Populär Juridik. Jämte supplement 1956—1959. Sthm 1956—1960. Teknografiska institutet. 888 s. Inb. kr. 150,00.

    Inom serien Teknos facklitteratur har Teknografiska institutet utgivit en juridisk affärshandbok kallad Populär Juridik. Boken utkom 1956 och avsikten är att varje år komplettera den med tilläggsblad. Den supplementbok som med anledning härav utgivits är ordnad enligt lösbladssystem. Huvudredaktör är sekreteraren i Sveriges köpmannaförbund N. A. HOLMGREN och i övrigt medarbetar assessorn F. LINDBERG med en allmän inledning, notarien C. FORS i avsnittet Familj, arv och testamente, adv. B. PHILIPSON i avdelningarna Näringsfrihet och företagsformer samt Litterär och konstnärlig äganderätt, direktören ARNE SKARBY och assessorn LINDBERG i fråga om Förmögenhetsrätt, direktören T. LINDQVIST i ämnet Arbetsrätt, socionomen B. RAGNÅ beträffande Samhällelig hjälpverksamhet, fil. lic. E. HAHR angående Det privata försäkringsskyddet, jur. kand. H. G. MELLANDER i fråga om Befraktningsrätt, jur. dr L. GELIER beträffande Patenträtt, skydd för kännetecken m. m., adv. STEN AGVALD angående Trafiklagstiftning, civilekonomen G. SJÖBERG och handelsläraren H. MALMBERG angående Skattelagstiftning och deklaration samt rådmannen G. FISCHER i avsnitten Ansvar och skadestånd, Domstolar och Rättegångsförfarandet. Handboken innehåller även en formulärsamling, omfattande 110 formulär, samt en ordlista över juridiska och andra begrepp och alfabetiskt sakregister. Arbetets användbarhet underlättas av att innehållsförteckningen till supplementboken förnyas varje år, så att den alltid anger samtliga de ändringar som skett sedan verket först utgavs.

C. H.

 

GERHARD SIMSON. Einer gegen Alle. München 1960. Verlag C. H. Beck. 369 s.
DM 12,80.

    Förevarande arbete utgör en ny, väsentligt omarbetad upplaga av dr GERHARD SIMSONS arbete Fünf Kämpfer für Gerechtigkeit, som även utkommit på svenska. Verket har tidigare anmälts i denna tidskrift (se SvJT 1952 s. 236 och 1958 s. 239). Den nya upplagan, som presenteras under ny titel, behandlar liksom den tidigare, de insatser som gjorts av Christian Thomasius, Georges Picquart, Cesare Lombroso, Henri Dunant och Fridtjof Nansen. Arbetet har emellertid utvidgats betydligt, vilket framför allt sammanhänger med att hänsyn kunnat tagas till nya forskningsresultat på de behandlade områdena.

C. H.

 

Ur nordiska tidskrifter

    Arkiv for Luftrett. B. 1. H. 3. EDVIN ALTEN, TO definisjoner av uttrycket »exploitant», s. 115—128. KARL SIDENBLADH, Förslag till internationell konvention om luftbefordran som utföres av annan än den som åtagit sig att utföra befordringen, s. 128—140. Rettspraksis, s. 141—171.

 

302 LITTERATURNOTISER    Arkiv for Sjørett. B. 4. H. 4. SJUR BRÆKHUS, CrOSS Liability-oppgjør i sjøforsikringen, s. 457—539. OLE LUND JR., Om ansvar for brann efter Haagreglenes art. 4 nr. 2 B, s. 540—564. KR. FR. MYRDAHL, Sjøveisreglene og radarutstyrte skip, s. 565—589. — B. 5. H. 1. ERLING SELVIG, Unit Limitation of Carrier's Liability, s. 1—264.
    Defensor legis. Nr 1—2. AXEL H. PEDERSEN, Advokaternes ytringsfrihed, s. 10—19.
    Från departement och nämnder. Nr 1. KARL-ERIK FORSSTRÖM, Fortsatt ökning i brottsligheten att vänta, s. 1—3. — Nr 4. STURE HÄGERROTH, Huvudmannaskapet för städernas rättsskipning och exekution, s. 86—90.
    Juristen. Nr 1. THEODOR PETERSEN, Strejftog i engelsk erstatningsret, s. 1—25. — Nr 2. ERIK HARDER, Kommunalret, s. 51—64. — Nr 3. RASMUS KAM, Kollegialsystemet, s. 71—91. — Nr 4. Häftet har ägnats åt Højesteret med anledning av dess 300-åriga tillvaro. Artiklar av V. BARON WEDELL-WEDELLSBORG, Toivo TARJANNE, Gizur BERGSTEINSSON, TERJE WOLD, C. G. HELLQUIST, EDEL SAUNTE, VILHELM BOAS, HARALD PETERSEN, N. J. GORRISSEN, O. A. BORUM, HOLAFSSON och VICTOR HANSEN, S. 109—193. — Nr 5. STIG JØRGENSEN, Spredte bemærkninger om adækvans, s. 195—206. TEODOR NIELSEN, Nogle bemærkninger om det insolvente aktieselskab og om bestyrelsens ansvar, s. 206—211. — Nr 6. C. OVE CHRISTENSEN, Hovedaftalen af 18. november 1960 mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende Fagforbund, s. 231—268.
    Juristnytt. Nr 1. CLAS AMILON, Den svenska ungdomsbrottsligheten, s. 2—3. — Nr 4, 5. CARL SVENNEGÅRD, Nämndens ställning i underrätt, s. 78—79, 93—94.
    Nordisk Administrativt Tidskrift. H. 4/1960. POUL ANDERSEN, De ny danske tjenestemandslove, s. 239—253. POUL MEYER, The administrative aspects of the constitutions of the northern countries, s. 254—265. Postbudestrejken i København, s. 278—301.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 1. SVEN B. NORDLÖF. Arbetstagarbegreppet inom den svenska socialförsäkringen, s. 16—38.
    Skattenytt. Nr 4. ÅKE HELLNER, Något om skatteproblem vid ombildning av enskild firma till handelsbolag, s. 105—114.
    Statistisk tidskrift. Nr 2. Brott som kommit till polisens kännedom 1960, s. 97—100, 134—135.
    Svensk Skattetidning. H. 1—2. ÅKE HELLNER, Skattskyldighet vid avstående från eller överlåtelse av arbetsinkomst hänförlig till inkomstkällan tjänst, s. 14—26.
    Svensk tidskrift. H. 2. HALVAR SUNDBERG, Författningsdomstol eller allmän domstol?, s. 77—81.
    Svenska socialvårdsförbundets tidskrift. H. 1. HELGE DAHLSTRÖM, Något om socialnämnds skyldighet att besluta om krav och polisanmälan, s. 24—28.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 2. GÖSTA SCHIRÉN, Förbättrat skydd för vattenförsörjningen, s. 60—64. — Nr 3. INGMAR LIDBECK, Städernas domstolar och exekutionsväsen, s. 88—91. — Nr 4. FRITZ KAIJSER, De kommunala jävsbestämmelserna i tillämpning, s. 141—144.
    Taxeringsnämnden. Nr 1. EUGEN GLAS, Vilandeförklaring av brottmål i avbidan på skattedornstols avgörande av taxeringsfrågan, s. 9—12.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 1. TERJE WOLD, Danmarks Højesterett 300 år, s. 1—8. FR. VINDING KRUSE, Det fælles nordiske lovforslag om forfatterog kunstnerrett, s. 9—24. KNUT ROBBERSTAD, Retten til undergrunden, s. 25— 35. BIRGER STUEVOLD LASSEN, Copyrightmerket, s. 36—62. BERTEL SCHWINDT, Från högsta domstolen i Finland 1958, s. 63—69. TH. GJERULFF og J. TROLLE, Fra den danske Højesterets praksis januar—juni 1960, s. 70—107.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 2. KNUD ILLUM, Om Tilbagegang af Ekspropriation, s. 1—10. J. TROLLE, »Accept af Risikoen» eller »Overtagelse af Risikoen» og andre Spørgsmål i moderne Erstatningsret, s. 11—21. — Nr 4. HARDY ANDREASEN, Varemærkeloven af 11. juni 1959, s. 25—37. HENRIK TAMM, Om fælles rettigheder ved fællesskabets ophør, s. 37—40. — Nr 6. Artiklar av K. STEGLICHPETERSEN, STIG IUUL och THÖGER NIELSEN med anledning av Højesterets 300- åriga tillvaro, s. 41—63. — Nr 9. EGON LARSEN, Reviderede synspunkter i den nye byggelov for købstæderne og landet, s. 65—74. — Nr 11. STIG JØRGENSEN, Skærpet erstatningsansvar, s. 81—96.

C. H.