Pioneers in criminolog y. Edited and introduced by HERMANN MANNHEIM. London 1960. Stevens & Sons. XI + 402 s. Inb. 45 sh. — The Library of criminology. No. 1.

    I denna bok ha sammanställts korta biografier, skrivna av olika författare, över ett antal personer som spelat en roll i utvecklingen av kriminologien, detta ord taget i en vid betydelse. De tidigaste i raden äro Beccaria och Bentham, de senaste Aschaffenburg och Bonger. Urvalet synes i någon mån ha berott på tillgången på författare. Man saknar t. ex. von Liszt. Det kan också sägas, att den introduktion och den avslutande översikt över kriminologiens utveckling, som omge biografierna, icke ge intryck av att vara fullt up to date. I sin helhet är boken emellertid en instruktiv och underhållande läsning. Sjutton var på sitt sätt märkliga personer passera revy. Deras insatser i kriminologiens historia skildras men också deras levnadsöden. Läsaren kommer nära personerna själva och kan se deras åsikter i sammanhang med den tid och miljö där de verkade och med deras upplevelser. Såsom särskilt intressant kan framhållas den av prof. THORSTEN SELLIN skrivna biografien över Ferri. Ingen biografi behandlar någon svensk, men Sverige är uppmärksammat i inledningen, där Kinberg och skyddslagsförslaget omtalas.

I. S.

 

H. MONTGOMERY HYDE. Sir Patrick Hastings. His Life and Cases. London 1960. Heinemann. 416 s. 30 sh.

    Den år 1952 bortgångne engelske advokaten Sir Patrick Hastings' levnad är skildrad i tre olika, var för sig läsvärda böcker. Den mest omedelbara och charmfulla skrev han själv (se SvJT 1951 s. 365). År 1959 utgav Patricia Hastings ett intagande porträtt av sin far (se SvJT 1959 s. 447) och nu föreligger den biografi, som väl är att anse som den »officiella». Biografins författare MONTGOMERY HYDE har genom sin egen verksamhet som advokat och politiker och framför allt genom sitt eget tidigare författarskap — här må endast erinras om hans biografi över Edward Carson (se SvJT 1953 s. 65) — gått väl rustad till sitt värv. Hans biografi över Patrick Hastings är en innehållsrik, lättläst och välbalanserad bok. Inte minst framträder här Hastings förmåga som »cross-examinator» av vittnen; hans förhör av professorn Harold Laski, t. ex., i det uppmärksammade ärekränkningsmålet mellan Laski och the Newark Advertiser visar hur verkligt förödande Hastings förhörsteknik kunde vara.
    »Jag är fattig, men mitt liv har varit rikt», yttrade Patrick Hastings vid slutet av sin bana. Riktigheten av detta uttalande bestyrkes både av Hydes biografi och av det förhållandet av Hastings, som startade sin advokatbana med 15 shillings på fickan och efterlämnade blygsamma 15 000 pund, på sin advokatverksamhet intjänade, enligt Hydes uppskattning, omkring 750 000 pund.

S.R.