Malmö-Lunds juristförening har under 1960 sammanträtt två gånger, nämligen d. 25 mars och d. 18 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll presidenten for Vestre Landsret E. A. Abitz, Viborg, föredrag över ämnet »Bestræbelser på forøget sikkerhed i forvaltningen i Danmark, Norge (og Sverige) efter den anden verdenskrig» och vid november sammanträdet borgmästaren Björn Widegren, Södertälje, över ämnet »Avveckling av fideikommissen?»
    Till styrelseledamöter för år 1961 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., lagman Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., rådmannen Göte Liedholm, statsåklagaren Erland Strandmark och häradshövdingen Gunnar Engström. Föreningens medlemsantal utgör 319.

    Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 18 febr. 1960 varvid doc. Ulf Persson höll föredrag över ämnet »Trafikförsäkring — skadeståndsskyldighet». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingarna Sven Rönnquist och G. A. Eriksson samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 66 medlemmar.

    Hallands juristförenings styrelse har under 1960 utgjorts av borgmästaren Åke Svensson, ordf., landsfogden N. L. Eklund, v. ordf., häradshövdingen Henning Nitelius, adv. Karl Hillgård, borgmästaren Axel Lindskog och adv. Valfrid Granqvist med landskamreraren Sven Svensson och rådmannen Sixten Lindmark som suppl. Kassaförv. har varit adv. Granqvist och som sekr. och klubbm. har fungerat stadsnotarien Ingvar Rhcdiner. Till föreningens årssammanträde i november hade inbjudits hovrättsrådet P. Westerlind, som därvid höll ett föredrag betitlat »Strövtåg i jordabalksförslaget». — Föreningen räknade vid 1960 års utgång ett 80-tal medlemmar.

    Göteborgs juristklubb har under 1960 hållit fem sammanträden. Vid sammanträdet d. 4 febr. kåserade prof. Kurt Grönfors över ämnet »Om tvingande rättsregler och deras genomslagskraft». D. 25 mars talade regeringsrådet Kurt Holmgren om »Juristyrkets framtid». Sammanträdet d. 11 juni hölls i närvaro av företrädare för Göteborgs Läkaresällskap och upptog diskussion i anslutning till ämnet »Läkare och jurister». D. 29 sept. talade hovrättspresidenten Maths Heuman »Om dödsstraffet» och d. 28 nov. generaldirektören Torsten Eriksson om »Fångvården i dag och i morgon».
    Föreningens styrelse utgjordes under 1960 av lagmannen Einar Holm, ordf., adv. Åke Eckerstein, v. ordf., hovrättsass. Erik Borglund, sekr., rådmannen F. A. Hammar, kassaförv., rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur. kand. H. G. Mellander, sexmästare. — Antalet medlemmar uppgick under året till inemot 400.

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 24 nov. 1960. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret omvaldes adv. Arne Gullack, Borås, ordf., och bitr. stadsfiskalen C. M. Fogelklcu, Borås, v. ordf. Till övriga styrelseledamöter omvaldes rådmannen Ante Beck-Friis och advokaterna

 

NOTISER 159Per-Otto Högsten och Bo Redgard, samtliga Borås. Till styrelsesuppl. omvaldes stadsombudsmannen Folke Föjerstam och tingsnotarien Fredrik Gedda.
    Vid årsmötet höll hovrättsrådet Peter Westerlind föredrag över ämnet »En rundvandring i jordabalksförslaget». Föreningen har dessutom d. 21 jan. 1960 ordnat en klubbafton.
    Föreningen har under året haft 40 medlemmar.