Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde den 14. og 15. oktober 1960. Da foreningen fejrede sit 60 års jubilæum, fik mødet et festligere præg end ellers, og deltagelsen fra de øvrige nordiske lande var større end sædvanlig. Fra Sverige deltog præsidenterne Björn Kjellin, Herman Zetterberg og Joel Laurin, häradshövding Gunnar Carlesjö og hovrättsråd Gunnar Ekström og fra Norge højesteretsdommer Heiberg og byretsdommer Bretteville, medens politieborgmästare Weio Henriksson fra Helsingfors blev forhindret. På mødet talte afdelingsleder ved Retsmedicinsk Institut, dr. med. K. Henningsen om »Det biologiske faderskabsbevis» og højesteretsdommer J. L. Frost om »Naturfredning».
    Ved valgene til bestyrelsen afløste byretsdommer Poul Høeg byretsdommer Bjørn. Dommerne Anton Nielsen og Gerhard Jensen ønskede ikke genvalg; i stedet valgtes dommer Jørgen Clausen, Vejle, og civildommer Poul Hallenberg, Randers.

Hv.

    Fhv. højesteretspræsident A. Drachmann Bentzon er den 11. november 1960 afgået ved døden, 72 år gammel. Han blev dommer i Højesteret 1940 og var rettens præsident fra 1953 til udgangen af 1957.

Hv.

    Sø- og Handelsretten i København. Den 17. februar 1961 fyldte retspræsident Robert Hove 70 år og forlod med månedens udgang Sø- og Handelsretten, hvis præsident han havde været siden 1950 (se SvJT 1950 s. 1011).
    Til præsident er udnævnt rettens vicepræsident Helge Jacobi, der er født 1898 og juridisk kandidat 1921. Han gjorde derefter tjeneste i Justitsministeriet, indtil han i 1936 blev dommer i Københavns Byret. Herfra rykkede han i 1948 op i Østre Landsret, og i 1950 blev han udnævnt til vicepræsident for Sø- og Handelsretten.
    Som vicepræsident afløses Jacobi af landsdommer Hans Topsøe-Jensen. Han er født 1910 og tog juridisk embedseksamen i 1934, hvorefter han ansattes i Justitsministeriet, hvor han i 1949 udnævntes til kontorchef. I 1954 blev han dommer i Østre Landsret.

Hv.

    Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 22 febr. 1961 i Helsingfors. Vid årsmötet redogjorde föreningens ordförande jur. dr Rudolf Beckman för det pågående nordiska samarbetet rörande revision av vissa delar av sjölagen. Föreningens medlemsantal utgör 52, varav 29 enskilda medlemmar och 23 bolag eller andra sammanslutningr.

R. B-n