrelsen har under 1960 utgjorts av landshövdingen Olov Rylander, ordf., samt borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Erik Ahnlund med rådmännen Erik Ljunggren och Lennart Wallin som suppl. — Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under år 1960 hållit tre sammanträden. Vid årsmötet d. 2 juni kåserade antikvarien vid stadsmuseet fil. lic. Martin A. Ohlsson över ämnet »Från Norrbrobazaren till Hotel Rydberg — en vandring genom seklerna». Direktören i Sveriges, juristförbund Styrbjörn von Feilitzen talade vid ett sammanträde d. 10 nov. om »Juristförbundet och domarna», varvid redogörelse lämnades bl. a. för aktuella tjänsteförteckningsfrågor inför 1961 års förhandlingar. Vid julsammankomsten d. 15 dec. kåserade författaren Per-Anders Fogelström om »Söder för hundra år sedan».
    Våren 1960 anordnade föreningen en föreläsnings- och diskussionsserie över ämnet »Psykologi och rättskipning» under ledning av föreståndaren för psykotekniska institutet vid Stockholms universitet, fil. lit. Valdemar Fellenius. Serien omfattade fyra dubbeltimmar, varvid behandlades »Psykologiska överväganden, hypoteser och bedömningar i det praktiska polisarbetet», »Det mänskliga vittnesbördets tillförlitlighet», »Vittnet inför rätta» samt »Psykologisk expertis vid bedömning av vittnesutsagan». Serien avslutades med ett studiebesök på psykotekniska institutet.
    Föreningen har i övrigt behandlat olika personal- och tjänstgöringsfrågor.
    D. 18 mars anordnade föreningen en teaterafton. Genom föreningens försorg står ett abonnemang vid Stockholms stadsteater öppet för alla hovrättens ledamöter och befattningshavare under spelåret 1160—61.
    Under verksamhetsåret 1960—61 utgöres föreningens styrelse av assessorn Rune Berggren, ordf., adj. led. Henry Montgomery, v. ordf., och Peter von Möller, sekr., fiskalen Helga Rossipal, kassaförv., samt assessorn Christer Rune med assessorn Böret Eriksson, adj. led. Lars Herlitz och Sven-Eric Nilsson samt fiskalerna Jan Ljungar och Hans-Olov Stark som suppleanter. — Föreningen har vid årsskiftet 1960/61 omkring 170 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1960 sammanträtt en gång för behandling av personal- och tjänstgöringsfrågor. Dessutom ha medlemmarna samlats till en vårsupé. I styrelsen har ingått assessorerna Lars-Erik Cronholm, ordf., och Bengt Svenson, v. ordf., samt fiskalerna Ulf Chöler, Sven Heurgren och Peder Baagøe, sekr. och kassaförv., med fiskalerna Lennart Wasteson och Gunnar Gyllenram som suppl. Föreningen har omkring 40 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 28 nov. 1960. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1960/1961 valdes assessorn Erik Holmberg, ordf., adj. led. Hans B. Andersson, v. ordf., tingssekreteraren Stig Ramkull, sekr. och kassaförv., samt assessorn Sigvard Benndorf och fiskalen Örjan Wetterberg med tingssekreteraren Iwan Lindh,

 

NOTISER 157fiskalen Carl Axel Petri och assessorn Lennart Sjövall som suppl. Vid sammanträdet talade prof. Gerhard Hafström, Lund, över ämnet »Från fästning med fastar till ringväxling eller annorledes». — Föreningen har omkring 50 medlemmar.