Jordbruksdepartementet. K. M:t har 20 jan. 1961 förordnat rev.sekr. Berndt Erneholm att 23 jan.—30 sept. 1961 biträda såsom sakkunnig inom dep.

    Handelsdepartementet. K. M:t har 20 jan. 1961 förordnat rev.sekr. Åke Sundquist att t. v. biträda såsom sakkunnig i dep.

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har omvalt advokaten Ingrid Gärde Widemar till ordf. och f. cementgjutaren Emil Ahlkvist till v. ordf. Utöver Ingrid Gärde Widemar, som nu tillhör II kammaren, ha såsom ledamöter invalts tre jurister, nämligen advokaterna Georg Branting och Birger Gezelius samt häradshövdingen Erik Alexanderson, alla från I kammaren. Av suppleanterna äro fem jurister, nämligen från I kammaren sekreteraren Olof Palme samt från II kammaren häradshövdingen Nils Gustaf Fröding, advokaten Bo Martinsson och ombudsmännen Astrid Kristensson och Cecilia Nettelbrandt. Sekr. är rev.sekr. Sten-Erik Bergstrand och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Anders Wigelius.
    I andra lagutskottet har I kammarens förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf., och till v. ordf. har nyvalts folkskolläraren John Anderson i Sundsvall. I utskottet är ingen jurist invald. Sekr. är hovrättsfiskalen Nils Olof Wentz och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Leif Ekberg.
    Tredje lagutskottet har omvalt sitt presidum. Ordf. är sålunda professor Hugo Osvald och v. ordf. fiskaren Hans Levin. Av ledamöterna är en jurist, professorn Henrik Munktell från II kammaren. Av suppleanterna äro två jurister, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson och byråchefen Bo Siegbahn. Sekr. är hovrättsassessorn Ingvar Gullnäs och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Böret Eriksson.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 13 jan. 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Seved Ekberg att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har 13 jan. 1961 förordnat hovrråden i hovr. för Västra Sverige Erik Ahlgren, Sven Ekblom och Carl-Ivar Lefwander att t. v. t. o. m. 30 juni 1961, Ahlgren på den e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommandegöromål samt Ekblom och Lefwander tjänstgöra såsom v. ordf. på avd.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    13 jan. 1961 förordnat civ.rådm. i Södertälje Bo Lindstén att 1 febr.—31 juli 1961 uppehålla tingsdomarämb. i Västerbottens västra domsaga;
    27 jan. 1961 förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Lennart Böhme att 8 febr.—31 aug. 1961 uppehålla ett tingsdomarämb. i Gällivare domsaga.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 27 jan. 1961 förordnat rådm. i Sthm Gustaf Gyllenhammar att fr. o. m. 1 febr. 1961 t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 vara ordf. å Sthms rr:s 12 :e avd.
    Till rättelse av notis i föreg. häfte s. 80 meddelas, att till lådman i Göteborg fr. o. m. 1 dec. 1960 utnämnt ass vid Gtbgs rr Karl Erik Markstad.

    Sveriges Advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 2jan. 1961 antagits Lars Widmark, Härnösand, Lars Dehner, Nyköping, Lars Olof Dahlin, Ystad, och Lars Sjöborg, Örebro.

    Universiteten. Professuren i finansrätt med finansvetenskap vid Uppsala universitet har sökts av docenten Leif Mutén såsom ende sökande. De sakkunniga i tillsättningsärendet — f. d. regeringsrådet Carl Kuylenstierna samt professorerna Seve Ljungman, Aarne Rekola och Carsten Welinder — ha samtliga förklarat Mutén kompetent för professuren.
    Till docent i processrätt vid universitetet i Lund har 3 febr. 1961 förordnats jur. lic.

Carl M. Elwing.

 

    Trycklov 1/3 1961