Svenska samfundet för jämförande rättsforskning hade d. 4 maj 1960 sammanträde tillsammans med Juridiska föreningen i Uppsala, varvid jur. dr Björn Ahlander talade om USA:s högsta domstol under rubriken »Domstol i blåsväder». 1960 års årsmöte hölls på grund av mellankommande förhinder först d. 19 jan. 1961 i Sthm. Därvid höll dåv. doc. Leif Mutén föredrag om »Ett och annat om jämförande studier i skatterätt».
    Samfundets styrelse utgöres av f. d. justitierådet Emil Sandström, ordf., prof. Åke Malmström, v. ordf. och sekr., f. d. hovrättsrådet Allan Björklund, skattm., justitierådet Sven Edling, lagbyråchefen Torwald Hesser, preceptor Lars Hjerner, prof. Karl Olivecrona och doc. Gustaf Petrén. Samfundet har 62 medlemmar. Nya medlemmar vinna inträde efter anmälan hos sekr., adr. Juridiska institutionen, Riddartorget 5, Uppsala.

    Örebro läns juristförening höll ordinarie årsmöte d. 28 mars 1960. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes borgmästaren Gösta Strandell, ordf., häradshövdingen Ingemar Lilja, v. ordf., polisintendenten Ulf Fornander, sekr., adv. Lennart Jerneck, kassaförv., adv. Margareta Wallerius, klubbmästare, samt landssekreteraren Erik Werner och kanslichefen Bertil Geijer.
    Vid årsmötet höll borgmästaren C. Svennegård, Linköping, och chefredaktören L. Dansk, Norrköping, föredrag över ämnet »Domstolarna och pressen». Vid sammanträde d. 12 sept. 1960 talade landssekreteraren Erik Werner om »Länsstyrelsen och länsförvaltningen».
    Föreningen har under året haft cirka 70 medlemmar.

    Västmanlands juristförening har under 1960 hållit fyra sammanträden. Vid det första av dessa, som hölls d. 24 febr., talade polismästare Nils Åkhagen, Västerås, om polisens rekrytering och utbildning. D. 22 april höll sekreteraren i Svenska socialvårdsförbundet Bertil Grönlund ett föredrag om den nya barnavårdslagen. Justitierådet Gunnar Bomgren höll d. 12 okt. ett föredrag med rubriken »Domare och advokat — två perspektiv på rättsvården». Vid årets sista sammanträde d. 8 dec. talade fångvårdsdirektör Fritz Serenander, Göteborg, om fångvårdsproblem av i dag.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Sven Peter Troili, ordf., häradshövdingen Sven David Sanne, v. ordf., företagsjuristen Lennart Sallmén, sekr., länsassessorn Magnus Forsberg, skattm., adv. Anders Morén, klubbm., samt borgmästaren Folke Höijer och polismästaren Nils Åkhagen. — Föreningen hade vid årsskiftet 98 medlemmar.

    Dalarnas juristförening har under år 1960 sammanträtt två gånger i Falun. D. 18 juni hölls en gemensam sammankomst med Dalarnas läkarförening,

 

318 NOTISERvarvid prof. Torgny Segerstedt talade över ämnet »Varför bli människor brottslingar?» Efter föredraget, till vilket även medlemmarnas fruar inbjudits, förevisades Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags representationssalonger, varpå följde supé och dans. D. 17 nov. höll hovrättsrådet Jerker Victor föredrag över rättegången i hovrätt. I sammankomsten deltogo ledamöterna i den för Kopparbergs län tjänstgörande hovrättsavdelningen.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Bertil Sylwan, ordf., landskamreraren O. Israelsson, v. ordf., hovrättsfiskalen Lars Arvidsson, sekr., bitr. ombudsmannen Carl-Magnus Renström, kassaförv., bitr. juristen Lars Palenius, klubbm., samt adv. Erik Matz och stadsombudsmannen Anders Carlehäll. Föreningens medlemsantal har under det gångna året ökat avsevärt, och föreningen har nu ett åttiotal medlemmar.