NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDEKVITTNING I RÄTTEGÅNG

 

AV DOCENTEN SVEN LARSSON

 

 

II

 

Domstolsavgöranden i kvittningssituationer: Kvittningsdomen s. 161 — Regleringen av rättegångskostnadsersättningen s. 177 — Avvisning enligt 50:25 3 st. 2 p. 189 — Beslut om prövningstillstånd s. 190 — Förordnande om återbekommande av nedsatt fullföljdsavgift s. 192.

 

(Forts, från föregående häfte)

 

    Efter att i det föregående en del frågor angående parts kvittningsåtgärder — huvudsakligen parts kvittningsyrkande — beaktats, skola i det följande några spörsmål beträffande domstolens avgöranden i kvittningssituationer upptagas till behandling.

    Det faller sig naturligt att först beakta kvittningsdomen. Beträffande denna kan då till en början framhållas, att man — med den skillnad mellan ett processuellt kvittningsyrkande och en materiellträttslig kvittningsförklaring vilken ovan accepterats — som redan antytts, har att skilja mellan en kvittningsdom,vari domstolen förklarar sig verkställa eller ej verkställa den avräkning som begäres i kvittningsyrkandet, och en kvittningsdom, vari käromålet endast endera (delvis) ogillas (därför att på kvittningsförklaring grundat bestridande godtages av domstolen) eller gillas (bl. a. därför att denna invändning ej accepteras av rätten).2 De båda domarna ha sålunda olika förutsättningar i det att den ena förutsätter ett på genfordringen grundat kvittningsyrkande, den andra ett på kvittningsförklaring grundat bestridande. Och de ha olika innehåll. I det ena fallet prövar domstolen om den själv skall åvägabringa kvittning genom att i domen förordna om avräkning, i de andra om på grund av kvittningsförklaring kvittning redan kommit till stånd.
    Vad angår kvittningsdoms innehåll och avfattning

 

1 Jfr HD :s domar i NJA 1915 s. 86 och 1931 s. 416 samt hovrättens dom i 1931 s. 421. I nu aktuellt hänseende mindre tydliga formuleringar i hovrättens (av HD fastställda) domar i NJA 1946 s. 15 och 1958 A 21.
2En genomgång av NJA beträffande tiden efter NRB:s tillkomst har ej givit någon säker anvisning om HD:s åsikt om denna distinktion. 

    11—613004. Svensk Juristtidning 1961

 

162 SVEN LARSSONmå följande anföras. Vid kvittningsdom i anledning av bestridande grundat på kvittningsförklaring aktualiseras — i den mån man har att utgå från att domstolens prövning av genfordringen vinner rättskraft3 — spörsmålet om avgörandet skall anses ingå i domslutet eller uppfattas såsom ett avgörande av blott prejudiciell karaktär. För det första alternativet kunde tala, att sådant avgörande av materiell fråga, som vinner rättskraft, som regel ingår i domslutet, för det senare att svaranden aldrig yrkat dom4 beträffande genfordringen utan endast begagnat sig av denna för att bestrida kärandens talan beträffande huvudfordringen. Svårigheten att med gängse systematik finna svar på det nu ifrågavarande spörsmålet5 kan uppfattas såsom ett uttryck för hur främmande rättskraftsregeln i 17: 11 2 st. är för denna systematik. — Vad gäller avfattningen av detta domstolens avgörande beträffande motfordringen må — i anslutning till uttalanden i doktrinen6 — den möjligheten beaktas, att avgörandet får en formulering av följande typ: ». . . med ogillande av den till kvittning åberopade fordringen . . ,»7 Här uttryckes visserligen domens ställningstagande i den för domslutet avsedda delen av domen, men det sker s. a. s. i förbigående. Måhända ligger bakom detta sistnämnda förhållande den uppfattningen att domstolens ställningstagande till genfordringen, trots att det omnämnes i den för domslutet avsedda avdelningen av domen »egentligen» ej är domslut utan blott domskäl. Det kunde emellertid göras gällande, att om avgörandet ej är att anse som ett moment i domslutet, skall det ej omnämnas i den för domslutet avsedda avdelningen av domen (jfr 17: 7). Om avgörandet däremot är att uppfatta som ett sådant moment, skall det upptagas i denna avdelning, och då finns det ej anledning att ej göra det på ett »direkt» sätt, genom en lokution av följande typ: »genfordringen ogillas».

 

3 Jfr nedan s. 167.
4 Jfr 17: 3, 1 p.
5 Liksom på spörsmålet huruvida frågan om genfordringen skall karakteriseras som tvisteföremål.
6 Jfr EKELÖF, Rättegång II s. 259 not 39.
7 Eller ev. ». . . med gillande av den till kvittning åberopade fordringen såvitt den gått i avräkning ...» — Jfr underrättens dom i NJA 1946 s. 15, 1956 s. 550 och 1958 A 21. Jfr emellertid även underrättens dom i NJA 1956 s. 217 och 1956 A 40 samt hovrättens (av HD fastställda) dom i 1946 s. 15. — I den mån fråga är om annan saklig prövning än prövning av motfordrans existens eller inexistens och denna prövning vinner rättskraft enligt 17: 11 2 st. (jfr nedan s. 170 f), skall formuleringen givetvis anpassas efter prövningens objekt (t. ex. så » . . . med ogillande av kärandens invändning om att motf ordringen ej är förfallen»), 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 163    Vad åter angår dom i anledning av kvittningsyrkande i vilken kvittningsyrkandet bifalles, anmäler sig frågan, om avgörandet — utom avräkningsförordnandet — skall innefatta avgörande beträffande kärandens yrkande (angående huvudfordringen). Om man — i enlighet med den allmänna regeln, att kärandeparts yrkande, som ej frånfallits, skall bli föremål för domstolens avgörande — menar, att avgörande beträffande kärandens yrkande skall ingå i domen, aktualiseras i sin tur spörsmålet, om detta avgörande skall gå ut på bifall till kärandens yrkande8 (vilket avgörande sedan lägges till grund för avräkningsförordnandet9) eller på ogillande härav10 (på grund av redan företagen avräkning) eller på bådadera.11 Härtill kommer frågan huruvida dylika avgöranden i den mån de accepteras som moment i domsavgörandet, uttryckligen skola redovisas i domen. Dessa säregna och till dels svårbesvarade spörsmål skulle givetvis ej aktualiseras, därest kvittning endast kunde åvägabringas genom kvittningsförklaring.12

 

    Vad härefter gäller den vanliga indelningen av domar i fullgörelsedomar, fastställelsedomar och konstitutiva domar må följande anmärkas i detta sammanhang. Där käromålet bifalles efter att ha bestritts på grund av kvittningsförklaring, bör domen erhålla karaktär av fullgörelsedom eller fastställelsedom allt efter som käranden fört fullgörelsetalan eller fastställelsetalan. Om däremot en dom — i anledning av kvittningsyrkande — går ut på förordnande om avräkning, bör denna dom betecknas såsom konstitutiv dom, eftersom den lyder på att en ändring i parternas rättsläge skall ske.13, 14

 

8 Och möjligen även på gillande av motfordringen (såvida den överstiger huvudfordringen dock endast intill summa concurrens). Jfr DILLÉN a. a. s. 157 not 21 och NOVAK i Juristische Blätter nr 73 1951 s. 512.
9 Jfr det förhållandet att käranden framställt sitt yrkande angående huvudfordringen först.
10 Jfr för det fall, att sådant avgörande ej accepteras som ett moment i domen, möjligheten av att svaranden ändå kunde åvägabringa ogillande av kärandens anspråk genom att överklaga beträffande huvudfordringen och i högre instans få denna ogillad på grund av det då redan föreliggande avräkningsförordnandet i den tidigare instansen.
11 Och till äventyrs även på avgörande beträffande motfordringen. Jfr not 8.
12 Jfr s. 89.
13 En annan sak är givetvis att denna rättsändring även kunnat (genom kvittningsförklaring) åvägabragts utan domstols hjälp. Den nu ifrågavarande kvittningsdomen tillhör alltså ej den kategori av gestaltningsdomar, där rättsändringen ej kan åvägabringas annorledes än genom dom (jfr 18:2).
    Om konstitutiv dom definieras som dom i anledning av talan (= käro- 

 

164 SVEN LARSSON    I anslutning till vad nyss sagts om kvittningsdoms natur må i förbigående omnämnas, att det beträffande tysk rätt gjorts gällande, att kvittningsåtgärd kan leda till ett slags obestämd dom (sententia incerta). Det har i tysk doktrin förekommit en utförlig diskussion angående domens gestaltning för det fall att käranden i och för sig medger av svaranden i andra hand aktualiserad kvittning men bestrider svarandens i första hand anförda argument mot huvudfordringen. I enlighet med en ståndpunkt (die Beweiserhebungstheorie)15 skall frågan om det i första hand anförda argumentet först prövas, varefter, därest detta ogillas, kvittningsfrågan upptages till avgörande. Enligt en annan ståndpunkt (die Klageabweisungstheorie) skall däremot kärandens talan genast ogillas med den alternativa motiveringen, att kärandens fordran ej består endera på grund av det i första hand anförda argumentet eller på grund av kvittning, varför domen uppenbarligen får en i viss mån obestämd karaktär.16

 

mål angående rättsändring), skulle avräkningsdom grundad på defensivt kvittningsyrkande ej vara konstitutiv dom (och ej heller fullgörelse- eller fastställelsedom, därest dessa begrepp definierades på analogt vis), enär kvittningsyrkandet i fråga ej är käromål (jfr ovan s. 98 och 104).
    I den mån man vid kvittningsdom har att tala om en dom, vari själva genfordringen gillas, skulle — om man bestämmer fullgörelse- och fastställelsedom som dom på grundval av talan (= käromål) angående fullgörelse resp. fastställelse — domen i fråga varken vara fullgörelsedom eller fastställelsedom (eller konstitutiv dom), då det förutsättes, att något sådant käromål ej föreligger beträffande genfordringen. Bestämmes fastställelsedom som sådan dom som (utan att vara konstitutiv) ej kan leda till exekution, skulle däremot den ifrågavarande domen om genfordringen kunna karakteriseras som fastställelsedom.
14 Vad gäller fastställelsedom angående rätt til kvittning, beror tillåtligheten av sådan på om vederbörande kan anses ha tillräckligt intresse av att föra fastställelsetalan om kvittningsrätt. Man torde svårligen a priori kunna utesluta möjligheten av att sådant intresse kan vara för handen i vissa situationer, men det torde vara mycket sällsynt (något som särskilt torde gälla beträffande positiv fastställelsetalan). — Jfr KALLENBERG i SvJT 1916 s. 219 f (och i Svensk civilprocessrätt I s. 942 ff).
15 Dom kan alltså ges först »wenn über die Klageforderung Beweis erhoben ist».
16 Det kan frågas hur med denna teori part skall få besked om huvudfordringens existens. Detta skulle emellertid kunna ske (jfr WEIGELIN i Zeitschrift für Zivilprozessrecht nr 62 (1914) s. 247 ff.) endera genom att käranden väcker fastställelsetalan om att motfordringen ej består eller genom att svaranden stämmer å betalning för motfordringen. Teorien i fråga kunde tyckas processekonomisk i de fall, där ingendera parten har intresse av grunden för ogillandet av kärandens talan. (Så torde ofta vara fallet då käranden är insolvent. Svaranden kan då sakna intresse av att veta om motfordringen konsumerats, då han kanske under inga omständigheter räknar med att få 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 165    Nuvarande tysk praxis — liksom tysk doktrin i allmänhet — omfattar emellertid ej detta senare alternativ.17 Med gängse svensk processrättslig systematik ter detta alternativ sig främmande och det torde — i avsaknad av särskilt stadgande härom — ej finnas tillräcklig anledning att acceptera detsamma.18, 19
    Vad härefter gäller frågan om kvittningsdoms verkan och då spörsmålet om dess rättskraft, stadgas ju i 17:11 2 st.: »Domen äge ock rättskraft, i vad den innefattar prövning av fordran, som åberopats till kvittning.» Det kunde måhända menas, att denna speciella rättskraftsregel blott gäller sådan kvitt- 

 

ut något av den insolvente käranden. Och denne, vars ekonomi ändå är förstörd, är måhända ej intresserad av om han i motfordringen har en skuld mer eller mindre. Jfr a. a. s. 247.) Men då part har intresse av att få veta hur det förhåller sig med motfordringen, kan i stället processföringen bli mera komplicerad (jfr början av denna not).
17 Jfr ROSENBERG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts (1956) § 104 11 7 och STEIN—JONAS—SCHÖNKE, Kommentar zur Zivilprozessordnung (1953 —1956) § 300 II C 3.
18 Att denna ordning ej föresvävat lagstiftarna, därför talar i viss mån stadgandet i 16: 2 2 st. 2 p. om att över fordran, som åberopats till kvittning, skall röstas särskilt. Jfr även PLB s. 208.
    Frågan om en dylik obestämd doms rättskraft kunde givetvis bli svår att tillfredsställande besvara (jfr 17: 11).
19 Beträffande möjligheten till särskild dom vid kvittning kunde det förefalla, att stadgandet i 17: 4 att över »huvudfordran och fordran, som åberopas till kvittning, må dömas allenast i ett sammanhang» här uteslöte möjligheten av särskild dom. Måhända kunde dock göras gällande, att sådan dom i vissa kvittningssituationer vore möjlig i kraft av 1 och 2 st. av 17: 5.
    I 1 st. av 17:5 1 p. stadgas ju: »Handlägges i en rättegång talan om fastställelse, huruvida visst rättsförhållande består eller icke består, och tillika talan, vars prövning beror därav, må särskild dom givas över fastställelsetalan.» Antag det fall att A för fastställelsetalan mot B angående fordran om 1 000 kronor, och att B i första hand bestrider A:s talan och i andra hand framställer av A bestritt kvittningsyrkande (med karaktär av käromål) beträffande samma belopp. Här skulle ju kunna sägas, att prövningen av kvittningsyrkandet beror av huruvida huvudfordringsrätten består eller icke består.
    I 2 st. av 17: 5 heter det: »Äro i mål, vari talan föres om fullgörelse, såväl skyldigheten att fullgöra som fullgörelsens storlek stridiga och finnes med hänsyn till utredningen lämpligt, att dessa frågor avgöras var för sig, må på parts begäran särskild dom givas över skyldigheten att fullgöra; mot kärandens bestridande må sådan dom ej givas med mindre synnerliga skäl äro därtill.» Antag att A mot B väcker fullgörelsetalan avseende fordran om 1 000 kronor. B, som i första hand bestrider A:s krav i och för sig, gör i andra hand kvittningsinvändning med fordran om 600 kronor, vilken bestrides av A. Här kan ju sägas, att fråga är dels om B :s fullgörelseskyldighet över huvud (om B:s förstahandsbestridande skall godtagas), dels om storleken av B:s ev. fullgörelseskyldighet (1 000 kronor eller 400 kronor). Och även här 

166 SVEN LARSSONningsdom, som fälles efter kvittningsyrkande men däremot ej kvittningsdom på grundval av kvittningsförklaring.20
    Själva avfattningen av 17: 11 2 st. ger ej fullt klart besked. Uttrycket »åberopats till kvittning» kan givetvis hänföra sig blott till fall, där kvittningsyrkande framställts. Uttrycket skulle kunna vara synonymt med »åberopats hos domstolen för att av denna erhålla kvittning». Men det är rent språkligt sett ej helt uteslutet att tolka »åberopats till kvittning» som »åberopats hos domstolen eller huvudborgenären till kvittning», varigenom också situationer, där ej kvittningsyrkande men väl kvittningsförklaring förekommit, kunde täckas av 17: 11 2 st. — Processlagberedningens kommentar till 17: 11 uttalar sig ej uttryckligen i frågan. Emellertid kan erinras om följande avsnitt i betänkandet:
    »Enligt en mening skulle en dom, i vad den prövar ett kvittningsyrkande, icke alls vinna rättskraft. De skäl, som ofta fram- 

 

kunde den för mellandom typiska processekonomiska funktionen tänkas vara aktuell.
    Även om risken för att mellandom i de nu berörda fallen skulle äventyra svarandens möjlighet till kvittning är mycket liten (denna dom är ju ej exigibel), så är denna risk väl ej helt utesluten (jfr möjligheten att huvudborgenären med stöd av domen kunde hinna få exekutionstitel lagsökningsvägen redan innan målet avgjorts). Och det kunde erinras om att stadgandet om kvittning i 17:4 även gäller inexigibel deldom. Beträffande det i anslutning till 17:5 2 st. berörda kvittningsfallet kan ifrågasättas, om detta stadgande över huvud avsetts vara tillämpligt vid alternativa invändningar (jfr EKELÖF, Kompendium över civilprocessen II (1952) s. 182 f). Det kan under sådana omständigheter starkt betvivlas, om särskild dom ens i de nu berörda båda fallen kan anses tillåten.
20 I 10: 17 3 st. stadgas ju: »Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran.» Visste man att denna regel avsetts gälla bestridande grundat på kvittningsförklaring (men ej hur det här förhölle sig med rättskraftsregeln i 17: 11 2 st.), låge det nära till hands mena att rättskraftsregeln också avsett gälla bestridandet. (Forumregeln kunde nämligen antagas sammanhänga med att rättskraftsregeln nödvändiggjorde att genfordringen tillförsäkrades speciellt sakkunnigt forum.) Den angivna förutsättningen är emellertid ej för handen. Säker kunskap i nu ifrågavarande hänseende saknas ej blott i rättskraftsfrågan utan även i forumfrågan. I detta läge torde — i betraktande av att det faller sig naturligare att här uppfatta forumregeln som ett komplement till rättskraftsregeln än tvärtom — det fastmer ligga närmast till hands att, såvitt nu är i fråga, låta ståndpunktstagandet i rättskraftsfrågan bestämma ståndpunktstagandet i forumfrågan i stället för omvänt. 
    Jfr beträffande tillämpligheten av 10: 17 3 st. vid bestridande grundat på kvittningsförklaring EKELÖF, Rättegången II s. 360 not 46. Jfr vidare nedan not 112. 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 167föras för denna ståndpunkt, vila huvudsakligen därpå, att kvittningsyrkandet betecknas endast som ett svarandens försvarsmedel eller en sakinvändning och att avgörandet därför icke bör bliva rättskraftigt. För beredningen har den bestämmande synpunkten å denna fråga varit att nå ett tillfredsställande avvägande av de båda parternas intressen mot varandra. Den omständigheten att svaranden medges att utan genstämning framställa kvittningsyrkande på grund av ett anspråk, som ligger helt utanför det av käranden omstämda rättsförhållandet, bör icke bereda honom också den påtagliga fördelen, att han, om han styrker yrkandet, inhöstar den därmed förenade framgången i processen, medan han, om yrkandet ogillas, icke har annan olägenhet därav än eventuell skyldighet att ersätta rättegångskostnader. Visserligen har käranden valt tidpunkten för anhängiggörande av sin talan mot svaranden, och det kunde ur denna synpunkt anses obilligt mot svaranden, att om han till sitt försvar åberopar en motfordran, ett ogillande skulle bliva bindande. Men å andra sidan utsätter sig svaranden icke, såsom beträffande försvarsmedel i allmänhet, för någon rättsförlust därigenom, att han ej gör fordringen gällande i rättegången. Han är oförhindrad att väcka särskild talan därom. Framställer han kvittningsyrkandet i den av käranden inledda rättegången, beror detta alltså av hans fria val, och han bör då vara underkastad den med prövningen förenade risken. Under sådana förhållanden skulle det snarare vara obilligt mot käranden att frånkänna avgörandet rättskraft. I detta sammanhang må framhållas, att då kvittningsyrkande framställes först i högre rätt, denna äger att avvisa yrkandet, om det ej lämpligen kan prövas i målet.»21
    Även om detta uttalande ej direkt avsett kvittningsdom i anslutning till kvittningsförklaring, faller det sig likväl naturligt mena, att de i citatet framförda argumenten, om de över huvud godtagas, borde mutatis mutandis kunna gälla även vid sådan kvittningsdom.22 Detta torde i avsaknad av säkrare stöd för ett ställningstagande få fälla utslag till förmån för den uppfattningen, att det är bäst förenligt med lagens ståndpunkt att här medge rättskraft på det sätt som stadgas i 17: 11 2 st., om direkt eller genom analog tillämpning av detta lagrum må lämnas öppet.23

 

21 PLB s. 224.
22 Jfr EKELÖF a. a. s. 360 not 46.
23 En annan sak är att processlagberedningens argumentation för den i 17: 11 2 st. stadgade ordningen åtminstone till dels kan tyckas mindre tvingande. Det kunde sålunda framhållas, att det väl i allmänhet accepteras, att 

168 SVEN LARSSON    Beträffande frågan om vad rättskraft (direkt eller indirekt) grundad på 17: 11 2 st. närmare bestämt skall anses gå ut på må följande anmärkas. I detta stadgande sägs ju att domen »äge . . . rättskraft, i vad den innefattar prövning av fordran, som åberopats till kvittning». Såvitt gäller prövning av motfordringen såsom sådan24 har man ju att göra med sådan prövning (1) av motfordran, som går ut på att fastslå existensen av fordringen såsom förutsättning för kvittning, men måhända även med en prövning (2), som fastslår inexistensen av motfordringen efter skedd kvittning. Det kan — vad gäller den sist berörda prövningen — å ena sidan ifrågasättas, om domstolen anställer eller ens är befogad anställa prövning av frågan om motfordringens existens på grundval av kvittningen,25 men å andra sidan förefalla som om det läte säga sig, att då domstolen finner att kvittning ägt rum eller själv förordnar om kvittning, den implicite också fastslår att motfordringen ej längre existerar.26
    Bestämmes (a) rättskraften enbart efter omfånget av den prövning, som avses vid 1, skulle, då kvittningsinvändning eller kvittningsyrkande underkänts, motfordringens inexistens vara rättskraftigt fastslagen (något som får anses vara den utan

 

om svarande styrker invändning, han inhöstar den därmed förenade framgången i processen, medan han, om invändningen ogillas, icke har annan olägenhet därav än eventuell skyldighet att ersätta rättegångskostnader.
    Här skall ej närmare ingås på den redan utförligt diskuterade frågan om hur rättskraften vid kvittning lämpligen skall gestaltas. Jfr t. ex. EKELÖF, Kompendium över civilprocessen I (1951) s. 281 ff och Rättegång II s. 358 f (särskilt not 42), KALLENBERG, Spörsmål angående omröstning till dom i tvistemål, med särskild hänsyn till processlagberedningens förslag i ämnet i SvJT 1941 s. 781 ff, OLIVECRONA, Om civildomens rättskraft i SvJT 1940 s. 190 ff och RABENIUS, Bildar dom angående kvittningsinvändning res judicata? i SvJT 1918 s. 113 ff och 177 ff. Goda skäl kunna anföras såväl för som emot rättskraft i detta sammanhang, och en avvägning kan te sig vansklig och tämligen subjektivt betingad. Enligt förf:s mening kan dock starkt ifrågasättas, om man ej vid lagfästandet av den i 17: 11 2 st. stadgade ordningen underskattat den systematiska fördelen av att ej genombryta den allmänna regeln om att domskäl ej vinna rättskraft. Jfr f. ö. ovan s. 100 och 162.
24 Här och i den närmast följande rättskraftsdiskussionen förutsättes — där ej annat framgår av sammanhanget — att motfordringen blivit föremål för saklig prövning. Jfr PLB s. 225.
25 Jfr KALLENBERG, Svensk civilprocessrätt II s. 13
26 Här och i den fortsatta rättskraftsdiskussionen förutsättes för enkelhets skull, att huvudfordran och motfordran täcka varandra. (Den inexistens varom här är fråga gäller givetvis ej motfordringen till den del denna kan överskjuta huvudfordringen.) 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 169tvivel väsentligaste rättskraftsverkningen såvitt nu är i fråga); och då kvittningsinvändning eller kvittningsyrkande bifallits, skulle motfordringens existens ha rättskraftigt slagits fast. Däremot skulle, då kvittningsinvändning eller kvittningsyrkande bifallits, motfordringens inexistens (till följd av skedd kvittning) ej på grund av 17: 11 2 st.27 vara rättskraftigt fastslagen. — Vad gäller det rättskraftiga fastslåendet av motfordringens existens före kvittningen må framhållas, att om man — vilket torde förefalla rimligast — utgår från att huvudfordringens existens (vad gäller tiden före kvittningen) ej skall anses rättskraftigt fastslagen, det ter sig omotiverat att godta motsvarande rättskraftsverkan vad gäller motfordringen. F. ö. må påpekas, att — låt vara att rättskraftsverkan beträffande motfordringen över huvud kan tyckas mindre angelägen — det dock förefaller mer angeläget att det rättskraftigt fastslås att motfordringen efter kvittningen ej existerar28 än att det fastslås, att motfordringen existerade omedelbart före kvittningen.29
    Bestämmes (b) rättskraften vad gäller motfordringen enbart efter omfånget av den vid 2 berörda prövningen, skulle det blott bli rättskraftigt avgjort, att då kvittningsinvändning eller kvittningsyrkande bifallits, motfordringen ej längre existerar. En så begränsad rättskraft kan dock ej ha åsyftats av lagstiftarna, som ju uppenbarligen tänkt sig en rättskraftsverkan i det fall att motfordringen redan »i och för sig» prövats

 

27 Däremot torde — vad gäller det fall att domstolen gillat kvittningsyrkande — motfordringens inexistens med rättskraftsverkan (eller därmed jämställd verkan) fastslås i och med den konstitutiva domen.
28 Om svarande till äventyrs — efter en i anslutning till kvittning avkunnad laga kraftvunnen dom — stämmer på genfordringen under påstående att kvittningsförklaringen varit ogiltig, samtidigt med att han under åberopande av domens rättskraft vägrar betala huvudfordringen, skulle den nyss härovan i texten omnämnda rättskraftsverkan skydda käranden. (Jfr ROSENBERG a. a. § 150 II 2.) Saknades sådan rättskraft och ålades käranden att betala motfordringen, kunde han visserligen söka resning i det tidigare målet, men självfallet kan denna utväg medföra omgång och andra olägenheter.
29 Under förutsättning att rättskraftigt gillande av huvudstol medför rättskraft med avseende å räntan (jfr dock EKELÖF, Kompendium över civilprocessen I s. 275 f), skulle den nu diskuterade rättskraftsverkan kunna få relevans vid senare krav å ränta för motfordringen. Jfr KALLENBERG, Svensk civilprocessrätt II s. 1363 not 59.— Och om fullföljd rnot kvittningsdoin (därvid göres gällande att någon allmän kvittningsförutsättning saknats men motfordringen i sig ej angripes) kunde resultera blott i undanröjande av ogillandet av huvudfordringen eller av kvittningsförordnandet (men ej i undanröjande av den föregående domstolens gillande av motfordringen), skulle den nu ifrågavarande rättskraftseffekten kunna få relevans. 

170 SVEN LARSSONicke existera (och kvittningsåtgärden till följd härav ej bifallits).30
    Däremot kunde rimligen tänkas, att rättskraften bestämdes (c) efter omfånget av såväl den vid 1 som den vid 2 berörda prövningen av motfordringen, i vilket fall såväl den vid a som den vid b angivna rättskraftsverkan borde accepteras. — Och måhända har, trots att denna kanske ej så nära anknyter till ordalydelsen av 17:11 2 st.31 den ordningen (d)32 avsetts, att då kvittningsinvändning eller kvittningsyrkande underkänts, motfordringens in existens (till följd av prövning som avses vid 1 ) skall ha slagits fast, och att då kvittningsinvändning eller kvittningsyrkande bifallits, det (på grundval av prövning som avses vid 2) skall anses rättskraftigt avgjort, att motfordringen ej längre existerar. Denna rättskraftsverkan skulle kunna sägas vara densamma som om svaranden fört vanlig fullgörelse- eller fastställelsetalan om motfordringen och denna ogillats »i och för sig» resp. ogillats på grund av kvittning mellan de båda fordringarna. — Vilket av alternativen a, c och d som bör accepteras de lege lata får anses osäkert.
    Även en annan fråga om vad rättskraft enligt 17: 11 2 st. närmare bestämt skall anses innebära må beröras I processlagberedningens kommentar till 17:11 heter det: »Regeln, att prövning av kvittningsfordran vinner rättskraft, avser endast det fall, att fordringen blivit föremål för saklig prövning. Skulle kvittningsyrkandet avvisas på annan grund, t. ex. därför att de allmänna förutsättningarna för kvittning icke föreligga, har någon sådan prövning icke ägt rum och regeln är alltså icke tillämplig.»33anslutning till detta uttalande kan frågas, om ej prövning av allmänna kvittningsförutsättningar kan innefatta saklig prövning. Antag att spörsmålet om fordringarnas ömsesidighet är aktuell. Ställningstagandet härtill kan t. ex. gälla om svaranden verkligen är innehavare av den påstådda motfordringen, något som givetvis kan innefatta en materiell prövning. — Eller antag att fråga är om huruvida motfordringen är förfallen. Ställningstagandet

 

30 Jfr PLB s. 225.
31 Jfr slutet av följande not.
32 Detta alternativ skiljer sig från alternativen a och c därigenom att då kvittningsinvändning eller kvittningsyrkande bifallits, motfordringens existens ej rättskraftigt fastslagits. Jfr vad ovan anmärkts mot dylik rättskraftsverkan. — I 17: 11 talas emellertid allmänt om prövning av motfordran och det kunde då tyckas, att detta uttryckssätt snarast borde hänföra sig även till prövning av genfordringens existens.
33 PLB s. 225.

 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 171härtill kan givetvis innefatta en materiell prövning, fastän den ej har med frågan om motfordringens existens att göra. — Såsom processlagberedningens uttalande är avfattat, ter det sig osäkert, om rättskraft enligt 17: 11 2 st. avsetts gälla blott prövning av frågan om motfordringens existens eller om sagda rättskraft avsetts gälla även annan saklig fråga, som rör de allmänna kvittningsförutsättningarna.

    I det föregående har bortsetts från den komplikationen, att fordran grundar sig på skuldebrev.34 Det kan vara lämpligt att skilja mellan det fall att genfordringen grundas på löpande skuldebrev,35 det fall att huvudfordran grundas härå, det fall att genfordringen grundas på enkelt skuldebrev36 och slutligen det fall att huvudfordringen grundas å sådant skuldebrev.37
    Vad gäller det fall av motfordran grundas på löpande skuldebrev,38 skulle — om kvittningsförklaring eller kvittningsyrkande räckte för att åvägabringa kvittning — detta kunna sägas innebära, att huvudborgenären kunde tvingas infria det löpande skuldebrevet utan att återfå det. Men enligt 21 § skuldebrevslagen är ju gäldenären ej pliktig infria löpande skuldebrev utan att detta återställes till honom,39 något som givetvis sammanhänger med faran för att den som infriar löpande skuldebrev utan att återfå det riskerar att tvingas att betala på nytt därest skuldebrevet förvärvas av godtroende tredje man.40 Man torde därför ha att utgå från att återställande41 av det löpande

 

34 Jfr härom NORDLING, Några punkter inom läran om kvittning i TfR 1888 s. 403 ff, KALLENBERG i SvJT 1916 s. 221 ff och RABENIUS, Om kvittnings verkställande enligt svensk rätt s. 112 f och 152 f not 2.
35 Och därmed i detta sammanhang jämförliga skuldebrev.
36 Med undantag för sådana som i nu aktuellt hänseende böra jämställas med löpande skuldebrev (jfr föregående not). Såväl detta tillägg som det i den föregående noten gjorda förutsättes även i det följande.
37 För enkelhets skull förutsättes, att endast genfordringen resp. endast huvudfordringen grundas på löpande skuldebrev. — För att ej komplicera framställningen förutsättes vidare att huvudfordran och motfordran täcka varandra.
38 Jfr NORDLING i TfR 1888 s. 403 f, KALLENBERG i SvJT 1916 s. 221 och RABENIUS a. a. s. 112 och 152 f not 2.
39 Och i fråga om betalning av ränta eller avbetalning å huvudstolen äger borgenären kräva, att anteckning göres å skuldebrevet. Vad i fortsättningen säges om återställande av skuldebrev avses mutatis mutandis gälla beträffande sådan anteckning, då återställande ej skall ske av den anledningen att skuldebrevet ej helt elimineras genom kvittningen.
40 Jfr MARKS VON WÜRTEMBERG och STERZEL a. a. s. 104.
41 Då i fortsättningen talas om återställande av skuldebrev (tradition) som förutsättning för kvittning, skall denna term kunna tagas i så vid betydelse 

172 SVEN LARSSONskuldebrevet utgör en förutsättning för kvittning.42, 43 Det må emellertid i detta sammanhang påpekas, att återställandet av det löpande skuldebrevet i viss mån kan te sig enklare inför rätta än eljest, därigenom att domstolens iakttagelse och protokollering av överlämnandet kan ersätta annan bevissäkring för att återställandet ägt rum (och för att det ägt rum i kvittningssyfte).
    Emellertid har man att räkna med att motfordringsborgenären ofta ej vill återställa skuldebrevet på grund av risken att ej återfå det, om domstolen ej godtar kvittningsinvändning eller ej åvägabringar kvittning. Här kan erinras om det fall att kvittningsåtgärd förknippats med villkor, liksom om det fall att hu- 

 

att den omfattar med återställande ekvivalent åtgärd, såsom direkt tillhandahållande av skuldebrevet och det depositionsförfarande, som nedan skall beröras.
42 Naturligtvis såvida ej skuldebrevet redan tidigare kommit i huvudborgenärens hand eller denne avstått från att återfå skuldebrevet. I det följande bortses för enkelhets skull från dylika eventualiteter.
43 Och det på så sätt att. återställandet skall äga rum senast samtidigt med kvittningen. Därmed avböjes den av KALLENBERG intagna ståndpunkten, att i en situation där först kvittningsförklaringen kommer motparten tillhanda och en tid härefter det löpande skuldebrevet återställes, det — när förutsättningarna för kvittning därmed föreligga — skall sägas, att kvittningen skedde redan vid den tidpunkt, då motparten nåddes av kvittningsförklaringen. Jfr KALLENBERG i SvJT 1916 s. 224.
    Emot denna konstruktion — enligt vilken ett senare återställande av det löpande skuldebrevet får s. a. s. tillbakaverkande effekt — kunde framhållas, att det i 21 § skuldebrevslagen ej kan vara fråga om framtida återlämnande av löpande skuldebrev med tillbakaverkande kraft, och att detta då ej heller bör gälla vid »betalning» genom kvittning. Låt oss f. ö. beakta det fall att löpande skuldebrev förfaller först vid anfordran. Liksom det för kvittning kräves kvittningsförklaring och återställande av det löpande skuldebrev, varå motfordringen grundas, så kräves här för skyldighet att prestera ren betalning anfordran att betala och tillhandahållande av skuldebrevet. Att — därest borgenären först uppmanar gäldenären betala och först en tid därefter tillhandahåller den senare skuldebrevet — prestationsskyldigheten för gäldenären skulle ha inträtt redan i samband med kravet torde ej vara riktigt. 
    Anlägges ett rättspolitiskt betraktelsesätt på ifrågavarande spörsmål kunde visserligen kanske sägas, att anknytandet av kvittningens inträde till kvittningsförklaringen (även då återställandet av det löpande skuldebrevet ägt rum först senare) hade fördelen att tillåta ett mera reservationslöst upprätthållande av den enkla regeln att kvittning skedde i och med kvittningsförklaringen, eller rättare sagt i och med att huvudborgenären mottagit den (jfr KALLENBERG i SvJT 1916 s. 224) men i stort sett torde det te sig lämpligare att ej godtaga den ifrågavarande konstruktionen. Det kan tyckas sakligt omotiverat, att motborgenären skulle kunna beröva huvudborgenären fortsatt fördel av en för den senare gynnsam räntefotsdiffereni enbart genom att avge kvittningsförklaring utan att genom återställande av det löpande skuldebrevet ge denne den tryggade position som följer därmed. 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 173vudborgenären efter att ha mottagit skuldebrevet bestrider kvittningsrätt.
    En möjlighet att lösa traditionsfrågan — såväl vid domstolskvittning som vid kvittning genom kvittningsförklaring inför rätta — vore visserligen, att skuldebrevet av sin innehavare deponerades hos rätten.44 Om hans bestridande, grundat på kvittningsförklaringen, eller hans kvittningsyrkande bifölles, skulle huvudborgenären utfå skuldebrevet hos rätten (ehuru ej förrän domen vunnit laga kraft); eljest skulle motfordringsborgenären återfå det. Detta förfaringssätt förefaller vara enklast och mest ändamålsenligt men har förf. veterligt ej kommit till användning här i landet.
    I anslutning till praxis45 må då den ordningen beaktas, att domstolen, därest den finner genfordringen kvittningsgill, på yrkande av motfordringsborgenären förklarar, att denne vid likvid av huvudfordringen mot återlämnande av det löpande skuldebrevet äger kvitta med genfordringen mot huvudfordran. Denna förklaring, som visserligen ej i och för sig åvägabringar kvittning, men ändå tillgodoser svarandes intresse av kvittning utan att denne under processen behöver avhända sig det löpande skuldebrevet, torde i betraktande av praxis få anses tillåten.46 Vore den ej det, och medgåves ej det depositionsförfarande, som ovan berörts, hade man f. ö. att räkna med den — ur processekonomisk synpunkt kanske mindre förmånliga — eventualiteten, att innehavare av kvittningsduglig motfordran anhängiggjorde (gen)käromål avseende fastställelse av kvittningsrätt (eller av motfordringen) för att ha dom till hands vid krav på grund av huvudfordringen och speciellt för att, därest denna domfästes och föranledde utmätningsförfarande, avvärja utmätning. — Det bör emellertid understrykas, att yrkande om sådan förklaring av domstolen ej är enda möjligheten svarande har att aktualisera sin kvittningsrätt (märk möjligheten till tradition i samband med kvittningsförklaring eller kvittningsyrkande); och vidare att svaranden — om han vill erhålla en sådan förklaring av domstolen — ej bör nöja sig med ett bestridande grundat på kvittningsförklaring eller med kvitt- 

 

44 Jfr BORGEN i JT 1928 s. 308
45 Jfr NJA 1915 s. 219 (1914 s. 585) och 1936 s. 295. — Jfr även KALLENBERG i SvJT 1916 s. 221 f och OLIVECRONA, Utsökning s. 116.
46 Här ifrågavarande slags avgörande skulle möjligen kunna sägas såsom ett moment innefatta en fastställelsedom (angående ev. framtida kvittningsrätt), en fastställelse som emellertid i så fall samtidigt kan ha karaktär av modifikation av en fullgörelsedom (avseende kärandes talan). 

174 SVEN LARSSONningsyrkande (enär bestridandet och yrkandet på kärandens begäran böra ogillas av domstolen, då tradition ej ägt rum) utan framställa just en begäran om att domstolen vid eventuellt gillande av kärandens anspråk på grund av huvudfordringen förklarar, att svaranden äger kvitta med motfordringen.47
    Vad gäller de fall då huvudfordringen grundas på löpande skuldebrev, kommer återställande av skuldebrevet självfallet ej i fråga som förutsättning för kvittning (det är ju huvudfordringen som här grundas på skuldebrevet).48, 40 En annan sak är dock att svaranden — på grund av risken att nödgas infria skuldebrevet på nytt, därest det kommer i godtroende tredje mans hand — som regel ej torde vilja avge kvittningsförklaring eller framställa kvittningsyrkande. Under sådana omständigheter torde svaranden också här kunna få utverka en förklaring om kvittningsrätt på grund av motfordringen. Medgåves ej sådan förklaring, finge man även här ju räkna med den — ur processekonomisk synpunkt måhända mindre förmånliga — eventualiteten, att svaranden anhängiggör (gen)käromål avseende fastställelse av kvittningsrätt (eller motfordringens existens).
    Vad beträffar det fall att genfordringen grundas på enkelt skuldebrev, må till en början erinras om att huvudborgenären för att skydda sig mot nytt krav av senare innehavare av skuldebrevet icke behöver försäkra sig om dess återställande. Det finns därför ej skäl att av nyss antydd anledning anse återställande av skuldebrevet vara betingelse för kvittning. (Däremot

 

47 Jfr emellertid NORDLING a. a. i TfR 1888 s. 403 f.
48 Jfr BORGEN i JT 1928 s. 309 och RABENIUS a. a. 112 f. — Jfr emellertid NORDLING a. a. s. 403 f och KALLENBERG i SvJT 1919 s. 224.
49 Att återställande av skuldebrevet här ej utgör förutsättning för kvittning, skulle ju ej tvinga gäldenär, som utgivit skuldebrevet, att för att få kvittning till stånd ta de risker, som kunna följa med ett infriande av skuldebrevet utan dess återfående, av det enkla skälet, att det står denne fritt att underlåta kvittning. (Jfr BORGEN i JT 1928 s. 309.) Detta förhållande förefaller Nordling icke (tillräckligt) ha beaktat, liksom ej heller Rabenius, som dock anför en annan argumentation för att återställande av huvudborgenärens skuldebrev ej skall anses som förutsättning för kvittning. Rabenius torde ha menat, att skälet till att återställande av skuldebrevet icke är en förutsättning för kvittning i de fall, där huvudfordringen grundas på skuldebrev, vore att om huvudborgenären efter kvittning utan återställande av skuldebrevet överläte skuldebrevet till godtroende tredje man, motfordringsborgenären hade rätt att återställa sin position så att hans genfordran mot huvudborgenären återupplevde. (Jfr RABENIUS a. a. s. 112 f.) Det bör emellertid påpekas, att detta ej ger något fullständigare skydd för genfordringsborgenären. Den återuppståndna genfordringen kan ju bli utan värde därigenom att huvudfordringsborgenären är (varaktigt) insolvent. 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 175föreligger som regel en skyldighet för innehavare av enkelt skuldebrev att återställa det då det infriats,50 och man har givetvis att utgå från att vid kvittning med fordran grundad på enkelt skuldebrev det i och med kvittningen i motsvarande mån uppkommer skyldighet för den kvittande att överlämna det enkla skuldebrevet till huvudborgenären, en skyldighet vars fullgörande denne kan framtvinga med hjälp av utsökningslagen.51)
    Emellertid kunde ett annat argument tänkas tala för åsikten att återställande av det enkla skuldebrevet vore en betingelse för kvittning. Det skulle kunna göras gällande, att eftersom borgenär som regel ej kan få utmätning på grund av fordran grundad på enkelt skuldebrev utan att (via utmätningsmannen) lämna ifrån sig det enkla skuldebrevet till gäldenären52, 53 skulle — då man kunde uppfatta kvittning med fordran grundad på enkelt skuldebrev som ett slags utmätning på grund av densamma (i huvudborgenärens fordran) — kvittning med fordran grundad på enkelt skuldebrev ej tillåtas komma till stånd utan återställande av skuldebrevet. Det kunde kanske tyckas egendomligt, att motfordringsborgenärens återställande av enkelt skuldebrev här ej skulle vara förutsättning för huvudborgenärens skyldighet att betala motfordringen men väl för dennes skyldighet att finna sig i kvittning. Men härtill kunde svaras, att detta ej vore egendomligare än att ehuru avhändelse av enkelt skuldebrev ej är förutsättning för skyldighet att betala det, avhändelse likväl som regel vore en förutsättning för att betalningsskyldigheten skulle exekveras genom utmätning.

 

50 Jfr MARKS VON WURTEMBERG och STERZEL a. a. s. 126 f.
51 Jfr MARKS VON WURTEMBERG och STERZEL a. a. s. 127.
52 Jfr TRYGGER, Kommentar till utsökningslagen (1916) s. 171 ff, HASSLER, Utsökningsrätt (1952) s. 191 f och OLIVECRONA, Utsökning (1960) s. 142.
    I anslutning till vad ovan sagts om plikt att återställa enkelt skuldebrev må i förbigående följande anmärkas. Det anses (jfr MARKS VON WURTEMBERG och STERZEL a. a. s. 127), att vid dom rörande betalning på grund av enkelt skuldebrev borgenären i allmänhet bör förpliktas att, så snart han bekommit betalning, återlämna handlingen. Man torde då också böra utgå från att — då motfordringen grundas på enkelt skuldebrev i allmänhet — domstolen som regel vid avräkningsdom eller vid dom, vari kvittningsinvändning gillas, på motsvarande sätt bör förplikta motfordringsborgenären att utgiva skuldebrevet.
53 Denna förutsättning kunde dock ifrågasättas. Det kunde göras gällande, att borgenär alltid kunde få utmätning utan att som förutsättning härför avhända sig enkelt skuldebrev genom att i den rättegång vari den dom givits, som är exekutionstitel, inte åberopa skuldebrevet (eller genom att uppge, att han ej innehar skuldebrevet), (jfr TRYGGER a. a. s. 172). Det kunde kanske också menas, att borgenär alltid kunde få utmätning utan att 

176 SVEN LARSSON    Det ovan anförda argumentet till förmån för att kvittning med fordran på grund av enkelt skuldebrev förutsätter återställande av skuldebrevet anknyter till det förhållandet att kvittning »i sak» skulle kunna uppfattas som ett slags utmätning. Emellertid kunde — åtminstone i den mån fråga ej är om en av utmätningsmyndighet verkställd kvittning54 — invändas, att vad som i stället borde betonas vore, att kvittning dock ej är utmätning i teknisk (eller administrativ) mening, och att det då ej finns anledning att på grund av vad som gäller vid utsökning kräva återställande av det enkla skuldebrevet såsom förutsättning för kvittning.
    Mot bakgrunden av det anförda kan det måhända te sig tveksamt, om kvittning de lege lata skall anses förutsätta avhändelse av det enkla skuldebrevet (a)55 eller ej göra det (b). Med hänsyn till att ett krav på återställande av enkelt skuldebrev ej är till- 

 

avstå från det enkla skuldebrevet genom att vända sig till överexekutor och där påstå, att skuldebrevet förkommit (eller rent av blott genom att åberopa, att skuldebrevet var enkelt). Jfr TRYGGER a. a. s. 172, HASSLER a. a. s. 191 f och OLIVECRONA a. a. s. 142.
    I förbigående må påpekas, att det kanske kunde tyckas omotiverat, att trots att återställande av enkelt skuldebrev ej är förutsättning för gäldenärens betalningsskyldighet, det enligt 54 § UL kräves, att ej blott löpande skuldebrev utan även enkelt skuldebrev skall ingivas till utmätningsmannen, och det kunde kanske ifrågasättas, om ej lagrummet borde ändras så att ingivande av fordringsbevis kräves endast då det är löpande. Det kunde kanske erinras om att man vid fullgörelsedom i anledning av fordran grundad på enkelt skuldebrev ej längre (i de fall där borgenären ej påstått, att han ej innehar skuldebrevet) bör låta domen gå ut på ett åläggande att betala mot återställande av det enkla skuldebrevet. Jfr ESCHELSSON, Om skuldebref enligt svensk rätt (1912) s. 257 ff, och MARKS VON WURTEMBERG a. a. s. 127. — Emellertid kunde ett rationellt skäl tänkas för kravet på ingivande även av enkelt skuldebrev till utmätningsmannen. Det kunde kanske menas, att utmätningsmannen ej borde ha att pröva, om skuldebrev vore av löpande eller därmed jämställd natur, och att denna — ibland tämligen komplicerade — fråga borde prövas av överexekutor. Borgenär, som ej ville finna sig i att inge enkelt skuldebrev till utmätningsmannen, kunde hos överexekutor utverka beslut om utmätning, vilket ej förutsatte avhändelse av skuldebrevet.
54 Beträffande av utmätningsman verkställd kvittning kunde sägas, att skuldebrevets återställande som förutsättning för kvittning här förefaller vara mer acceptabel än eljest. Genom att skuldebrevet överlämnas till utmätningsmannen och emedan denne endast om han bifaller kvittningsyrkandet skall vidarebefordra detta, torde risken för att motfordringsborgenären i onödan avhänder sig detsamma vara mindre än eljest. I fortsättningen bortses från detta fall.
55 Jfr NORDLING i TfR 1888 s. 405 f och RABENIUS a. a. s. 112. Jfr emellertid KALLENBERG i SvJT 1916 s. 224. 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 177räckligt motiverat ur rättspolitisk synpunkt, är förf. snarast böjd för att föredraga det senare alternativet.
    Vad gäller domstols förklaring om rätt till kvittning mot återställande av skuldebrevet bör begäran om sådan förklaring kunna bifallas om gällande rätt anses omfatta alternativ a. Med alternativ b torde svaranden som regel ej ha något intresse av en sådan förklaring.56
    Vad slutligen angår det fall att huvudfordran grundas på enkelt skuldebrev, ifrågakommer givetvis skuldebrevets återställande ej som förutsättning för kvittning (det är ju huvudfordringen, som här grundas på skuldebrevet).57 Vad gäller möjlighet för svaranden att erhålla förklaring om kvittningsrätt på grund av motfordringen, torde något väsentligare behov av sådan förklaring ej föreligga. Även om kvittning här kan sägas innebära, att svaranden får betala huvudborgenärens enkla skuldebrev utan att återfå detta, så kan ju, då här är fråga om enkelt skuldebrev, infriandet åberopas även mot godtroende tredje man, till vilken skuldebrevet efter kvittningen överlåtes.58, 59

    Vad härefter gäller rättens avgörande angående rättegångskostnadsersättningen i kvittningsmål, må följande situation först beröras. A har stämt B å utfående av fordran om visst belopp. B bestrider all betalningsskyldighet under åberopande av att han före processen avgivit kvittningsförklaring. Någon tvekan bör här ej råda om att därest domstolen godtar B:s bestridande på den av honom åberopade grunden, A skall ersätta B dennes rätte- 

 

56 Om detta skall medföra, att — om till äventyrs en begäran om sådan förklaring framställdes — förklaringen skall betraktas som otillåten eller ej, får anses synnerligen tveksamt. Å ena sidan fyller ju förklaringen här ingen angelägen funktion, men å andra sidan existerar ju redan förklaringen såsom ett erkänt institut i andra fall (jfr ovan).
57 Jfr KALLENBERG i SvJT 1919 s. 224 och RABENIUS a. a. s. 212 f. Jfr emellertid NORDLING i TfR 1888 s. 405 f.
58 Vad ovan anförts i not 56 har här motsvarande tillämpning.
59 Det kan alltså — beträffande de på s. 171 ff berörda fyra situationerna: att genfordringen grundas på löpande skuldebrev (a), att huvudfordringen grundas härå (b), att genfordringen grundas på enkelt skuldebrev (c) och att huvudfordringen grundas på sådant (d) — i stort sett sägas, att medan återställande av skuldebrevet uppfattas såsom förutsättning för kvittning, av Nordling i samtliga de vid a, b, c och d berörda fallen, av Rabenius (och Borgen) i de vid a och c berörda och av Kallenberg i de vid a och b angivna, förf. menar avhändelse av skuldebrevet vara förutsättning för kvittning endast i de vid a berörda situationerna.

   12—613004. Svensk Juristtidning 1961

 

178 SVEN LARSSONgångskostnader.60 A:s anspråk var ju till följd av kvittningsförklaringen ogrundat redan då A började processen.
    Om åter kvittningsförklaringen avgivits först underrättegången och kärandens anspråk var grundat vid tidpunkten för processens anhängiggörande,61 kan denna ordning ej gärna gälla. Antag att A ej bestrider B:s på kvittningsförklaringen grundade bestridande utan i stället genast återkallar sin talan, varefter målet avskrives. Här torde B skola åläggas ersätta A dennes rättegångskostnader. Det kan ju sägas, att A genom kvittningen blivit gottgjord (genom att B uppoffrat sin fordran mot A) och därmed i sak vunnit.62 Och det kunde framhållas, att A ej borde bli sämre ställd i kostnadshänseende därigenom att B velat betala genom kvittning i stället för på vanligt sätt. — Beträffande det fall, att trots återkallelse från A:s sida, B (under åberopande av 13: 5 1 st.) framtvingar en ogillande dom, torde samma regle- 

 

60 Såväl här som i det följande förutsättes, att vederbörliga yrkanden om rättegångskostnadsersättning framställts. Det förutsättes även att situationen ej kompliceras av särskilda omständigheter såsom vårdslöshet eller försummelse vid processens förande.
61 I tysk doktrin har man — såvitt gäller kvittningsförklaring tillkommen under processen — gjort skillnad mellan den situationen (1) att fordringarna stodo kvittningsdugliga emot varandra redan före processen och den situationen (2) att möjlighet till kvittning uppkommit först under rättegången. I det senare fallet skall kärande, som ej bestrider kvittningsfordringen, visserligen erhålla ersättning för sina rättegångskostnader, men i det förra skall käranden i stället ersätta svaranden dennes (»Reichsgerichträtskommentar» § 389 3, ROSENBERO a. a. § 104 I 2 och STEIN—JONAS— SCHÖNKE a. a. § 91 V 1). Detta sistnämnda förhållande sammanhänger med den tyska civilrättens ståndpunkt beträffande tidpunkten för kvittningens uppkomst. Enligt BGB § 389 verkar kvittningen, att fordringarna i den mån de täcka varandra skola anses ha upphört redan vid den tidpunkt, då de först stodo kvittningsdugliga emot varandra. I det vid 1 berörda fallet skulle situationen kunna vara att uppfatta så att — genom kvittningsförklaringens retroaktiva verkan — käranden redan då han började processen saknat materiell grund för sitt käromål, enär fordringen då redan upphört.
    Beträffande svensk rätt har man emellertid att utgå från att kvittningen sker vid tiden för kvittningsförklaringen eller rättare sagt vid den tidpunkt, då kvittningsförklaringen kommer vederbörande till handa. (Jfr RODHE a. a. § 7 vid not 6.) Den antydda motiveringen för den ty ska ståndpunkten blir därför ej tillämplig hos oss. — Däremot kunde möjligen den motiveringen för den tyska ordningen tänkas framförd, att denna vore ägnad tvinga käranden att söka få till stånd kvittning innan han går till process. Jfr emellertid härtill vad nedan säges om onödig rättegång.
62 Jfr det fall att käranden återkallat sin talan på den grund att svaranden efter talans väckande tillgodosett det anspråk, som gjorts gällande i rättegången. (Jfr PLB s. 234 och GÄRDE m. fl. Nya rättegångsbalken s. 207.) 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 179ring av kostnadsfrågan te sig rimligast.63 — I detta sammanhang må också det fall beaktas, att B — i stället för bestridande grundat på kvittningsförklaring — framställer kvittningsyrkande och domstolen förordnar om avräkning.64 Även i denna situation — som i sak är den senast berörda mycket lik — torde det få anses rimligast, att den nyss angivna ordningen i kostnadshänseende tillämpas. Måhända kunde emellertid göras gällande, att den i 18: 4 stadgade ordningen skulle tillämpas emedan det förelåge flera yrkanden (A:s krav å huvudfordringen och B:s kvittningsyrkande) och parterna vunnit ömsom (i det att A — åtminstone i sak — vunnit beträffande sitt huvudkrav65 och B vunnit beträffande kvittningsyrkandet),68 eller i det att A:s yrkande bifallits allenast till en del (därigenom att A yrkat erhålla vanlig betalning men uppnått endast avräkning). Om ordalagen i sistnämnda stadgande skulle få föranleda till att A i det ifrågavarande fallet ej erhölle full ersättning för rättegångskostnaderna, finge detta emellertid anses synnerligen otillfredsställande. — Över huvud kan med avseende å de här berörda fallen, där svaranden under processen avgivit kvittningsförklaring eller framställt kvittningsyrkande, sägas, att om käranden ej erhåller ersättning för sina rättegångskostnader, det skulle vara förenat med viss ekonomisk risk (i form av utebliven kostnadsersättning eller i form av skyldighet att gälda motpartens) att stämma på en fordran, därest gäldenären hade (eller under processen finge) kvittningsgill motfordran, en ordning som ej vore tillfredsställande. I en del fall saknar ju käranden, då han anhängiggör målet, vetskap om att svaranden kan göra gällande motfordran. Och över huvud kan framhållas, att det torde vara svårt att påstå, att borgenär ej skulle vara i sin fulla rätt att kräva på sin fordran även då gäldenären har kvittningsgill motfordran.
    Härovan har varit fråga om situationer, där A ej gjort invändning mot B:s på kvittningsförklaring grundade bestridande, resp. mot B:s kvittningsyrkande. I den mån så emellertid skett

 

63 Det kan dock ifrågasättas, om något lagrum i 18 kap. avsetts reglera denna situation. Men det gäller i så fall även den att svaranden, efter att på vanligt sätt ha betalt, på motsvarande sätt framtvingar ogillande dom.
64 Här har A ej särskild anledning återkalla, ty den avräkning, varmed han skulle »erhålla betalning» kan ju komma till stånd först genom domen.
65 Om man bortser från att A ej fått betalt i den form han yrkat.
66 Förutsättes att 18:4 1 st. endast avser fall, där fråga är om flera käromål, är detta stadgande givetvis ej direkt tillämpligt, om man intager den ståndpunkten att kvittningsyrkandet ej är käromål. 

180 SVEN LARSSONoch domstolen ej godtagit A:s invändning, ter det sig rimligast, att den i 18: 4 stadgade ordningen tillämpas. Alltså borde här — i den mån kostnaderna kunna särskiljas67 — B tillerkännas kostnadsersättning för sina kostnader i anledning av A:s ogillade invändning, medan A erhåller ersättning för sina kostnader å målet i övrigt.
    Mot den ståndpunkt, som ovan intagits med avseende å den situationen att kvittning genomförts under rättegången, kunde kanske invändas, att den ej vore förenlig med 18: 3. I detta lagrum stadgas ju, att om den vinnande parten uppsåtligen eller genom försummelse föranlett onödig rättegång, denne skall ersätta motparten hans rättegångskostnad eller ock, om omständigheterna föranleda därtill, vardera parten bära sin kostnad. Det kunde i anslutning härtill måhända frågas, om käranden, vilken underlåtit utnyttja möjligheten att göra sig betald genom att åvägabringa kvittning medelst kvittningsförklaring, och i stället anställt fullgörelsetalan med avseende å sin fordran, genom sin underlåtenhet »föranlett onödig rättegång» och därför bör få betala motpartens rättegångskostnader eller i varje fall stå för sina egna.68, 69 En sådan ordning vore väl i och för sig ingalunda orimlig.70 Det kunde göras gällande, att den vore ägnad

 

67 Och vad part tappat ej bör anses vara av »allenast ringa betydelse».
68 Här som eljest i detta sammanhang förutsättes, att det i 18:3 uppställda subjektiva rekvisitet är uppfyllt.
69 Det kunde kanske med avseende å det fall att kärandens talan ogillats i anledning av att svaranden avgivit kvittningsförklaring i processen framhållas, att genom att käranden formellt ej är »vinnande part» det utan vidare vore uppenbart, att 18: 3 ej skulle tillämpas här. Härtill kunde dock svaras, att även om 18: 3 av antytt skäl ej är direkt tillämplig, så borde — eftersom käranden genom kvittningen »betalats» och så till vida vunnit »i sak» — den anförda synpunkten i och för sig ej behöva hindra en analog tillämpning av lagrummet.
    I förbigående må följande — säkerligen ovanliga — fall beaktas, där kvittning ej kommer till stånd och käranden även formell': sett är »vinnande part». Antag att A — som är i behov av kontanter och som därför ej vill göra sig betald genom kvittning — ej avger kvittningsförklaring utan i stället väcker fullgörelsetalan mot B på grundval av sin fordran. B — som gentemot A har motfordran — företar av någon anledning heller någon kvittningsaktion utan medger käromålet. Dock yrkar han, att A skall betala B:s rättegångskostnader (eller att i varje fall rättegångskostnaderna skola kvittas), enär rättegången varit onödig på den grund att det stått A fritt att avge kvittningsförklaring och därmed göra sig betald, varför han ej behövt börja process.
70 Jfr den uppfattningen att käranden skulle ha föranlett »onödig rättegång» om han hade kunnat erhålla allt han (enligt domen i målet) varit berättigad 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 181ha viss processekonomisk verkan i det att den kunde avhålla part, som kunde göra sig betald genom kvittning, från att väcka fullgörelsetalan angående sitt anspråk.71 Emellertid kan erinras om att käranden — även om han kan göra sig betald genom kvittning — enligt den materiella rätten är berättigad att72 i vanlig ordning erhålla betalning. Man torde då lämpligen böra utgå från att han är i sin fulla rätt att söka uppnå detta i rättegång och att denna ej till följd av hans kvittningsmöjlighet behöver bli att anse såsom onödig.73, 74
    Då förefaller det måhända i ett annat kvittningssammanhang naturligare mena, att »onödig rättegång» är för handen. Antag att en borgenär framställer rent offensivt kvittningsyrkande, trots att han genom kvittningsförklaring kunnat åvägabringa kvittning utan att behöva gå till domstol. Emot att det här förelåge onödig rättegång kunde kanske framhållas, att om borgenären kan föra fullgörelsetalan om vanlig betalning utan att rättegången blir att anse såsom onödig, så borde den ej heller bli det, om borgenären för talan om att i stället bli betald genom avräkning. Det skall ej nekas till att denna synpunkt kan ge intryck av att vara av viss relevans. Men det föreligger dock en i detta sammanhang ej oväsentlig skillnad. Borgenären kan nämligen ej på egen hand skaffa sig vanlig betalning ur gäldenärens tillgångar (utan behöver en exekutionstitel). Men gäller det att uppnå avräkning,

 

till genom att antaga motpartens förlikningserbjudande, men ej gjort det utan börjat process. Jfr LARSSON, Förlikning i tvistemål s. 169 ff.
71 Vinsten ur processekonomisk synpunkt bör dock ej överdrivas. Om exempelvis motparten vägrar gå med på att kvittningsrätt förelegat och därför gör gällande, att kvittning ej kommit till stånd, har man givetvis att räkna med möjligheten att den kvittande för negativ fastställelsetalan beträffande den andres fordran.
72 Intill dess motparten eventuellt själv åvägabringar kvittning.
73 Jfr förf:s ståndpunkt beträffande tillämpligheten av 18:3, då svarande gjort — av käranden ej accepterat — förlikningserbjudande, vari käranden — utan motprestation — tillerkännes allt det han (efter vad domen sedermera utvisar) är berättigad till. (Jfr LARSSON a. a. s. 171 f.) Enligt den materiella rätten kräves ej, att rättssubjekt skall behöva ingå förlikning för att erhålla vad det är berättigat till. Det finns ej tillräcklig anledning anse, att vägran att godtaga betalning i nyss antydd form skall medföra, att av den berättigade börjad process skall anses onödig. Liksom det i detta fall ej finns anledning anse att underlåtenhet att godtaga förlikningserbjudandet gör rättegång onödig, så bör motsvarande gälla underlåtenhet att åvägabringa kvittning.
74 Vad gäller det i slutet av not 69 berörda fallet kunde kanske som ytterligare skäl emot tillämpligheten av 18: 3 anföras, att det ej vore tillfredsställande, om svarande, som ej själv vill kvitta, skulle dra fördel av att käranden ej gjorde det. 

182 SVEN LARSSONkan ju borgenären i princip göra detta redan genom civilrättslig kvittningsförklaring (alltså utan att domstol behöver anlitas).75
    Även en annan tankegång riktad mot den kvittningsyrkandes rätt till rättegångskostnadsersättning vid offensivt kvittningsyrkande må beaktas. Då fråga är exempelvis om vanlig fullgörelsetalan i anledning av förfallen fordran, är ju materiellträttsligt sett gäldenären skyldig prestera utan att borgenären skall behöva företaga någon särskild åtgärd härför; och om borgenären i fråga börjar rättegång utan att först ha krävt gäldenären å skulden, torde detta förhållande ej föranleda till att 18: 3 blir tilllämplig.76 Då fråga är om offensivt kvittningsyrkande, är emellertid den gentemot vilken yrkandet riktas, materiellträttsligt sett ej skyldig vidtaga någon åtgärd för att få kvittning till stånd. Det är den som önskar kvittning, som har att taga initiativ härtill; och det kunde då tyckas rimligt, att denne sökte få till stånd kvittning (genom kvittningsförklaring) innan han tillgrepe rättegång.77 Det kunde sägas, att dennes motpart visserligen är skyldig finna sig i kvittning men att han därför ej skall vara skyldig finna sig i att den sker på sådant sätt att den är förenad med speciella kostnader för honom (i nu ifrågavarande fall rättegångskostnader).
    Under sådana omständigheter är förf. benägen anse, att man har att acceptera den i 18: 3 beträffande onödig rättegång stadgade ordningen i det aktuella kvittningsfallet, givetvis såvida ej särskilda omständigheter komma ett anhängiggörande genom rättegång av rent offensivt kvittningsyrkande att framstå såsom berättigat, såsom då svaranden med orätt protesterat mot redan före processen avgiven kvittningsförklaring.78 Accepteras på detta

 

75 Jfr emellertid vad nedan sägs angående det fall att motparten protesterar mot kvittningsförklaringen.
76 I detta sammanhang förutsättes, att fordringen ej förfaller till betalning vid anfordran.
77 Det kunde kanske sägas, att eftersom den mot vilken kvittningsyrkandet riktas, ej betalt sin skuld och därigenom alltid riskerar att emot honom väckes fullgörelsetalan, vars kostnader för motparten han får betala, det låge närmast till hands, att han även finge bära dylika kostnader i anledning av mot honom riktat rent offensivt kvittningsyrkande. Här tages emellertid enligt förf:s mening ej tillräcklig hänsyn till den i den materiella rätten grundade olikhet, som ovan berörts.
78 Även den omständigheten att svaranden först under rättegången bestrider den vinnande kärandens kvittningsrätt bör föranleda till att kärandens processande ej blir att anse som onödigt (på här ifrågavarande grund). Huruvida denna effekt skall gälla blott fr. o. m. bestridande: eller ej, får avgöras 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 183sätt tillämpligheten av den i 18: 3 föreskrivna ordningen i nu ifrågavarande kvittningssammanhang, är detta givetvis ägnat begränsa förekomsten av rent offensivt kvittningsyrkande.79, 80
    Det spörsmålet skall härefter beröras, om kvittning är tillåten mellan själva tvisteföremålet och anspråk å rättegångskostnadsersättning, som hänför sig till förfarandet.81 Antag att A stämt B å utfående av fordran om 2 000 kronor, ehuru B omedelbart före processen erbjudit A betalning med 1 500 kronor. Under rättegången förklarar sig B vilja mot A:s fordran kvitta sitt anspråk på kostnadsersättning, som uppgår till 200 kronor och bestrider på grund härav. Det förutsättes, att om B på vanligt sätt yrkat ersättning för rättegångskostnaden, B vad gäller själva saken ålagts utge 1 500 kronor till A, men denne förpliktats att till B utge rättegångskostnadsersättning med 200 kronor. Godtages emellertid kvittningsförklaringen och det därpå grundade bestridandet, skulle utgången i stället bli den att B ålades utge 1 300 kronor till A.82 — Exemplet kan lätt ändras därhän, att B i stället för kvittningsförklaring och därpå grundat bestridande framställt kvittningsyrkande och att — därest detta godtagits — domstolen förordnat om kvittning.
    Beträffande dansk rätt menar BORGEN med avseende å det fall, att svaranden i och för sig är betalningsskyldig i huvudsaken men ändå i och för sig berättigad till kostnadsersättning, uppenbarligen, ej blott att svaranden efter vederbörlig kvittningsåtgärd kan få denna gillad i domen utan också att rätten t. o. m. skall föranstalta om kvittning även om uttrycklig begäran härom ej framställts. Borgen anser nämligen, att det så gott som alltid är

 

utifrån allmänna regler om verkan, beträffande tillämpligheten av 18:3, av svarandens först under processen framställda bestridanden av kärandens rätt.
79 Jfr ovan s. 107.
80 Stadgandet i 18:3 om onödig rättegång torde rimligen även böra tilllämpas vid kvittningsyrkande med karaktär av genkärom å 1 för det fall att part, som ej tidigare avgivit kvittningsförklaring eller framställt defensivt kvittningsyrkande, väcker kvittningsyrkande såsom genkäromål och motparten genast medger.
81 Det är detta spörsmål, som i detta avsnitt åsyftas, då för enkelhets skull endast talas om kvittning med eller mot rättegångskostnad.
    Här avses ej kvittning med eller mot rättegångskostnadsanspråk, som tillerkänts part genom lagakraftvunnet beslut. Att kvittning — i eljest vanlig omfattning — får ske med och mot sådant anspråk är utan vidare klart.
    Vidare bortses från det fall att rättegångskostnadsersättning grundas på parts utfästelse (t. ex. genom förlikning) att gälda kostnaden.
82 Denna ordning kan ge annat resultat med avseende å tidpunkten för upphörandet av ev. skyldighet att gälda ränta. 

184 SVEN LARSSONsvarandens önskan, att kvittning kommer till stånd.83 — Vad angår svensk rätt torde i varje fall kvittning ex officio mellan själva tvisteföremålet och kostnadsanspråk ej kunna godtagas utan särskilt stöd i lag. — Hur det åter skall anses förhålla sig med kvittning mellan huvudanspråk och kostnadsersättningsanspråk, då part framställt yrkande om sådan kvittning eller åberopat dylik kvittning efter kvittningsförklaring, är svårare att taga ställning till.84
    En kvittning av detta slag kan givetvis tillgodose parts intresse av att snabbt få till stånd av honom önskad avräkning. Men något väsentligare behov av dylik kvittning torde som regel ej föreligga.85 Det kunde ju tyckas som om denna kvittning i allmänhet utan större olägenhet kunde uppskjutas till efter avgörandet. Det förefaller som om varken godtagande eller förkastande av den nu aktuella kvittningen skulle leda till ur praktisk synpunkt oacceptabelt resultat. — I detta läge kunde, därest man utgår från att domstols avgörande avsetts ej kunna ha karaktär av på en gång dom och beslut (jfr 17: 1), måhända göras gällande,86 att detta förhållande borde få fälla utslag emot tilllåtligheten av nu ifrågavarande kvittning.87 Godtas emellertid ej detta — tämligen formella — argument83,89 torde man böra an- 

 

83 BORGEN a. a. i JT 1928 s. 311.
84 För tysk rätts avvisande ståndpunkt gentemot kvittning mellan huvudanspråk och sådant anspråk å rättegångskostnad, som här avses (jfr STEIN— JONAS—SCHÖNKE a. a. § 104 II 6), föreligger ett särskilt skäl därigenom att domstolens avgörande i kostnadsfrågan ej anger det belopp, vartill kostnadsersättningsskyldigheten uppgår. Det göres nämligen skillnad mellan domstolens Kostenentscheidung, varigenom rätten blott avgör att och av vem (och ev. med vilken andel) kostnaderna skola bäras, och en tjänstemans Kostenfestsetzung, varigenom själva kostnadens belopp fastställes. Jfr ROSENBERG a. a. § 80 I.
85 Jfr att sammankopplandet av frågan om tvisteföremålet och frågan om kostnadsanspråket kan medföra, att ingendera av dessa frågor kan överklagas särskilt.
86 Utan att därför mena, att man vid lagens tillkomst beaktat just det ifrågavarande fallet.
87 Detta argument gäller givetvis ej det fall att part vill kvitta mot kostnadsanspråk ej med tvisteföremålet utan med fordran av helt utomprocessuellt slag.
88 Av rättsfallet SvJT 1954 s. 1 torde framgå, att hovrätten ej ansett det principiellt uteslutet med kvittning med tvisteföremålet mot rättegångskostnadsanspråk.
89 Det kunde framhållas, att då avgörande angående rättegångskostnad skall anses ha beslutskaraktär, detta blott gällde s. a. s. primärt kostnadsavgörande. (Jfr det förhållandet, att om anspråk på kostnadsersättning, 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 185se kvittning möjlig, då gängse förutsättningar för kvittning äro för handen. Hit hör ju då bl. a. att det över huvud kan anses föreligga en fordran att kvitta med och att denna är förfallen till betalning. Om kvittning med kostnadsanspråket skall anses möjlig, kan då komma att bero på vilken ståndpunkt som intages till frågan om när anspråket skall betraktas som uppkommet,90 till frågan om när det skall anses förfallet till betalning91 eller till det för kvittning över huvud aktuella spörsmålet om kvittningsförutsättningarna måste vara uppfyllda, redan då kvittningsåtgärden företas92 (eller det är tillräckligt att åtgärden företas per den senare tidpunkt, då förutsättningarna äro uppfyllda).93

 

som tillerkänts part i tidigare rättegång, åberopas till kvittning i senare mot tvisteföremålet där, blir avgörandet i kvittningsfrågan givetvis ej i något hänseende att uppfatta som beslut.) Antag att — sedan kvittningsyrkande med avseende å kostnadsersättningsanspråket framställts — domstolen först avkunnar dom om huvudanspråket i och för sig och sedan beslut om rättegångskostnadsanspråket i och för sig och därefter verkställer kvittning. Här kunde menas, att själva kvittningsdomen ej i något hänseende hade beslutskaraktär. Eller antag att — sedan kvittningsinvändning i anledning av kvittningsförklaring grundad på rättegångskostnadsanspråk framställts — domstolen först fattar kostnadsbeslut beträffande kostnadsanspråket i och för sig och sedan avkunnar dom angående tvisteföremålet (vilken involverar frågan om kvittning skett). I detta fall — där dock ordningen mellan kostnadsbeslut och dom ej är den vanliga — borde domen ej till följd av att kostnadsanspråket däri beaktats, i något hänseende erhålla beslutskaraktär.
90 Då kostnaden gjordes, då domstolen fattade sitt kostnadsbeslut eller då beslutet vann laga kraft? Anses sålunda, att verksam kvittningsåtgärd under inga omständigheter kan företas utan att motfordringen åtminstone först uppkommit, kunde med det sista alternativet göras gällande, att det ej kan bli tillfälle till sådan åtgärd i det aktuella förfarandet i instansen, därest kostnadsbeslutet kunde överklagas.
91 Då kostnaden gjordes, då domstolen fattade sitt kostnadsbeslut eller då detta beslut vann laga kraft? Om sålunda det senare alternativet förutsättes gälla, skulle — därest motfordringen måste vara förfallen, då åtgärden företas — verksam på kostnadsanspråket grundad kvittningsåtgärd ej kunna företagas i det aktuella förfarandet, därest kostnadsbeslutet kunde överklagas. Det må i detta sammanhang påpekas, att då det gäller kvittning mot anspråk på rättegångskostnad, är det ej spörsmålet när anspråket förfaller som är aktuellt utan frågan när kompensanten har rätt att infria anspråket (något som i detta sammanhang torde få ske så snart yrkandet om ersättning framställts).Vad gäller kvittning mot anspråk på rättegångskostnad må i förbigående påpekas, att om kostnadsanspråk ej löper med ränta, är detta en omständighet, vilken som regel ej uppmuntrar till sådan kvittning, om huvudfordringen däremot löper med ränta.
92 Jfr BGB § 388 2 p. (se not 27 s. 87).
93 Jfr ARNHOLM a. a. s. 112 f.

 

186 SVEN LARSSON    I detta sammanhang må även frågan om kvittning mellan tvenne kostnadsanspråk i samma förfarande beröras. Att båda parterna åtminstone i och för sig äro ersättningsberättigade mot varandra skulle ju kunna tänkas förekomma i vissa fall, där parterna vunnit ömsom (jfr 18: 4) eller där vinnande part på grund av vårdslöshet eller försummelse åsamkat motparten kostnad (jfr 18:3 och 18:6). En möjlighet (a) vore då att domstolen bifölle vardera partens anspråk,94 en annan (b) att domstolen blott tillerkände vederbörande överskottet eller — om anspråken täckte varandra — ogillade parternas kostnadsyrkanden.
    KALLENBERG torde beträffande ÄRB ha accepterat alternativ b.95 — Det kan förmodas, att detta alternativ också åsyftats vid NRB:s tillkomst. Processlagberedningen säger i sin kommentar till 18: 6, att om den försumlige parten »i övrigt är berättigad till gottgörelse för sina kostnader, skall ... en avräkning ske mellan de olika kostnadsbeloppen».96 Det finns ej särskild anledning anta annat än att avräkning (skulle) avsetts förekomma även i övriga fall av nu ifrågavarande slag. Och man torde under sådana omständigheter böra acceptera alternativ b.
    Som regel torde det de lege ferenda ej vara av någon praktisk betydelse vilket alternativ som väljes. Om domstolen ej verkställt avräkning, kan ju den part, som så önskar, kvitta. Emellertid må några speciella situationer beaktas.
    I 17 § lagen om trafikförsäkring å motorfordon ålägges försäkringsgivaren att under vissa förutsättningar ge den skadelidande ersättning för kostnad, som denne i anledning av rättegången haft att vidkännas. Antag att i rättegång mellan den skadelidande och försäkringstagaren den förre åtminstone i och för sig är berättigad till ersättning av försäkringstagaren för vissa kostnader97 men i stället ersättningsskyldig för vissa försäkringstagarens.98 Det kunde då tänkas, att alternativ a gåve bättre besked om vilka nödvändiga kostnader domstolen ansett den skadelidande ha haft än alternativ b och därmed bättre än alternativ b vara ägnat onödiggöra tvist mellan den skadelidande och försäkringsgivaren om ersättningsskyldighet enligt det nämnda

 

94I den mån det i och för sig gillas av domstolen. Motsvarande förutsättes även i fortsättningen.
95 KALLENBERG, Svensk civilprocessrätt II s. 1539.
96 PLB s. 236. Jfr även GÄRDE m. fl. a. a. s. 208.
97 T. ex. den skadelidandes kostnader i anledning av själva skuldfrågan.
98 T. ex. försäkringstagarens kostnader i anledning av frågan om skadans omfattning. 

NÅGNA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 187lagrummet.99, 100 Därmed är givetvis ej sagt, att alternativ a i detta sammanhang vore oumbärligt. Man har rimligen att utgå från att nyssnämnda ersättningsskyldighet101 kan fastställas direkt i rättegång mellan den skadelidande och försäkringsgivaren.
    Enligt 18: 7 RB äger domstolen ex officio förplikta ställföreträdare, som genom försumlighet vållat kostnad vilken huvudmannen enligt 18 kap. är skyldig ersätta motparten, att jämte huvudmannen ersätta kostnaden. Antag att åtminstone i och för sig part är ersättningsskyldig för vissa motpartens kostnader men ersättningsberättigad för vissa egna kostnader. Med alternativ a skulle — därest 18: 7 här vore att tillämpa — partens ställföreträdare kunna förpliktas att jämte parten ersätta hela det belopp, varmed denne i och för sig vore ersättningsskyldig,102 under det att med alternativ b, där ju avräkning skett, ställföreträdaren enligt 18: 7 endast kunde förpliktas ersätta den merkostnad hans huvudman eventuellt hade att utge. I den av GÄRDE m. fl. utgivna kommentaren till NRB godtages också det senare alternativet.103 Det kunde kanske mot denna ordning invändas, att det komme att bero på en tillfällighet — nämligen på hur mycket huvudmannen i och för sig hade att fordra av motparten — om eller i vad utsträckning förpliktande enligt 18: 7 kunde ske. Och det kunde framhållas, att alternativ a bättre än alternativ b gåve besked om domstolens uppfattning om storleken utav den av ställföreträdaren vållade skadan och därmed vore ägnat att onödiggöra tvist i särskild rättegång angående omfattningen av ställföreträdarens

 

99 Däremot förutsättes här, att även om i detta sammanhang alternativ b accepteras, försäkringsgivaren därför ej undgår att ersätta den skadelidandede rättegångskostnader den skadelidande i och för sig är berättigad till.
100 Jfr emellertid möjligheten av att part kan framtvinga avräkning. Liksom även möjligheten av att vid alternativ b kostnadsbeslutet ges en motivering, varav storleken av de motstående beloppen framgår.
101 Trots den allmänna formuleringen av 1 p. av 18:14 2 st.
102 Detta alternativ är givetvis typiskt sett förmånligast för huvudmannen. Om ett förpliktande enligt 18:7 föranleder till att ställföreträdaren direkt till motparten betalar hela den kostnad han förpliktas ersätta, är detta ägnat förhindra, att huvudmannen finner sig nödsakad börja särskild rättegång mot ställföreträdaren för att utfå beloppet. — Även om ställföreträdaren endast kan förmås att betala viss del av det aktuella beloppet till motparten (därigenom att ställföreträdaren möter den senares krav med kvittningsinvändning grundad på huvudmannens genfordran mot motparten) och huvudmannen måste stämma ställföreträdaren på återstoden, så har huvudmannen här ej behövt i första hand svara för hela beloppet gentemot motparten.
103 Jfr GÄRDE m. fl. a. a. s. 210.

 

188 SVEN LARSSONersättningsskyldighet i förhållande till huvudmannen.104 De framförda anmärkningarna torde dock ej innefatta någon väsentligare invändning mot alternativ b.
    I det föregående har i samband med alternativ b talats om avräkning. Det är emellertid högst osäkert, om man har att tala om avräkning i egentlig mening. Det kunde nämligen menas — och detta ter sig måhända naturligast — att det ur systematisk synpunkt låge närmast till hands anse, att här ej föreligger en kvittning mellan självständiga fordringar utan endast en fordran, vars belopp uträknats genom subtraktion mellan tvennemotstående poster.105
    Härovan har åsyftats fall, där fråga varit om ett mål. Vad gäller fall där de motstående posterna hänföra sig till flera men kumulerade mål, är ju sambandet mellan de kostnader beloppen gälla ej så nära som då posterna avse samma mål, något som kan komma alternativ b att framstå som relativt sett mindre motiverat här än då frågan var om ett mål. KALLENBERG godtog emellertid vad gällde ÄRB även vid kumulation alternativ b.106 Vilken ståndpunkt, som skall intagas beträffande NRB, kan kanske te sig tveksamt. Det förhållandet att det i en del situationer kan vara ovisst, om man har att tala om ett eller flera mål, liksom den omständigheten att det gemensamma förfarandet dock konstituerar ett tämligen nära samband mellan de kostnadsbelopp, varom här är fråga, kunde måhända — om man där det blott är ett mål godtar alternativ b — få fälla utslag till förmån för att detta alternativ accepteras även i kumulationsfallen.107

 

104 Jfr f. ö. vad ovan sagts i not 100.
105 Jfr beträffande den senare företeelsen över huvud RABENIUS, Till läran om de materiella förutsättningarna för kvittning i TfR 1918 s. 323 ff.
106 KALLENBERG a. a. s. 1539.
107 Då härovan frågan om kvittning mellan tvenne kostnadsanspråk i samma förfarande berörts, har bortsetts från spörsmålet i vad mån avräkning skall ske vid bestämmande av ersättningsskyldighet, som avses i 8 § 2 st. lagen om fri rättegång. Enligt detta lagrum skall ju, såsom där närmare stadgas, därest part åtnjutit fri rättegång, motparten åläggas ersättningsskyldighet till det allmänna för kostnad, som han enligt lag skulle varit pliktig gottgöra parten. Antag att i och för sig motparten (B) skulle varit berättigad till ersättning för vissa kostnader men ersättningsskyldig till parten (A) för andra. Med alternativ a skulle B åläggas ersätta det allmänna hela det belopp han i och för sig skulle varit pliktig ersätta A; men med alternativ b endast den summa som efter avräkning mellan beloppen eventuellt skulle återstå. — Det kunde måhända mot alternativ b invändas, att accepterandet av detta »i realiteten» skulle innebära, att motparten (B) av det allmänna kunde skaffa sig betalning för sin kostnadsfordran gentemot 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 189    Vi övergå härefter till några avgöranden i högre instans, vilka ha samband med kvittning.
    Vad då först gäller avvisning av en i hovrätt företagen kvittningsåtgärd, stadgas ju i 50:25 3 st. 2 p.: »Framställes först i hovrätten yrkande om kvittning, må det avvisas, om det ej utan olägenhet kan prövas i målet.» Om detta stadgande på grund av sin ordalydelse (»yrkande om kvittning») endast är att hänföra till kvittningsyrkande — men ej till bestridande, grundat på kvittningsförklaring — torde det ligga närmast till hands medge analogisk tillämpning av stadgandet på bestridandet.108 Det kan förmodas, att det syfte, som kan antagas ligga bakom stadgandet i 50: 25 3 st. 2 p., uppfattat som ett stadgande enbart om kvittningsyrkande,109 även (skulle) ansetts relevant med avseende å bestridande i anledning av kvittningsförklaring. Och det kan tyckas vara föga mening med att domstolen enligt 2 p. av 50: 25 3 st. får avvisa kvittningsyrkande, om domstolen ej i motsvarande utsträckning kan avvisa bestridande grundat på kvittningsförklaring. Part kunde då i avsikt att förhindra avvisning avge kvittningsförklaring i stället för att framställa kvittningsyrkande.110 — Det skall dock erkännas, att även om övervägande skäl få anses tala för att den i 50: 25 3 st. 2 p. stadgade ordningen tillämpas också vid bestridande grundat på kvittningsförklaring, det likväl kan tyckas mindre naturligt att i nu ifrågavarande sammanhang avvisa bestridande grundat på kvittningsförklaring än att avvisa ett kvittningsyrkande. Det förra avvisandet innebär här — i motsats till det senare — något så säreget som att domstolen — utan

 

parten (A), (något som vore anmärkningsvärt, därför att det allmänna enligt lagen om fri rättegång i princip ej ersätter motpart till part, som åtnjutit fri rättegång, om den förre ej själv haft denna förmån, och även därför att det för kvittning vanligtvis gällande kravet på fordringarnas ömsesidighet ej vore uppfyllt). Häremot kunde i sin tur anföras, att ett accepterande av alternativ a skulle innebära, att B:s ändå tämligen ofördelaktiga läge (jfr EKELÖF, Kompendium över civilprocessen I s. 320 f) ytterligare försämrades, men framför allt att den allmänna regeln för bestämmande av kostnadsersättningsskyldighet vore alternativ b (jfr ovan, jfr även NJA 1947 II 499 f). Emellertid må om alternativ b accepteras följande fall beaktas. Antag det fall att endast vissa av de kostnader, som i och för sig skola ersättas av motparten (B), utgått av allmänna medel (t. ex. därför att blott § 3 och § 4 men ej § 5 tillämpas) och att motpartens (B:s) motfordran ej täcker hela hans ersättningsskyldighet. Här aktualiseras den svårbesvarade frågan i vad mån avräkningen skall ske mot det allmännas eller partens (A:s) kostnader. Om alternativ b accepteras i nu ifrågavarande sammanhang, borde en kompletterande regel ges för sist berörda fall.
108 Jfr EKELÖF, Rättegång II s. 360 not 46.
109 Jfr PLB s. 525.
110 Jfr dock möjligheten i vissa fall av avvisning enligt 1 p. av 50: 25 3 st.

 

190 SVEN LARSSONatt någon försummelse behöver ligga part till last - kan få vägra beakta en påstådd, redan inträdd förändring i det materiella rättsläget.111, 112 I sådant läge måste parten emellertid ha rätt att få sin position återställd med avseende å genfordringen.113, 114
    Vad härefter gäller beslut om prövningstillstånd må beträffande motgångsvärdet i samband med kvittning följande mycket speciella fall beaktas.115 I mål mellan A och B angående krav på 1 400 kronor, vilket krav B bestritt, har underrätten med ogillande av B:s gjorda framställning om eventuell kvittning för genfordran om 600 kronor, förpliktat B att utgiva de omstämda 1 400 kronorna samt hovrätten, där B fullföljt sin talan, fastställt underrättens dom. Kvittningsframställningen har ogillats inte på grund av att genfordringen ej existerar, utan därför att den ej är förfallen.

 

I 2 p. av 50: 25 3 st. ställes i viss mån strängare krav än i 1 p. för att avvisning skall få ske. Detta torde bl. a. sammanhänga med att, då det gällt att motverka den komplikation av processen, som prövning av kvittningsåtgärd skulle innebära, man kunnat gå längre än eljest. Att motfordringen ej beaktas av domstolen hindrar nämligen ej parten att framdeles göra fordringen gällande (jfr dock den begränsade möjligheten till kvittning vid eventuell utmätning av huvudfordringen, HASSLER a. a. s. 195 f och OLIVECRONA a. a. s. 116 f). Jfr f. ö. PLB s. 525.
111 Och detta givetvis utan att därvid domstolens vägran i och för sig berättigar till ändring (efter användande av rättsmedel).
112 Ett liknande läge kan — om man utgår från att den i 10: 17 3 st. stadgade ordningen är tillämplig vid bestridande grundat på kvittningsförklaring (jfr emellertid EKELÖF, Rättegång II s. 360 not 46) — uppstå därigenom att domstolen ej enligt 10:17 1 st. äger upptaga tvist om motfordringen. Jfr RODHE a. a. § 7 vid not 14.
    I förbigående må påpekas, att även om »kvittningsyrkande» i 10:17 3 st. omedelbart blott åsyftar rent defensivt kvittningsyrkande (men däremot ej bestridande grundat på kvittningsförklaring) övervägande skäl enligt förf:s mening tala för att i stadgandet föreskriven ordning tillämpas analogiskt i det senare fallet. De skäl av rent saklig natur, som kunna förmodas ligga bakom 10:17 3 st. torde även vara aktuella vid kvittningsförklaring. Om man utgår från att det rent defensiva kvittningsyrkande, vartill lagrummet vid en snäv tolkning skulle hänföra sig, ej är att anse som käromål (jfr ovan s. 98 och 104), kan f. ö. ej det skälet anföras för en olika behandling i nu aktuellt hänseende av kvittningsyrkandet och av bestridandet, att det i förra fallet vore fråga om käromål, i det senare fallet däremot ej.
113 Jfr ovan s. 91 f not 35.
114 Vad ovan sagts i anslutning till 2 p. av 50: 25 3 st. gäller givetvis mutatis mutandis med avseende å 2 p. av 55: 13.
115 Beträffande vissa andra frågor angående fullföljd i samband med kvittning se WELAMSON, Om anslutningsvad och reformatio in pejus (1953) s. 19 ff och 42. 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 191    Detta fall har föranlett olika ståndpunktstaganden hos KALLENBERG och SCHLYTER. Den senare har — under hänvisning till att motgångsvärdet beräknas efter de yrkanden som ej vinna bifall (även om rättskraftigt avgörande ej träffas) — menat, att sammanläggning av huvudkravet och motkravet här skall äga rum vid bestämmandet av motgångsvärdet.116 Den förre åter menade, att sådan sammanläggning ej skulle ske. Han har härvid framhållit, att kvittningsframställningen processuellt sett endast är en sakinvändning och att en fråga, som blott invändningsvis underställes domstol, ej kan komma i betraktande vid beräkningen av motgångsvärdet (såvida ej prövning av genfordringen vinner rättskraft, vilket ju dock av Kallenberg förutsättes ej vara fallet i det ifrågavarande exemplet).117
    Vad gäller det fall att fråga är om kvittningsyrkande med karaktär av käromål torde Schlyters ståndpunkt böra accepteras. Som man torde ha att utgå från att — då det gäller käromål — den allmänna regeln är att motgångsvärdet bestämmes av vad i käromålet yrkas, och detta även om det ej blivit föremål för prövning i sak, så får det anses ligga närmast till hands att vid kvittningsyrkande med karaktär av käromål beakta den till kvittning åberopade fordringen vid beräknandet av motgångsvärdet, även om kvittningsyrkandet ej blivit föremål för saklig prövning.118, 119
    Vad gäller det fall att i exemplet är fråga om bestridande grundat på kvittningsförklaring bör man skilja mellan den möjligheten att rättskraft enligt 17: 11 2 st. ej inträder och den möjligheten att den gör det.120 I förra fallet torde Kallenbergs ståndpunkt (som ju förutsätter, att rättskraft här ej inträder) böra accepteras. I betraktande av att beträffande bestridanden och sakinvändningar den allmänna regeln får anses vara, att värdet av rättigheter (andra än tvisteföremålet), varå dylika åtgärder grunda sig, ej beaktas vid beräknandet av motgångsvärdet och av att

 

116 SCHLYTER, Summa revisibilis (1915) s. 51 ff noten.
117 KALLENBERG, De ordinära devolutiva rättsmedlen i den svenska civilprocessen (1922) s. 260 ff.
118 Jfr ovan s. 170 f.
119 Dock rimligtvis så att då motfordringen överstiger huvudfordringen — och rättskraftsverkan med avseende å motfordringen ej inträder — endast den del av motfordringen, som faller inom summa concurrens beaktas vid beräknandet av motgångsvärdet. Endast beträffande denna del har ju parten framställt yrkande om kvittning och anledning att gå därutöver finns i betraktande av vad som förutsatts beträffande rättskraften ej. (Denna modifikation förutsättes även i fortsättningen av detta avsnitt.)
120 Jfr ovan s. 165 ff.

 

192 SVEN LARSSONrättskraft, som avses i 17: 11 2 st., ej inträder, torde det ligga närmast till hands anse, att — om exemplet uppfattas så att fråga där är om bestridande grundat på kvittningsförklaring — värdet av motfordringen ej bör beaktas vid beräknande av motgångsvärdet. — I senare fallet — det att rättskraft, som avses i 17: 11 2 st., inträder — torde det däremot te sig naturligast att beakta motfordringens värde vid beräknandet av detta värde.
    Vad gäller det fall att kvittningsframställningen i exemplet är kvittningsyrkande, som ej har karaktär av käromål, bör — därest rättskraftig prövning beträffande motfordringen sker — motfordringens värde beaktas. Under denna förutsättning skulle ju så skett såväl vid kvittningsyrkande med karaktär av käromål som vid bestridande grundat på kvittningsförklaring. — Förutsättes åter att rättskraftig prövning beträffande motfordringen däremot ej äger rum, skulle motfordringens värde beaktas vid kvittningsyrkande med karaktär av käromål men ej vid bestridande grundat på kvittningsförklaring. Under samma förutsättning borde, om kvittningsyrkande utan karaktär av käromål — i betraktande av sådant yrkandes likhet med käromål — behandlades som käromål i nu ifrågavarande hänseende, motfordringsvärdet beaktas, men däremot ej, om kvittningsyrkandet i fråga — i betraktande av att det dock ej är käromål — behandlades i analogi med bestridande grundat på kvittningsförklaring. Vilket av de sist berörda alternativen som bör godtagas är tveksamt. Måhända kunde dock önskvärdheten av att rättsfakta, beträffande vilka risk för förväxling föreligger, ej i onödan ges olika rättsverkan få föranleda till att kvittningsyrkandet i fråga i nu ifrågavarande hänseende behandlas lika med bestridandet. Det torde nämligen föreligga en ej oväsentlig risk för förväxling mellan dessa båda åtgärder,121 en risk som ej har motsvarande aktualitet beträffande förhållandet mellan det nu ifrågavarande kvittningsyrkandet och sådant kvittningsyrkande som är käromål.
    Slutligen må ett påpekande göras beträffande HD:s beslut om återbekommande av nedsatt fullföljdsavgift. I 54: 19 1 st. stadgas ju, att HD skall förordna, att part äger återbekomma nedsatt fullföljdsavgift, om partens ändringssökande helt eller i huvudsakliga delar bifalles. Låt oss beakta följande — säkerligen sällan förekommande — fall. Sedan A:s fordringskrav ogillats i första och andra instans (enär fordringen ansetts i sig obevisad) fullföljer A sin talan till HD och yrkar utfå fordringsbeloppet. I HD kan A anföra bevis, som ovedersägligen styrker hans ford- 

 

121 Jfr ovan s. 87 ff.

 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KVITTNING I RÄTTEGÅNG 193ran, och B avger då kvittningsförklaring och bestrider på denna grund. A återkallar nu sin talan i målet och HD avskriver — med undanröjande av de tidigare instansernas domar — målet. — Det faller sig svårt att påstå att genom avskrivningsbeslutet A:s ändringssökande här122 helt eller i huvudsakliga delar bifallits. Visserligen kan ju sägas, att A genom kvittningen fått »betalning» och därmed i sak vunnit. Men då det i 54: 19 1 st. talas om bifall till ändringsyrkande, får detta rimligen antagas avse ett domstolens bifall till parts ändringsyrkande (och ej ett motpartens uppfyllande av partens anspråk). Emellertid vore det föga rimligt, om part ej skulle kunna återfå nedsatt fullföljdsavgift därför att motparten uppfyllt hans anspråk.123,124 I praxis har också HD förordnat om återbekommande av nedsatt fullföljdsavgift trots att domstolen ej helt eller i huvudsakliga delar bifallit ändringsyrkandet utan målet blott avskrivits.125 Detta kan förmodas ha skett just i sådana fall, där det befunnits att parten ändå helt eller i huvudsakliga delar kan sägas fått sitt anspråk uppfyllt.126Det får under sådana omständigheter anses ligga nära till hands förmoda, att — trots avfattningen av 54: 19 1 st. — HD i det berörda kvittningsexemplet127 skulle förordnat att A ägde återbekomma den av honom nedsatta fullföljdsavgiften.

 

122 Trots undanröjandet.
123 Detta gäller naturligtvis alldeles särskilt, därest det förutsättes, att utgift för fullföljdsavgift ej får räknas som rättegångskostnad. Men också om detta vore i princip möjligt, torde det te sig föga rimligt, att här ej förordna om återbekommande av fullföljdsavgift. Även om part här tillerkändes rättegångskostnadsersättning för ej återbekommen fullföljdsavgift, så hade man att i vissa fall räkna med möjligheten att han till följd av motpartens insolvens ej får ut den tillerkända ersättningen. — Därtill kommer att det kan tyckas svårt att ge en tillfredsställande förklaring till varför part skulle återfå avgiften, då motparten i HD medgivit det aktuella anspråket och partens talan gillats, men ej då motparten därstädes fullgjort anspråket och målet avskrivits.
124 Detta kan även sägas, då till äventyrs bestridande (i stället för i avskrivning) resulterar i en ogillande dom mot A. Det kan givetvis också sägas, med avseende å det fall, att i exemplet härovan B — i stället för att kvitta — under processen i HD på vanligt sätt betalar A:s fordran.
125 Jfr NJA 1946 s. 173 och 1956 C 918.
126 Jfr med de nyssnämnda rättsfallen NJA 1945 s. 77, 1949 s. 608 och 1957 C 34.
127 Beträffande det fall att B i stället framställt kvittningsyrkande och HD i sin dom förordnat om avräkning, bör givetvis, även om något godkännande av A:s anspråk ej ingår som ett uttryckligt moment i domen (jfr ovan s. 147), förordnande om återbekommande av nedsatt fullföljdsavgift ges. 

   13—613004. Svensk Juristtidning 1961