Europeiskt justitieministermöte. Ett möte med justitieministrarna i sjutton europeiska stater (Europarådets medlemsstater jämte Schweiz) ägde rum i Paris d. 5—7 juni 1961. Initiativet till mötet hade tagits av den till Europarådet knutna European Committee on Crime Problems (ECCP), och såsom inbjudare stod den franske justitieministern Edmond Michelet. Från svensk sida deltogo statsrådet Rune Hermansson, generaldirektören Torsten Eriksson och statssekreteraren Per Bergsten.
    Vid mötet behandlades vissa kriminalpolitiska och straffrättsliga frågor på grundval av rapporter som utarbetats genom ECCP:s försorg. De ämnen som behandlades voro följande: fångars politiska, civila och sociala rättigheter, samverkan mellan länderna vid beivrandet av trafikbrottslighet, ungdomsbrottsligheten, internationellt samarbete på det kriminologiska området samt ECCP:s framtida arbete. Särskilt intresse tilldrog sig frågan om ungdomsbrottsligheten. Rapportör i denna fråga var generaldirektören Eriksson. Mötet antog en resolution, i vilken det konstaterades att ungdomsbrottsligheten är stadd i ökning i många europeiska länder och att det är viktigt att länderna utväxla informationer angående problemet; Europarådet rekommenderades att fortsätta sitt arbete på området. Även i de övriga frågorna antogos resolutioner. Sista mötesdagen ägnades åt besök vid några institutioner i Paris' omgivningar.
    Mötet var det första i sitt slag. Det framgick att intresse finns för liknande möten även i fortsättningen.

P. B.

 

    Internationellt institut för juridiska studier. Under 1958 bildades i Rom ett internationellt institut, Istituto Internazionale di Studi Giuridici, som har till ändamål att utreda och dryfta lösningen av problem som är av intresse för lagstiftningen i alla länder. Samarbete skall eftersträvas med andra internationella organ. Institutets stadga förutser sammankallandet av möten,

 

NOTISER 529konferenser och kulturella manifestationer för att fastlägga gemensamma grundläggande principer för lagstiftningen.
    Institutets ordförande, advokaten Federico Turano, har uttryckt önskan att samarbeta med svenska jurister för att eventuellt förbereda ett internationellt möte på hög nivå i enlighet med stadgans bestämmelser.

C. H.