Förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser. Pensionsstiftelseutredningen (ordf. professor Folke Schmidt) har framlagt ett första delbetänkande, SOU 1961: 14. Betänkandet, som är enhälligt utom i en detalj, innehåller civilrättsliga och skatterättsliga lagförslag beträffande pensionsstiftelser. Till behandling har upptagits frågor som ansetts särskilt brådskande. Tanken är att de föreslagna bestämmelserna skall lämpa sig att senare sammanfogas med de ytterligare regler, vilka utredningen under sitt fortsatta arbete kan finna erforderliga.
    Pensionsstiftelsernas totala nettoförmögenhet vid 1959 års utgång beräknas ha uppgått till omkr. 6,6 miljarder kronor.
    I förslag till lag om pensionsstiftelses verksamhet har upptagits civilrättsliga bestämmelser avsedda att tillämpas såväl på bestående som på blivande pensionsstiftelser. Utgångspunkten för lagförslaget är att av en pensionsstiftelses medel skall spärras så stort belopp, som med lämplig marginal krävs för att säkerställa utgående pensioner och utfästelser om framtida pension (denna skuldpost kallas stiftelsens pensionsreserv). Stiftelsens överskott i förhållande till pensionsreserven må arbetsgivaren taga i anspråk bl. a. till ATP- avgifter. Vidare skall överskottsmedel kunna användas till vissa engångsunderstöd åt arbetstagare och efterlevande. Slutligen har öppnats möjlighet till överföring av överskottsmedel från en pensionsstiftelse till annan sådan stiftelse hos samme arbetsgivare.
    Alla pensionsstiftelser föreslås i fortsättningen skola stå under tillsyn.
    Enligt föreslagen ändring i kommunalskattelagen medges icke avdrag för avsättning till pensionsstiftelse med högre belopp än som fordras för att täcka stiftelsens pensionsreserv. Detta innebär att det avdragsgilla beloppet i regel blir lägre än vad som hittills varit fallet. Bland förutsättningarna för avdragsrätt må nämnas kravet att arbetsgivaren gjort sin pensionsutfästelse oantastbar, d. v. s. tillförsäkrat arbetstagaren fribrev vid avgång ur tjänsten utan samband med inträffat pensionsfall; en övergångsbestämmelse föreslås för pensionsutfästelser givna före d. 1 juli 1962.
    Utredningen anser att överskottsmedel i pensionsstiftelse bör komma till användning, om arbetsgivaren har pensionsutgifter (inbegripet ATP-avgifter). Har stiftelses överskott vuxit utöver ett visst tak, skall arbetsgivaren enligt förslaget beskattas som om han haft inkomst från stiftelsen, även om han skulle underlåta att söka gottgörelse ur stiftelsen för sina pensionsutgifter (avtappningsregeln). Enligt övergångsbestämmelse må avtappningen begränsas under de två första åren.
    De nya skattereglerna föreslås tillämpade fr. o. m. 1962 års taxering; avtappningsregeln skall dock tillämpas först fr. o. m. 1963 års taxering.

B. R.