Svenska juristföreningen för rättssäkerhet höll årsmöte d. 1 juni 1960, d åföljande styrelse valdes: doc. Gustaf Petrén, ordf., prof. Henrik Munktell, v. ordf., adv. Bertil Ahrnborg, häradshövdingen Erik Alexanderson, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, adv. Ingrid Gärde Widemar och förbundsjuristen Gunnar Lundberg. Suppleanter är jur. stud. Jan-Henrik Björck, prof. Hilding Eek och adv. Göran Luterkort.
    Följande offentliga framträdanden har arrangerats: Vid årsmötet talade vice ordföranden om »International Commission of Jurists och dess verksamhet». Tillsammans med Juridiska föreningen vid Stockholms högskola anordnades en debatt över ämnet: »Juristens betydelse i barnavården.» Inledare var generaldirektören Ernst Bexelius, rådmannen Curt Böre, hovrättsassessorn Holger Romander, förbundsdirektören Eric Wahlberg samt föreningens ordförande. Vidare medverkade bl. a. häradshövdingen Alexanderson, barnavårdsdirektören Karl-Erik Granath, hovrättspresidenten Björn Kjellin, lektorn Ola Nyqvist och t. f. docenten Knut Sveri. Ledamoten av Ceylons högsta domstol T. S. Fernando, som under sommaren besökte föreningen, höll d. 22 juni ett föredrag om »Tibet och Kina, en redogörelse för Internationella Juristkommissionens undersökning». Fernando var medlem av undersökningskommissionen. »Rättssäkerhet och effektivitet i skatteprocessen» var ämnet för en estraddebatt d. 18 nov. med taxeringsintendenten E. H. Anell från mellankommunala prövningsnämnden, doc. Dag Helmers, adv. Frank Hallis Wallin och rättsavdelningschefen Sten Walberg som inledare.
    Föreningen har under året haft omkring 275 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under 1960 sammanträtt tre gånger. Föredrag har därvid hållits av hovrättsrådet Per-Erik Fürst över ämnet »Pressen och rättvisan», prof. Arne Trankell över ämnet »Psykologiska synpunkter på vittnesutsagor» och av hovrättsrådet Holger Nordqvist över ämnet »Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden». — Styrelsen utgöres av landsfogden Anders Holmström, ordf., häradshövdingen Hans Ramel, v. ordf., assessorn Stig Thanner, sekr., advokaten Erik Ström, kassaförv., och länsassessorn Rickard Falk. — Föreningen har 90 medlemmar.