Ur nordiska tidskrifter

    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1. ERIK ALEXANDERSON, Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden, s. 1—10. ERIK HOLMBERG, Om formell och reell rättssäkerhet, s. 11—19. BERTIL WENNERGREN, Reformtankar om regeringsrättens uppgifter och ställning, s. 20—26. LARS HJERNER, Handläggningen av valutaärenden, s. 27—33.
    Juristen. Nr 7. RUDOLF SAND, Testamentsudfærdigelse, s. 271—284. Juridisk litteratur i oktober kvartal 1960, s. 289—298. — Nr 8. MOGENS KOKTVEDGAARD, Exstinktion eller tabsfordeling, s. 299—309. — Nr 9. JØRGEN MATHIASSENC, Identifikation (skadeståndsrätt), s. 327—331.
    Juristnytt. Nr 7. CARL SVENNEGÅRD, Socialvård och rättskultur; s. 132—133. PER-ERIK FURST, Kriminalpolitisk samling, s. 134—135.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 1. JAN HINZE, Klagebehandlingen af skattesager ved de svenske forvaltningsdomstole, s. 1—38. H. BAHR, Norske høyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 47—71.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 2. DAGFINN DAHL, Sportsskader og ansvaret for dem, s. 116—120. J. TROLLE, Om Motoransvarsforsikringens Hæftelse overfor Motorköretöjers Ejer, når denne som Passager lider Skade, s. 121—124.

 

490 LITTERATURNOTISER    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 2. HUGO HELLQVIST, Om tillämpningen av 21 § trafikförsäkringslagen s. 36—40. — Nr 3. A. AULIE, Aktuelle kriminalitetsproblem og påtalemyndighetens stilling till dem, s. 49—63.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 30. Fase. 3—4 (1960). ERIK CASTRÉN, Luftrummets och rymdens internationellträttsliga ställning, s. 113—129. PHILLIPS HULT, The problem of classification in the conflict of laws, s. 130—162.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 1. HEIKKI MÄLKKI, Några iakttagelser beträffande påföljdseftergift för unga förbrytare i Finland, s. 1—16. GUNNAR MORTENSSON og EMMA VESTERGAARD, Psykiatriske undersøgelser af unge prostituerede kvinder, s. 17—24. JAN BJÖRK, Missanpassad ungdom i Schweiz, s. 25—41. ELG ELGESEM, Refleksjoner etter en undersøkelse over promillekjørere i Oslo, s. 42—48. PREBEN WOLF, Om recidiv efter betinget dom, s. 49—72. KARL O. CHRISTIANSEN, LISE MØLLER og ARNE NIELSEN, Kriminalitetsrisikoen i Danmark før og efter krigen, s. 73—78. LARS ÖHRBOM, Trafikbrottslagens tillämplighet å gärning som förövats utom svenskt territorium, s. 79— 81. BJARNE FRANDSEN, Anvendelse af færdselslovgivning ud over landets grænser, s. 82—83.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 2. Meddelanden från onibudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor, s. 129—138. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 139—147.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. ERIK SWARTLING, Riksdag och inrikes brevtaxa, s. 1—9. JARL TORBACKE, Affären Staaff—Mittag-Leffler, s. 10—42.
    Svensk Skattetidning. H. 3. Regeringsrättsutslag 1960, s. 1—115.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 6. A. F. LEEMANS, Kommunal självstyrelse i U. S. A., s. 197—203.
    Taxeringsnämnden. Nr 5. Bo LAGERGREN, Om vittnesbevisning i taxeringsmål, s. 111—115. EUGEN GLAS, Till frågan om skattestrafflagens tillämplighet på deklaration som ingivits till besvärsinstans, s. 115—117.
    Tiden. Nr 2. OLA NYQUIST, Aktuella kriminalpolitiska spörsmål, s. 68—74.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 4/1960. HARDY GÖRANSSON, Verkställighet av frihetsstraff, s. 49—54. MÄRTA GABRIELSON, Några reflexioner om betalningen av utdömda skadestånd, s. 55—57. — Nr 1. HARDY GÖRANSSON, Verkställigheten av frihetsstraff, s. 1—9. ARNE FRIBERG, Den dömde och arbetslivet, s. 12—14.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. ERLAND V. HOFSTEN, Indexklausuler mot penningvärdeförsämring, s. 6—10. FOLKE WISTRAND, De trafikskadade och ATP, s. 11—13. POUL CHRISTIANSEN och YNGVE SCHARTAU om reklam, s. 14—19. Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s. 27—62.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 1. Bo PALMGREN, Tredskodomens tillämpningsområde, s. 1—6. CHRISTIAN REIMS, Vem får föra talan om barns äktenskapliga eller utomäktenskapliga börd?, s. 7—15. EDWARD ANDERSSON, Förfarandet i centralskattenämnden, s. 16—40. — H. 2—3. Festnummer till Ragnar Hemmer. AATOS ALANEN, Naturrätten och sakens natur, s. 77—85. ERIK ANNERS, Vasatidens och stormaktstidens svenska militärstraffrätt, s. 86—101. STEN GAGNÉR, i Knutzs kunungxs daghum, s. 102—140. GERHARD HAFSTRÖM, Rætlösa, s. 141—157. Bo PALMGREN, Det rättshistoriska perspektivet vid lagtolkningen, s. 158—171. BJÖRN PETTERSSON, Ett förfallsstadgande i svealagarna och en vers i Håvamål, s. 172—181. KNUT ROBBERSTAD, Jemteland og Magnus lagabøters lovbok, s. 182—201. L. E. TAXELL, Handelsbalken — några synpunkter, s. 202—210. PER-EDWIN WALLÉN, Kanonisk homicidium-lära i Ribe stadsrätts mellersta redaktion, s. 211—219.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 12. KNUD ILLUM, Tinglysning vedrørende Bygninger paa lejet Grund, s. 101—114. IB LUNØE, Om forslaget til lov om personnavne, s. 114—116. — Nr 15. ADAM VESTBERG, Om motoransvarsforsikrerens regres mod mekanikere m. v., s. 124—132. — Nr 17. POUL ANDERSEN, En Taksationssag af principiel Interesse, s. 133—138. POUL JACOBSEN, Om umiddelbarhed ved Højesteret, s. 138—141. HANS SCHAUMBURG, Automobilforsikringers persondækningsområde, s. 141—145. — Nr 19. POUL ANDERSEN, Bemærkninger om Stiftelsers Ejendomsret i Anledning av Drøftelserne om Udlevering af Haandskrifter til Island, s. 149—151. GEORG LOUS, Ekspropriasjon efter norsk rett, s. 152—164.

C. H.