H. ROMANDEU—B. GRÖNLUND. Barnavårdslagen. Sthm 1961. Norstedt. 302 s. Inb. kr. 27,00.

    Den nya barnavårdslag som trädde i kraft d. 1 jan. 1961 vilar till stora delar på samma grundsatser som 1924 års lag. De sakliga nyheterna är dock talrika. Lagstiftningen har också underkastats en omfattande formell översyn, och lagtexten har reducerats genom att ett stort antal detalj föreskrifter, som upptagits i den äldre lagen, utmönstrats.
    Huvudsyftet med föreliggande arbete är enligt förordet att till ledning för barnavårdsnämnder och andra, som har att taga befattning med barnavårdsärenden, lämna en någorlunda fyllig kommentar till den nya lagstiftningen. Framställningen bygger företrädesvis på förarbetena till barnavårdslagen, men vissa förklaringar och påpekanden som göres saknar motsvarighet i förarbetena. Kommentaren har väsentligen utarbetats av byråchefen HOLGER ROMANDER, vilken såsom sakkunnig inom socialdepartementet deltagit i lagstiftningsarbetet och även föredragit lagförslaget inför lagrådet. Även den andre utgivaren, sekreteraren BERTIL GRÖNLUND, har deltagit i lagstiftningsarbetet.
    Utöver kommentaren till barnavårdslagen innehåller boken texten till tilllämpningsförfattningarna till lagen, nämligen kungörelserna om övervakning och om fosterbarnsvård samt stadgorna för barnavårdsanstalter och för ungdomsvårdsskolorna.
    Ingripanden enligt barnavårdslagen har numera en betydande uppgift när det gäller bekämpandet av ungdomsbrottsligheten, och god kännedom om barnavårdslagen förutsättes hos dem som är verksamma på detta område. Föreliggande kommentar bör därför vara till stor nytta även för andra än dem som har att direkt taga befattning med barnavårdsärenden.

C. H.