Juridiska föreningen i Uppsala har under det gångna året under sedvanliga former sammanträffat sju gånger. D. 3 febr. talade prof. Arne Trankell om »Psykologiska synpunkter på vittnesutsagor» och d. 10 mars riksåklagaren Maths Heuman »Om dödsstraffet». D. 7 april anordnades en estraddebatt med prof. Per Olof Ekelöf, hovrättsrådet Ingmar Lidbeck, rådmannen Birger Brandt och adv. Tore Flodin som inledare till debattfrågeställningen »Bör antalet domstolsinstanser inskränkas». D. 4 maj kåserade jur. dr Björn Ahlander på föreningens vårfest om »Domstol i blåsväder», eller m. a. o. om USA:s högsta domstol. Höstterminen började med recentiorsfest d. 16 sept., varvid en osedvanligt månghövdad nykomlingaskara hade nöjet att stifta bekantskap med Juridiska föreningens i Stockholm inspektor prof. Ivar Agge, som kåserade om »Den torra och tråkiga juridiken». D. 13 okt. presenterade hovrättsrådet Peter Westerlind det just framlagda nya jordabalksförslaget och d. 28 nov. avslutades terminens program med en något tidig »julfest», varvid landshövdingen Olov Rylander talade om rattfyllerilagstiftningen.
    Föreningen har även under 1960 upprätthållit ett intensivt nordiskt samarbete, vilket resulterat i bl. a., att vårfesten bevistades av juristformannen i Oslo Björn Pedersen, Eskil Trolle från Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn samt C. G. af Schultén (Codex) och Seppo Karasuo (Pykälä) från Helsingfors. Till Helsingfors har under året föreningens förre klubbmästare Gunnar Lundgren fått fara, medan nuvarande skattmästaren civilekonom Eje Merkel gästat Köpenhamn. Vid XII nordiska studentjuriststämman i Norge representerades Uppsala av Gösta Heilborn, Lars Lindahl, Mats Rönnberg, Hans Waldenström och Gösta Welander, samtliga jur. stud.
    Juridiska föreningen har under året avyttrat sitt rikhaltiga bibliotek till Juridiska fakulteten härstädes, och samlingen kommer att till större delen ingå i ett nyupprättat forskarbibliotek.
    Årets stipendier har tillfallit jur. stud. Laila Kihlström (Juridiska föreningens 100-årsstipendium) och jur. stud. Gösta Heilborn (Norstedts bokpremium).
    Styrelsens sammansättning under året: ordf. preceptor Svante Bergström, v. ordf. jur. lic. och fil. kand. Stig Strömholm, sekr. jur. stud. Hans Waldenström, skattm. civilekonom Eje Merkel, bibliotekarie Agneta Lindvall (t. o. m. vårterminen 1960), litteraturföreståndare Karl-Gustaf Nylander (till 12/9) resp. John Leinmark (fr. o. m. 12/9), v. litteraturföreståndare John Leinmark (till 12/9) resp. Karl-Gustaf Nylander (fr. o. m. 12/9), kassör Hans Sjöquist och klubbm. Nore Sundin, samtliga jur. stud.
    Övriga ledamöter i styrelsen har varit: jur. stud. Niels Dahlmann (till 13/10), Lars Ekman, Lennart Hager, Johan Leche samt Anita Plobeck (fr. o. m. 13/10). Föreningens medlemsantal har pendlat kring 400-strecket.

    Juridiska föreningen i Lund har under 1960 haft 10 sammanträden. Vårterminen inleddes d. 1 mars med ett föredrag av doc. Gerhard Voigt om »Rättsmedicinarens uppgift i processen». D. 1 april talade prof. Hilding Eek om »Juristens roll i världen av i dag». Över veckoslutet d. 23—24 april hade föreningen sin traditionella vårutflykt till studentkårens friluftsgård i Lillsjödal, varvid preceptorn P. O. Bolding höll ett föredrag över ämnet »Domaren såsom ledare av processen». Vårterminen avslutades d. 27 april med en 

 

NOTISER 411diskussionsafton, anordnad tillsammans med Juridiska fakulteten, om »Universitetsexpansionen och de juridiska fakulteterna» med byråchef Sven Moberg som inledare. — Höstterminens program började d. 11 okt. med en informationsafton under rubriken »Vad skall jag bli?», då fem i olika grenar verksamma jurister presenterade sina respektive yrken; de fem var landsfogden Alf Eliason, adv. Stina Peyron, hovrättsassessorn Erik Holmberg, bankdirektören Hans Cavalli-Björkman och länsnotarien Stellan Bärring. D. 25 okt. anordnade föreningen en studieutflykt till fångvårdsanstalter i västra Skåne; de anstalter som besöktes var ungdomsfängelset Hildero utanför Landskrona, fångvårdsanstalten i Malmö och den öppna anstalten i Tygelsjö strax söder om Malmö. I anslutning till denna utflykt höll f. d. överdirektören i fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson d. 1 nov. ett föredrag över ämnet »Straffverkställigheten». Slutligen talade vid föreningens årsmöte d. 6 dec. prof. Kurt Grönfors om »Kombinerade transporter — ett juridiskt pussel».
    Under året har ett visst utbyte ägt rum med de juridiska föreningarna vid grannländernas universitet. Juridiska föreningen i Lund har besökts av två juris studerande från Köpenhamn och av en representant för vardera av föreningarna Pykälä och Codex i Helsingfors. Från Lund har en student varit gäst hos de två föreningarna i Helsingfors och en representant gästat Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn; dessutom representerades Lund av fem juris studerande vid Nordiska studentjuriststämman i Norge i juni.
    Föreningens styrelse har under 1960 haft följande sammansättning: ordf. prof. Hans Thornstedt, v. ordf. doc. Gunvor Wallin, litteraturförman jur. kand. Wolfgang Heinrichs, sekr. fil. kand. Jan Forsström, skattm. jur. kand. Nils Döös, klubbmästarinna jur. stud. Lena Ericsson, övriga styrelsemedlemmar jur. stud. Robert Romlöv, jur. stud. Stig Andersson, jur. stud. Anders Wiberg och jur. stud. Robert Bäckwall. — Föreningen hade vid höstterminens slut ca 700 medlemmar.