238    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    1 febr. 1961 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Lars Landh till sekr. i utredn. för översyn av expropr.lagstiftn.; 
    9 febr. 1961, med motsv. entled. av f. d. riksdagsmannen, godsägaren Axel Mannerskantz, förordnat led. av riksdagens I kamm. Raynar Bergh till led. i fångvårdens byggn.komm.;
    27 febr. 1961, med motsv. entled. av beskickningssekr. Leif Leifland, förordnat andre sekr. C. S. H. Lidgard till sekr. i utredn. om översyn av bestämmelserna i § 28 RF om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst.

    Finansdepartementet. Dep.chefen har 30 jan. 1961 tillkallat f. d. v. riksbankschefen Lennart Hammarskiöld, ordf., börschefen Stig Algott och ass. i Svea hovr. Bertil Holmquist att verkställa utredn. ang. tillsynen över sparbankerna.

    Civildepartementet. Dep.chefen har 17 febr. 1961 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Ingmar Lidbeck att inom civildep. biträda med behandlingen av frågan om statstjänstemännens förhandlingsrätt.

    Hovrätterna. K. M:t har
    10 febr. 1961 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Anders Berg till hovr.råd i samma hovr.;
    17 febr. 1961 till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 mars 1961 utnämnt byråchefen för lagärenden i finansdep., ass. i Svea hovr. Erik Åqvist, byråcheferna för lagärenden i justitiedep., ass. i nämnda hovr. Bengt Hult och Sten Rudholm, byråchefen hos justitieomb.mansexp., ass. i samma hovr. Ivan Wallenberg, ass i samma hovr., jur. dr Gustaf Petrén, rev.sekr. Arne Loheman och Stig Egersten samt statssekr. i inrikesdep., ass i hovr. över Skåne och Blekinge Carl Persson;
    3 mars 1961 beviljat vattenrättsrådet Hans Hartzell avsked med utg. av juli 1961;
    s. d. utnämnt tingsdomaren i Hallands södra domsaga Per Ryding till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekinge.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 febr. 1961 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Åke Wikner till tingsdomare i Södra Roslags domsaga fr. o. m. 1 april 1961;
    3 mars 1961 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Nils Berglund till häradshövd. i Sunnervikens domsaga fr. o. m. 1 april 1961.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 10 febr. 1961 förordnat vattenrättssekr. vid Västerbygdens vattendomstol Einar Weiss till bitr. vattenrättsdomare vid samma vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    2 febr. 1961 utnämnt landsfogdeassistenten Gunnar Bergh till ass. vid rr i Luleå fr. o. m. 20 febr. 1961;
    10 febr. 1961 till ass. utnämnt, vid r r i Malmö not. där Tor Sjöfors och vid rr i Hälsingborge. ass. där Olov Strömberg.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 10 febr. 1961 förordnat skyddsassistenten i Norrbottens dt Uno Rasmusson till skyddskons. i Jämtlands dt.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 13 febr. 1961 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Gunnar Isberg till bitr. stadsfiskal i Luleå.

    Universiteten. K. M:t har 17 febr. 1961 utnämnt ass i Svea hovr., doc. vid universitetet i Uppsala jur. dr Lars Hjerner till preceptor i civilrätt vid universitet i Sthm fr. o. m. 1 mars 1961.