Finlands högsta förvaltningsdomstol. Den offentliga sektorns utbredning i samhällslivet har förorsakat en stor ansvällning av antalet mål i högsta förvaltningsdomstolen. Rätten till ändringssökande är icke såsom i högsta domstolen beroende av prövningstillstånd. Då den förvaltningsrättsliga lagskipningen i lägre instans fortfarande är tämligen outvecklad, har man tvekat att införa stadganden om prövningstillstånd för de förvaltningsrättsliga besvärsmålen. I stället har man försökt lösa problemet genom att öka arbetskraften i högsta förvaltningsdomstolen. Genom förordning d. 4 jan. 1961 inrättades bl. a. fem nya förvaltningsrådsämbeten.
    Till innehavare av de nya ämbetena utnämndes d. 13 jan. 1961 regeringsrådet Pauli Palomäki, referendarierådet Bertel Toppelius, länsrådet Väinö Nurminen, avdelningschefen Veli Saarinen och justitieombudsmannens sekreterare, jur. dr Lassi Kilpi.

B. P-n

 

    Begränsning av dubbelt medborgarskap. Europarådets expertkommitté för begränsning av fall av dubbelt eller flera medborgarskap, som sammanträdde första gången d. 8 jan. 1959, har hållit sitt 4:e och sista möte d. 13—18 febr. 1961 i Strasbourg under ordförandeskap av den italienske domaren Ugo Caldarera. På grundval av ett förslag av den rådgivande församlingen (nr 164 år 1958) har kommittén utarbetat ett konventionsförslag i ämnet. Detta innehåller regler om att medborgare i konventionsstater, som i annan konventionsstat förvärvar medborgarskap genom naturalisation, option eller återvinning, förlorar tidigare medborgarskap samt att person, vilken äger medborgarskap i två eller flera konventionsstater, skall kunna avsäga sig ett eller flera sådana medborgarskap under vissa i konventionen närmare angivna villkor. Konventionsförslaget innefattar vidare regler om militärtjänst för personer med flera medborgarskap. Som allmän regel gäller, att militärtjänst skall behöva fullgöras endast i ett land.
    Förslaget kommer inom kort att hänskjutas till ministerkommittén.
    Sverige har representerats vid första mötet av dåv. byråchefen Göran von Otter och förste kanslisekr. Olle Hellberg samt vid övriga möten av den senare.

O. Hg.