Hans Gunnar Lindskog avled d. 1 mars 1961. Han var född i London d. 17 okt. 1907 samt avlade studentex. i Sthm 1927 och jur. kand.ex. där 1933. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1936 och assessor 1946. Han utnämndes från 1948 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland och blev 1958 häradshövding i Skövde domsaga.

    Nils Emil Nyström avled d. 14 mars 1961. Han var född i Norra Mellby, Kristianstads län, d. 4 maj 1900 samt avlade studentex. i Lund 1920 och jur. kand.ex. där 1924. Efter tingstjänstgöring var han från 1929 verksam som advokat i Kristianstad. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

 

    Ny professor. K. M:t har 10 mars 1961 till professor i finansrätt med finansvetenskap vid Uppsala universitet fr. o. m. 1 april 1961 utnämnt docenten vid universitet Leif Mutén.
    Prof. Mutén är född i Södertälje 16 sept. 1928, avlade stud.ex. i Härnösand 1946, statsvet.filos. (pol. mag.)ex. i Uppsala 1949 och jur. kand.ex. där 1951. Efter praktisk tjänstgöring vid länsstyrelsen i Uppsala periodvis under åren 1954—56 och efter att sedan 1956 ha varit förordnad som lärare i finansrätt vid universitetet disputerade han för juris doktorsgrad i Uppsala 1959 på avhandlingen »Inkomst eller kapitalvinst. Inkomstskatteproblem vid obligations- och fastighetsaffärer». Han förordnades samma år till docent i finansrätt med finansvetenskap vid universitetet och uppehöll sedan 1 juli 1959 den vakanta professur han nu tillträtt. Sedan 1959 har även varit knuten till Industriens Utredningsinstitut. Jämte avhandlingen har han publicerat ett 30-tal uppsatser, rättsfallsöversikter m. m., främst i Svensk Skattetidning och Skattenytt men även bl. a. i Ekonomisk Tidskrift, Ekonomisk Revy, Industriproblem 1960 och minnesskriften till Phillips Hult.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 23 mars 1961 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Lennart Fredlund att fr. o. m. 1 april 1961 vara byråchef för lagärenden i justitiedep.
    Dep.chefen har
    7 mars 1961 förordnat landshövd. Martin Wahlbäck att såsom sakkunnig företaga översyn av medborgarskapslagstiftn.;
    10 mars 1961 förordnat prof. Jan Hellner till sakkunnig i utredn. ang. vissa skadeståndsrättsliga frågor;
    16 mars 1961 förordnat adv. Michael Hernmarck att såsom expert biträda utredn. för översyn av expropr.lagstiftn.

    Socialdepartementet. K. M:t har 17 mars 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Ingrid Hilding att fortfarande fr. o. m. 1 april t. v. t. o. m. 30 sept. 1961 biträda såsom sakkunnig inom socialdep.

    Regeringsrätten. K. M:t har 17 mars 1961 utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedep., hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Bengt Hjern till reg.råd fr. o. m. 1 april 1961.