Västernorrlands juristklubb har under år 1960 hållit två sammanträden dels d. 21 maj i Härnösand, klubbens årsmöte, och dels d. 26 nov. i Sundsvall. Vid årsmötet höll, efter de sedvanliga förhandlingarna, ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor hovrättsrådet Åke Martenius föredrag under rubriken »Näringsfrihet». Föredraget följdes av diskussion. Vid sammanträdet i Sundsvall förekom föredrag av fondchefen Dan Ohlsson, Sthm, betitlat »Livet på börsen». Efter båda föredragen samlades medlemmarna till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlsson, v. ordf., hovrättsfiskalen Tord Widebeck, sekr., kassaförv. och klubbm., landssekreteraren Sune Lundborg, häradshövdingen Herbert Beckman, advokaterna Henrik Lindblom och Albert Hansson samt landsfogden John Rudström. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1960 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 31 maj höll häradshövdingen Thord Melin föredrag över ämnet »Lapparna och deras rättigheter». Vid sammanträde d. 9 dec. talade hovrättsrådet Peter Westerlind, Sthm, över ämnet »Strövtåg i förslaget till ny jordabalk». — Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., adv. Gösta Heilborn, v. ordf., häradshövdingen Bertil Adéll, sekr., samt vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg och landssekr. Åke Lindeberg, suppl. Klubbm. är adv. Gustaf Selander. Klubben har 85 medlemmar.