320 PERSONALNOTISER    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    10 mars 1961 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Sara Falk och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Åke Åhström till rev.sekr. fr. o. m. 1 april 1961;
    23 mars 1961 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Nils Lindroth och tingsdomaren i Vadsbo domsaga Karl K:son Lüning att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har 23 mars 1961 till ass. fr. o. m. 1 april 1961 förordnat, i Göta hovr. fiskalen där Ulf Chöler, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen där Hans B. Andersson och i hovr. för Nedre Norrland fiskalen där Tord Widebeck.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 mars 1961 beviljat häradshövd. i Skarabygdens domsaga Gustaf Eksell avsked med utg. av juli 1961;
    23 mars 1961 till häradshövd. utnämnt, i Östersyss1ets domsaga tingsdomaren i Falu domsaga Börje Falken fr. o. m. 10 april 1961 och i Mellansyss1ets domsaga hovr.rådet i Svea hovr. Rutger Nyman fr. o. m. 1 juli 1961.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 23 mars 1961 beviljat brottmålsrådm. i Växjö Claës Landberg avsked med utg. av juni 1961.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 10 mars 1961 förordnat bitr. stadsfiskalen i Sthm Lennart Eliasson och förste stadsfiskalsassistenten där Bertil Jarl att t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 uppehålla, Eliasson en stadsfiskalsbef. och Jarl en bef. som bitr. stadsfiskal i Sthm.
    Riksåklagarämbetet har
    10 mars1961 förordnat e. o. landsfogdeassistenten Åke Hammar till e. stadsfiskal i Malmö fr. o. m. 1 april 1961;
    22 mars 1961 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Sundsvall Ernst Holmberg till bitr. stadsfiskal i Gtbg fr. o. m. 1 juni 1961.

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 17 mars förordnat dels fru Greta Bolin att fortfarande under fem år fr. o. m. 1 april 1961 vara led. av ungdomsfängelsenämnden, dels ock rektorn M. Lindström, undervisn.rådet Karin Lundström cch t. f. undervisn.rådet Maj Bosson-Nordbö att under samma tid vara suppleanter för Greta Bolin i nämnden.

    Riksdagens ombudsmän. Riksdagen har vid val 21 mars 1961 för tiden från valet, till dess nytt val försiggått, utsett till riksdagens militieombudsman häradshövd. Hugo Henkow, till ställföreträdare för militieombudsmannen hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Thyresson samt till ställföreträdare för riksdagens justitieombudsman hovr.rådet i Svea hovr. Holger Nordqvist.

    Universiteten. För vinnande av juris doktorsgrad disputerade 4 mars 1961 jur. lic. Yngve Adolphson på avhandlingen »Bindning eller återkallelse. Studier över enskildas viljeförklaringar i förvaltningsrätten».
    Universitetet i Leyden har förra året utnämnt professorn vid universitetet i Philadelphia Thorsten Sellin till hedersdoktor. Prof. Sellin är född i Sverige av svenska föräldrar och har bevarat en fortlöpande förbindelse med sitt gamla land. Han har bl. a. medverkat i den av Schlyter utgivna Kriminologisk handbok och biträtt vid svenskt lagstiftningsarbete på straffrättens område. Han har också tagit livlig del i det internationella samarbetet på straffrättens och kriminologiens fält och är president för Société internationale de criminologie. År 1957 promoverades han till juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 10 mars 1961 antagits Lars Palenius, Falun, Göran Odevall, Göteborg, Jeanna Smerling, Karlstad, Lars Danielsson, Mjölby, samt Lars Lidholm och Björn Palm-Jensen, Sthm.

 

    Trycklov 21/41961