SIGRID BECKMAN. Arv, testamente, boutredning. Sthm 1960. Norstedts. 96 s. Kr. 6,75.

    I en av Norstedts påbörjad »serie populärt skrivna framställningar över centrala juridiska frågor av intresse för snart sagt varje medborgare» har nyligen utkommit en andra volym med rubr. titel. Advokaten SIGRID BECKMAN presenterar här gällande bestämmelser i ämnet i en populär form. Åskådliga illustrationer till giftorätts- och arvsreglerna göra framställningen än mer lättillgänglig. Den till formatet lilla men till innehållet stora boken läm- 

 

LITTERATURNOTISER 229nar inte bara, som sig bör, en redogörelse för gällande bestämmelser utan därjämte en mängd värdefulla råd om när och hur de rättshandlingar som avses böra komma till stånd. På grundval av sin rika praktiska erfarenhet har förf. kunnat i särskild grad anknyta till det levande livet. Likaväl som man får veta hur man skall upprätta testamente, får man råd om när man bör göra det. Och t. o. m. hur man inte bör göra. De civilrättsliga verkningarna av äktenskapsförord och testamente ställas i belysning av arvsskattereglerna. Vidare fästes uppmärksamheten bl. a. vid vissa ej sällan oförutsedda, mindre lyckliga civilrättsliga verkningar av äktenskapsförord. Makar få sålunda rådet att efter en längre tids äktenskap tänka över huruvida skälen för upprättat förord om enskild egendom fortfarande bestå. Värdefulla erinringar göras i olika sammanhang om betydelsen av förmånstagarförordnande vid livförsäkring, ett institut som ofta förbises vid upprättande av äktenskapsförord eller testamente. Arvsskattetabeller finnas intagna. — En detaljerad innehållsförteckning gör, att man i en bok av det här lilla formatet kan undvara sakregister. Boken saknar hänvisningar till lagrum, något som snarare förefaller vara en förtjänst än en brist. Det är en riktig handbok.

O.H.