Näringsfrihetsrådet. Av de hos näringsfrihetsrådet under år 1960 anhängiga ärendena avsåg fem framställningar från näringsfrihetsombudsmannen (NO) om förhandling jämlikt konkurrensbegränsningslagen. En av dessa framställningar gällde en prisdifferentiering vid försäljning av smalfilmsapparatur av märket Paillard. (Jfr SvJT 1960 s. 469.) Leverantören gjorde vid sin försäljning till återförsäljare åtskillnad mellan traditionell butikshandel och postorderfirmor; en stor sådan firma i Norrland fick betala högre inköpspris än butikförsäljare av traditionell typ. Efter en vidlyftig utredning och flera sammanträden med parterna inför rådet återkallade NO sin talan, sedan leverantören i fråga under hänvisning till ändrade förhållanden inom branschen slopat den påtalade prisdifferentieringen. Rådet avskrev därför ärendet. — Två framställningar från NO gällde utgivandet från branschföreningars sida av riksomfattande prislistor. I det ena fallet avsågs järnhandlareförbundets s. k. riksprislista, enligt uppgift innehållande omkring 40 000 prisangivelser för branschens stapelvaror, i stor utsträckning småartiklar såsom skruv, bult och spik. Näringsfrihetsrådet fann vid sin prövning — som ägt rum innevarande år — att listan visserligen i viss mån bidrog att dämpa konkurrensen mellan järnhandlarna inbördes vid överdiskförsäljning och därmed verkade fördröjande på branschens rationalisering. Bl. a. med tanke på listans betydelse för den enskilde järnhandlaren ur kalkylationssynpunkt ansåg dock rådet att listan i och för sig inte kunde anses ha skadlig verkan i konkurrensbegränsningslagens mening. I förordet till listan, vilken av förbundet uppgivits vara enbart vägledande, stadgas emellertid bl. a. att medlem måste göra anmälan till sin organisation innan han får gå under priserna i listan. Bl. a. detta stadgande i förordet befanns av rådet innefatta konkurrensbegränsning med skadlig verkan, och beslut fattades alltså om förhandling i denna del. — Den andra framställningen från NO angående prislistor avsåg en av Cykel- och sporthandlarnas riksförbund utgiven riktprislista för reservdelar till mopeder. Offentlig handläggning inför rådet har ägt rum vid ett tillfälle men den fortsatta behandlingen är uppskjuten i avvaktan på en av riksförbundet begärd utredning.
    En framställning inkom under år 1960 från en enskild företagare om förhandling, sedan NO beslutat att icke göra framställning därom. Det gällde en kioskinnehavare, som icke tilläts köpa kolonialvaror genom ett s. k. cash and carrylager hos en grossist. Rådet avslog framställningen med hänvisning bl. a. till arten och den ringa omfattningen av vederbörandes rörelse.
    Näringsfrihetsrådet beslöt under år 1960 förlänga två förut beviljade, tids- 

 

NOTISER 533begränsade dispenser från bruttoprisförbudet. Den ena avsåg fasträkningsförsäljning på prov av tidskrifter, den andra partihandel med strömming.
    Näringsfrihetsrådet behandlade under året en ansökan om dispens från förbudet mot viss anbudssamverkan, ingiven av Svenska Yllefabrikanters Försäljningsförening. Rådet fann att den överenskommelse om anbudssamverkan, som innefattades i föreningens bildande och verksamhet, icke föll under förbudet och att tillstånd av rådet sålunda icke erfordrades. I beslutet betonades, att detta rådets avgörande icke innefattade något ställningstagande till frågan huruvida skadlig verkan jämlikt 5 § konkurrensbegränsningslagen förelåg eller icke.
    Näringsfrihetsrådet hade under år 1960 16 sammanträden, varav nio med rådet in pleno. Fem av dessa hade offentligen bekantgjorts.
    Beslut och utlåtanden av näringsfrihetsrådet liksom av ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor refereras fortlöpande i den av statens pris- och kartellnämnd i samarbete med nyssnämnda två myndigheter utgivna tidskriften Pris- och Kartellfrågor.

B.-H. K.