ÖSTEN UNDÉN. Svensk sakrätt II. Fast egendom. Förra avdelningen. 4:e genomsedda uppl. Lund 1960. Gleerup. 172 s. Kr. 13,00.

    UNDÉNS stora verk Svensk sakrätt intar ju sedan länge en obestridd rangställning såsom det auktoritativa, allmänt anlitade översiktsarbetet på det rättsområde, titeln anger. Ett talande bevis härför är att nya upplagor gång på gång måst tillhandahållas för att möta den ihållande efterfrågan, som gjort sig förspord. Första utgåvan förelåg komplett i början av 1940-talet (del I, behandlande lös egendom, utkom 1927, II:1 1936 och II:2 1941). Verkets andra upplaga följde tätt i spåren (I 1946, II: 1 1944 och II: 2 1948), och bara några år senare behövdes en tredje (I 1955 — anmäld i SvJT 1956 s. 49 — II:1 1951 och 11:2 1958). Att ett arbete av denna art, såsom här skett i och med nu föreliggande volym, når sin fjärde upplaga är naturligtvis imponerande. Bearbetningen, som resulterat i den nya del II: 1, torde enligt vad förordet antyder ha i huvudsak utförts av förre ledamoten i lagberedningen, justitierådet Arne Brunnberg. Väsentligen representeras det nya av att senare års rättsfall och litteratur beaktats. I vissa mera begränsade sammanhang har därjämte lagändringar föranlett jämkningar i framställningen; anmälaren avser här närmast upphävandet av 1947 års lag om kronans förköpsrätt och tillkomsten av 1955 års jordförvärvslag. Det önskemål som i denna tidskrift uttalades vid presentationen av tredje upplagan — att nästa utgåva måtte förses med ett rättsfallsregister — har inte uppfyllts. Kanske vi vågar hoppas på den kompletteringen vid femte upplagans färdigställande.

P. W.

 

Samhällets åtgärder mot lagöverträdare. Redigerad av STIG HILJDING. Med förord av HEHMAN ZETTERBERG. Tredje omarb. uppl. Sthm 1960. Samhällsförlaget. VIII + 260 s. Kr. 15,00, inb. 18,00.

    Denna handbok, som första gången anmäldes i SvJT 1950 s. 207, har utkommit i en tredje omarbetad upplaga. Boken är närmast avsedd för nämndemän och andra inom rätts- och socialvård verksamma, såsom övervakare. Medverkande i denna upplaga är prof. Ivar Agge, byråchef Lars Bolin, adv. 

 

LITTERATURNOTISER 381Ragnar Gottfarb, byrådirektörerna Viktor Hagelberg och Sten Högberg, socialinspektören Erik Kinell, docenten Gunnar Lundquist, fångvårdsdirektören Gunnar Marnell, byråchefen Göta Rosén, stadsfiskalen Werner Ryhninger och f. d. byråchefen August Åman.

C.H.