Idé och handling. Till Ernst Wigforss på 80-årsdagen den 24 januari 1961. Sthm 1960. Tiden. 221 s. Kr. 21,00, inb. 26,00.

    Bidragen i denna festskrift, tillhopa sjutton, har nästan alla skrivits av yngre politiker och ekonomer. Ämnesområdet är vidsträckt. Bl. a. behandlas den moderna historiefilosofien, marxismen i vår tid, de intellektuellas roll i politiken, ungdomens inställning till socialismen, den industriella demokratien och den moderna litteraturens ställning i samhället. Av visst statsrättsligt intresse är LEIF ANDERSSONS bidrag »Svensk republik». Mot bakgrunden av presidentens ställning i ett antal republikanska stater diskuterar förf. hur en svensk republik rent konstitutionellt och konkret skulle kunna utformas och inpassas i vår parlamentariska demokrati.

S. R.

 

Brott som kommit till polisens kännedom 1959. Statistiska Centralbyrån. Sthm 1960. X + 39 s. — Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.

    Som bekant föres i Sverige en hela riket omfattande polisstatistik fr. o. m. år 1950. Denna publiceras kvartalsvis i Statistisk tidskrift. Årsredogörelserna, som tidigare likaledes publicerats där, skola hädanefter framläggas i en särskild årlig publikation i samlingen Sveriges officiella statistik. Den första skriften i den nya serien, avseende polisstatistiken för år 1959, har utkommit.
    Årsredogörelserna kunna genom det nya sättet för publiceringen göras något fylligare, och de bli mera lättillgängliga för jurister. I båda avseendena är förändringen välkommen. Polisstatistiken är nämligen mycket värdefull för den som vill bilda sig en uppfattning om brottslighetens förekomst och utveckling. Den i serien Brottsligheten i Sveriges officiella statistik publicerade åklagar- och domstolsstatistiken lider, som lätt inses, av den svagheten, att den icke kan redovisa annan brottslighet än sådan som kommit till åklagares och domstols kännedom. Polisstatistiken, vilken redovisar till polisens kännedom komna brott, ligger liksom närmare den verkliga brottsligheten och måste därför anses ge bättre besked om denna. Att icke heller polisstatistiken redovisar den verkliga brottsligheten är dock tyvärr sant.
    En redogörelse för alla intressanta uppgifter i den första skriften i den nya serien skulle bli nästan lika lång som skriften själv. Framställningen i denna är koncentrerad men enkel och ingalunda svårtillgänglig, om man läser med omsorg. Författaren, byrådirektör CECIL HAMMARBERG, har gjort sig möda att förklara sifferuppgifterna och hjälpa läsaren att undgå misstag. Detta är välbehövligt, ty risken att förbise eller missförstå något är stor vid läsningen av kriminalstatistik på grund av den ytterst komplicerade beskaffenheten av de förhållanden statistiken avser.

 

LITTERATURNOTISER 301    Av skriften kan inhämtas, att de till polisens kännedom komna strafflagsbrotten (utom fylleri och förargelseväckande beteende) minskat med 1 % om man jämför 1959 med 1958. Minskningen faller till stor del på egendomsbrotten, vilka utgöra den numerärt ojämförligt dominerande brottsgruppen. Minskningen av egendomsbrotten hänför sig så gott som helt till motorfordonstillgreppen, vilka minskat med 12,5 %. Av motorfordonstillgreppen avsågo år 1959 ungefär hälften bilar, och av dessa biltillgrepp stannade 43 % vid försök.

I. S.