HUGO DIGMAN. Uranlagen. En sammanställning av lagtext och motiv. Uppsala 1961. Almqvist & Wiksell. Meddelanden från Svenska Gruvföreningen 96, vol. 6. 35 s. Kr. 5,00.

    Den nya uranlagen, som ersatt 9 kap. stenkolslagen, trädde i kraft d. 1 jan. 1961. Lagen grundar sig på ett av justitierådet Digman avgivet betänkande i ämnet (SOU 1958:41; jfr SvJT 1959 s. 117). Lagstiftningen kommenteras, klart och koncentrerat och med belysande exempel, i föreliggande skrift, som kan rekvireras från Svenska Gruvföreningen, Näckströmsgatan 1, Stockholm C.

S. R.

 

KNUD EHLERS, ARNE BLOM och ARNE FREDERIKSEN. Kommentar til lejeloven. Khvn 1959. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 488 s. Inb. DKr 39,75.

    Den danska hyreslagen är en ganska omfångsrik lagstiftningsprodukt. Den innehåller över 160 paragrafer, av vilka åtskilliga ha ansenlig längd. I lagen ha hyresregler av mera allmängiltig karaktär sammanförts med bestämmelser avsedda för de extraordinära marknadsförhållanden, som särskilt i tätorterna ännu råda i Danmark. De ämnen som upptagits till behandling i lagen 

 

1 Se tidskriften Byggnadsindustrien h. 12/1956.

 

380 LITTERATURNOTISERöverensstämma i grova drag med de som uppmärksammats i de svenska lagarna på hyresrättens område, ehuru lösningen av de rättsliga problemen ingalunda alltid är densamma. Emellanåt har dock den danske lagstiftaren givit sig i kast med frågor, som den svenske lagstiftaren föredragit att lämna utan närmare reglering, t. ex. tolkningen av olika gängse bränsleklausuler eller frågan om hyresgästs rätt att uppsätta affärsskylt, utomhusantenn o. dyl. Även om ämneskretsen för svensk och dansk hyreslagstiftning är i huvudsak gemensam, är den danska regleringen ofta mera utförlig och specialiserad, för att icke säga detaljrik, än sin svenska motsvarighet. I vissa avsnitt, t. ex. vid behandlingen av hyresgästs besittningsskydd, drives differentieringen mycket långt, i viss mån på bekostnad av överskådligheten. Lagen är därför bitvis icke alldeles lättillgänglig. För den som vill studera lagen är det av stort värde att ha tillgång till ett så gott hjälpmedel som den här föreliggande kommentaren. Däri lämnas ofta på ett ledigt sätt upplysande anmärkningar rörande rättsreglernas innehåll och inbördes sammanhang. När läsaren går ett mera svårforcerat parti av lagen till mötes, tillhandahålles i kommentaren lättfattliga översikter över det aktuella rättsområdet. I kommentaren redovisas dessutom ett mycket omfattande rättsfallsmaterial.

L. F.