486 LITTERATURNOTISERScandinavian Studies in Law, Vol. 4, 1960. Edited by Folke Schmidt. Published under the auspices of The Faculty of Law, Stockholm University. Sthm 1960. Almqvist & Wiksell. 246 s. Inb. kr. 20,00.

    Det är ur olika synpunkter utomordentligt glädjande att föreliggande förnämliga serie icke — såsom stundom kan vara förhållandet i motsvarande fall — försvunnit efter en eller ett par volymer, utan att dess livskraft förefaller att vara oförminskad. Serien bör på biblioteksbokhyllor i främmande länder utgöra ett gott vittnesbörd om den nordiska rättsvetenskapens standard. För de rättsvetenskapsmän som får tillfälle att presentera sig däri bör serien även utgöra en god grund för ett i bästa mening produktivt kontaktskapande i förhållande till universitetskolleger i andra länder. Utgivandet av serien utgör också ett gott exempel på den självklara generositet och samverkan som föreligger de nordiska länderna emellan inom det visserligen exklusiva men betydelsefulla område som utgöres av de rättsvetenskapliga periodiska publikationerna. Medan man på norsk sida bär kostnaderna för utgivandet av Tidsskrift for Rettsvitenskap och på dansk sida bär huvudansvaret för utgivandet av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, är utgivandet av Scandinavian Studies in Law ekonomiskt sett en rent svensk angelägenhet. I föreliggande volym är liksom i de föregående volymerna — som sig bör — det oaktat de olika nordiska länderna väl representerade, dock att något bidrag från Island ännu icke influtit i serien.
    Enligt programmet för serien utgöres bidragen i allmänhet av översättningar och stundom tillika bearbetningar av redan i de nordiska länderna publicerade arbeten. Förutom näraliggande praktiska fördelar i fråga om tid och arbete som är förbundna med ett sådant program vinnes därjämte att bidragen före publiceringen utomlands varit underkastade hemmaopinionens hälsosamma granskning. I enlighet härmed har av årgångens åtta bidrag fem bidrag tidigare varit tillgängliga för nordiska jurister. Utan omedelbar förlaga på hemlandets språk redovisas återstående tre bidrag, nämligen prof. Torstein Eckhoff: Sociology of Law in Scandinavia, prof. V. Merikoski: Legality in Administrative Law och prof. Thøger Nielsen: Working Expenses and Working Losses.

S. F

 

Arbetsrättsliga Föreningens skrifter I. Norrköping 1960. 118 s. Kr. 15,00.

    Arbetsrättsliga Föreningen, som tillkom år 1954, har till ändamål att främja intresset för den svenska arbetsrätten och därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem. I detta syfte skall föreningen anordna föredrag och diskussioner, stödja den arbetsrättsliga forskningen samt utöva annan verksamhet, som kan bidraga till utredning och belysning av arbetsrättsliga spörsmål.
    Föreningen har för avsikt att tid efter annan utge en publikation, vilken skall innehålla främst de föredrag, som hållits vid föreningens sammanträden, men därutöver notiser rörande aktuella spörsmål samt en avdelning med sådana rättsfall inom arbetsrättens område, som icke tryckes i andra rättsfallssamlingar. Det är den första av dessa publikationer, som denna anmälan avser.
    I publikationen återges en del av de föredrag, som hållits vid föreningens

 

LITTERATURNOTISER 487sammanträden under åren 1954—1960, nämligen av prof. FOLKE SCHMIDT om forskningsuppgifter i svensk arbetsrätt, advokaten ARNOLD SÖLVÉN om den förhandlingssamverkan mellan de centrala organisationerna på arbetsmarknaden, som inleddes år 1936 i Saltsjöbaden och vars första resultat blev det år 1938 träffade s. k. huvudavtalet, dåvarande landshövdingen OLLE EKBLOM om kollektivavtal för stats- och kommunalanställda tjänstemän, prof. KRISTEN ANDERSEN om arbetsfredens problem i Norge, prof. CLYDE SUMMERS om »Union democraey in Sweden and America» (referat i svensk översättning), dir. i Dansk arbejdsgiverforening ALLAN RISE om arbetsrättsliga aspekter i Danmark, förbundsordföranden STURE LANTZ om uppgiften att vara ledamot av arbetsdomstolen och av næstformanden i danska LO EINAR NILSEN om det på den danska arbetsmarknaden år 1899 träffade s. k. Septemberforliget.
    Efter föredragen innehåller publikationen en av hovrättsassessorn C. G. LIDBOM sammanställd rättsfallsavdelning, vari redovisats vissa från arbetsrättsliga synpunkter intressanta avgöranden av allmänna och administrativa domstolar. Publikationen avslutas med föreningens stadgar och förteckningar över dess sammanträden under åren 1954—1960 och därvid hållna föredrag samt över föreningens styrelseledamöter.
    Föreningen är att lyckönska till denna första utgåva i den planerade skriftserien. Publikationen, som ger god orientering beträffande åtskilligt inom arbetsrättens område, är lättläst och intresseväckande och torde ha mycket att ge även dem, som tidigare åhört de däri återgivna föredragen.

B. H.