Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor (NO). Under år 1960 har NO på grundval av det av statens pris- och kartellnämnd förda kartellregistret upptagit sammanlagt 93 registrerade avtal (25 ärenden) till granskning. I sju ärenden upphävde eller ändrade i samband därmed de för de konkurrensbegränsande avtalen ansvariga företagen avtalen på sådant sätt att NO icke fann anledning till ytterligare åtgärd. I två ärenden gjorde NO framställning till näringsfrihetsrådet med begäran om förhandling, i det ena fallet med Sveriges järnhandlareförbund angående en s. k. riksprislista för branschens stapelvaror (kart. reg. nr 1759), i det andra fallet med Cykel- och sporthandlarnas riksförbund angående en prisbok upptagande bl. a. priser å reservdelar till svensktillverkade mopeder (kart. reg. nr 1271). I sex ärenden bedömde NO verkningarna av avtalen icke vara av sådan betydelse att förhandling av näringsfrihetsrådet borde påkallas. Resterande tio ärenden hade icke slutbehandlats vid 1960 års utgång.
    Under år 1960 handlade NO sammanlagt 148 anmälningar från enskilda parter med klagomål mot olika konkurrensbegränsningar. I samband med NO:s handläggning av ärendena undanröjdes helt eller delvis de påtalade missförhållandena i 32 fall. 72 anmälningar föranledde av andra skäl icke någon framställning av NO till näringsfrihetsrådet om förhandling och 44 anmälningsärenden hade vid årets utgång icke slutbehandlats.
    På grundval av uppgifter i dagspressen eller av annan anledning har NO ex officio i tio fall tagit upp konkurrensbegränsningar till granskning. I ett av dessa fall undanröjdes det påtalade missförhållandet. Två ärenden avskrevs av NO från vidare åtgärd och i resterande sju ärenden var granskningen icke slutförd vid årsskiftet 1960/61.
    NO har vidare under 1960 påtalat fyra fall av underlåtelse att beakta de i 2 och 3 §§ konkurrensbegränsningslagen intagna förbuden mot bruttopriser och anbudskarteller.
    I tidskriften Pris- och Kartellfrågor redogöres för av NO handlagda ärenden, som bedömts ha visst allmänt intresse. Flertalet fall har avsett leveransvägran mot detaljistföretag. NO har vidare granskat samverkan mellan grossister i optikbranschen i fråga om priser och rabatter till återförsäljare. Grossisterna upphörde med samarbetet och NO avskrev ärendet. — Bilverk- 

 

534 NOTISERstädernas riksförbund tillställde leverantörer av bilreservdelar listor över dels godkända verkstäder dels ock icke godkända verkstäder. De godkända företagen fick bättre återförsäljarvillkor. Efter NO:s granskning av prisdiskrimineringen upphörde förbundet att expediera sistnämnda listor och det överlämnades åt leverantörerna att bestämma rabatter till icke godkända verkstäder. — Inom den privata lagerhandeln med kol och koks i Malmö och Stockholm finns avtal om inbördes kvotering av försäljningen. Avtalen samt inom branschen tillämpade riktpriser har granskats av NO, som icke f. n. funnit skäl att bringa dessa under rådets prövning. — Sveriges KonditorFörening utfärdade en riktprislista för konditorivaror, som låg avsevärt högre än faktiskt uttagna medelpriser på olika håll i landet. I anledning av en av NO gjord granskning upphörde föreningen med listutgivningen.

S. L.