NILS BECKMAN, Svensk familjerättspraxis. Andra uppl. Sthm 1960. Norstedts. 288 s. Kr. 24,50.

    Justitierådet BECKMANS sammanställning av svensk familjerättspraxis (anmäld av HELGE LINDAHL i SvJT 1954 s. 667 f.) har väl blivit snart sagt oumbärlig för praktikern. Såvitt gäller äktenskapsrätten saknas ju i vårt land till skillnad från exempelvis Danmark och Norge en modern framställning som spänner över hela fältet. Den förträffliga uppslagsboken föreligger nu i ny upplaga. Att judikaturen på området är omfattande ger bokens nya omfång en antydan om. Fastän lika komprimerad som tidigare har boken svällt nära 80 sidor sedan första uppl. Ny lagstiftning, främst ÄB, och rättspraxis upptages givetvis. På någon enstaka punkt har dock framställningen kommit att stå kvar oförändrad från första uppl., ehuru den blivit inaktuell genom ny lagstiftning. Nytillkommen litteratur har beaktats; de talrika litteraturhänvisningarna utgör ett ytterst värdefullt komplement till framställningen. Glädjande är att rättsfall och litteratur från våra nordiska grannländer fått större utrymme.

O. H.

 

Civibus et rei publicæ. Festskrift till Georg Andrén på 70-årsdagen 10 december 1960. Sthm—Gtbg—Uppsala 1960. Almqvist & Wiksell. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Handlingar 8. 551 s. Kr. 35,00.

    Denna andra festskrift till Georg Andrén — den första utkom till 50-årsdagen och innehöll aktstycken belysande tillkomsten av 1809 års regeringsform — innehåller tillhopa tjugunio artiklar i skilda samhällsvetenskapliga ämnen. Flera av bidragen rör statsrättsliga eller eljest juridiska frågor. Så- 

 

300 LITTERATURNOTISERlunda skriver ERIK FAHLBECK om utgåvan av konstitutionsutskottets handlingar vid riksdagen 1809—1810, GUNNAR HECKSCHER om nationell och internationell författningsdebatt 1809—1810, NILS HERLITZ om Critical Points of the Rule of Law as Understood in the Nordic Countries, ÅKE MALMSTRÖM om grundlag och civillag med exempel från tysk konstitutionell problematik, OLLE NYMAN om Västtysklands förbundsråd, NILS STJERNQUIST om nutida budgetprinciper och grundlagens samt ERIC TOBÉ om det kommunala byggnadsplanmonopolet.