Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1960 sammanträtt två gånger. Bland föreningsangelägenheterna har frågan om fiskalernas arbetsuppgifter ägnats särskild uppmärksamhet. Sedvanlig fest har anordnats. Styrelsen har utgjorts av assessorn Lars Thorleif, ordf., assessorn Jan-Eric Jagander, v. ordf., fiskalen Björn Eilard, sekr. och kassaförv., samt assessorerna Birger Helling och Sten Leire. Föreningen har omkring 30 medlemmar.

 

    Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte d. 1 dec. 1960. Förutom föreningsangelägenheter förekom på årsmötet föredrag av doc. Knut Sveri över ämnet »Den moderna kriminologins arbetsmetoder», vilket föredrag följdes av diskussion.
    Till styrelse valdes vid årsmötet justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., adv. Tore Flodin, v. ordf., adv. Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv., bankdirektören Erik Burling, borgmästaren Yngve Kristensson, kommerserådet Anders Lindstedt, rector magnificus Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén samt direktören Nils Valentin. Medlemmarnas antal uppgår till c:a 300.

 

    Juristklubben i Linköping. D. 24 febr. 1960 anordnades skottårsmiddag med damer i anledning av att klubben uppnått myndig ålder. Prof. Gunnar Boalt kåserade då över ämnet »Vem gifter vi oss med och vem skiljer vi oss från?» D. 2 april höll adv. Wilhelm Brodin föredrag över ämnet »Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade». Justitierådet Nils Beckman talade d. 22 april över ämnet »Konsten att skipa rätt». D. 15 maj företog klubben en bussutflykt till bl. a. Omberg och Vadstena, där årsmöte ägde rum. D. 27 sept. ledde hovrättsrådet Peter Westerlind en rundvandring i »Nya jordabalksförslaget». Häradshövdingen Erik Alexanderson talade d. 22 nov. om »Administrativa frihetsberövanden».
    Under verksamhetsåret 1959—1960 fungerade som styrelse adv. Sven Åström, rådmannen Lars Montelius och länsnotarien Lennart öhlander. För innevarande verksamhetsår utgöres styrelsen av landsfogden Bengt Steen, adv. Olle Rågmark och tingssekreteraren Gunnar Torgils. — Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening höll år 1960 årsmöte d. 21 okt. med föredrag av hovrättsrådet Peter Westerlind över ämnet »Förslaget till jordabalk». Föreningens styrelse har utgjorts av häradshövdingen Erik Ekstedt, ordf., presidenten Joel Laurin, v. ordf., landsfogden Bertil Ankar, landssekreteraren Åke Sylwan, hovrättsrådet Sven Ruhe, adv. Hans Sundström och hovrättsfiskalen Bo Frank, kassaförv., med borgmästaren Nils Rappe, häradshövdingen Frithjof Folkard von Scherling och adv. Per Tham som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 140.

 

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 2 dec. 1960, varvid doc. P.-E. Wallén, Lund, höll föredrag över ämnet »Bårprovet, tidigare bevismedel i mord- och dråpprocesser». Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ord., adv.

 

158 NOTISERNils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, borgmästaren Hans G. Andersson, landssekreteraren Georg Lundborg samt advokaterna Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett 60-tal medlemmar.