413    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    25 mars 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Leif Brundin att under tjänstledighet för byråchefen för lagärenden i justitiedep. Lennart Fredlund fr. o. m. 1 april t. v. t. o. m. 30 juni 1961 uppehålla dennes byråchefsämbete;
    27 mars 1961 entledigat f. d. led. av riksdagens II kamm. Ture Königson från honom meddelat uppdrag att inom justitiedep. deltaga i överläggningar för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten;
    s. d. förordnat led. av riksdagens II kamm., e. o. byrådir. Daniel Wiklund till sakkunnig i utredn. ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten; 
    12 april 1961 förordnat förste byråsekr. K.-I. Edstrand och bitr. landsfogden K. G. Olsson att såsom experter biträda utredn. för översyn av brottsregistreringen ;
    s. d. förordnat pres. i hovr. över Skåne och Blekinge Björn Kjellin, ordf., hovr.rådet i Göta hovr. Ulf Lundvik och förste kanslisekr. Olle Hellberg att vara led. i en kommitté med uppdrag att biträda vid förberedelserna till ett FN-seminarium i Sverige sommaren 1962 över ämnet administrativt rättsskydd med särskild tonvikt på frågan om kontroll över förvaltningen genom parlamentsorgan, därvid Hellberg tillika förordnats vara sekr. i komm.;
    18 april 1961 förordnat pres. i hovr. för Nedre Norrland Knut Elliot, ordf., rådm. i Sthm Birger Brandt, lagm. i Göta hovr. Olof Engqvist, häradshövd. i Uppsala läns södra domsaga Eric Stangenberg, t. f. byråchefen i justitiedep. Harriet Stangenberg och utnämnde överdir. P. A. V. Tammelin att företaga en översyn av domkretsindelningen för underrätterna i riket;
    s. d. entledigat ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Pettersson från honom meddelat uppdrag att såsom expert biträda pensionsstiftelseutredn.;
    s. d. förordnat överläkaren Ingmar Flodström att såsom expert biträda 1956 års eftervårdsutredn.;
    20 april 1961 förordnat borgm. i Sthm A. Y. S. Kristensson, ordf., adv. S. R. Agvald, häradshövd. i Medelpads östra domsaga N. G. O. Fröding, dir. E. L. Lindstrand och statsåkl. i Sthm C. M. Lundqvist att undersöka möjligheterna att förenkla handläggningen av trafiköverträdelser och därmed sammanhängande frågor.

    Häradsrätterna. K. M :t har 7 april 1961 beviljat häradshövd. i Södertörns domsaga Hugo Henkow avsked från häradshövd.ämb.

    Hovrätterna. K. M:t har 14 april 1961 till ass. i Svea hovrätt fr. o. m. 1 maj 1961 förordnat fiskalerna i hovr. Erik Skoglar, Allan Ekström, Christer Wibling och Henry Montgomery.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 7 april 1961 utnämnt e. rådm. i Sthm Maja Britta Oldin till rådm. i samma stad och e. ass. vid Sthms rr Sten von der Osten-Sacken till ass. vid samma rr ävensom förordnat ass. vid rrttn Bengt Rönnqvist till e. rådm. i Sthm och t. f. ass. vid rrttn Lars Hoff till e. ass. vid rrttn;
    s. d. utnämnt ass. vid rr och mag. i Örebro Folke Fredlund till rådm. i samma stad;
    14 april 1961 beviljat rådm. i Gtbg Harry Lindberg avsked med utg. av sept. 1961;
    21 april 1961 utnämnt adv. Birger Vallgårda till brottmålsrådm. i Luleå fr. o. m. 1 juli 1961.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 14 april 1961 Jan Fenger-Krog, Falun, Göran Ramberg, Hälsingborg, Christer Berggren, Sthm, och Lennart Tullsten, Västerås, samt 15 april 1961 John H. Beer, Sthm.

    Universiteten. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har 9 maj 1961 på förslag till den lediga professuren i civilrätt (jfr ovan s. 406) uppfört i första rummet preceptor Svante Bergström, i andra rummet preceptor Lennart Vahlén och i tredje rummet preceptor Axel Adlercreutz. Två av fakultetens ledamöter, prof. P. O. Ekelöf och prof. H. Hessler, ville uppföra Vahlén i första rummet.

 

414 PERSONALNOTISER    Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har 10 maj 1961 på förslag till ett nyinrättat professorsämbete i allmän rättslära uppfört ende sökanden, preceptorn Tore Strömberg, Sthm. De sakkunniga i tillsättningsärendet, prof. I. Agge, K. Olivecrona och 1. Strahl, hade samtliga funnit att Strömberg styrkt sin kompetens.
    Juridiska fakulteten vid Sthms universitet har 15 maj 1961 på förslag till en preceptur i offentlig rätt uppfört ende sökanden, fil. lic. och jur. kand. Fritz Kaijser, Sthm. De sakkunniga i tillsättningsärendet, prof. N. Herlitz, B. Christensen, Köpenhamn, och O. Westerberg hade samtliga förklarat Kaijser kompetent.