Översyn av medborgarskapslagstiftningen. Justitieministern har uppdragit åt landshövdingen M. Wahlbäck att utreda frågan om underlättande för nordiska medborgare att förvärva svenskt medborgarskap (se SvJT 1961 s. 319), varvid bl. a. bör undersökas i vad mån kravet på viss tids uppehåll i landet kan mildras. Det framhålles, att många av de medborgarskapsärenden som prövas av Kungl. Maj :t är av rutinartad karaktär. Detta gäller särskilt de nordiska ärendena. Under årens lopp har en tämligen fast praxis utbildats, och prövningen av dessa ärenden blir i stor utsträckning formell. Frågan om lättnader i villkoren för nordiska medborgares förvärv av annat nordiskt medborgarskap bör givetvis övervägas med utgångspunkt från denna praxis. Det kan ifrågasättas, om icke även andra ärenden än sådana som är av anmälningskaraktär skulle kunna avgöras redan på länsstyrelseplanet. En förutsättning är att reglerna för prövningen preciseras på sådant sätt, att man säkrar en likartad bedömning av ärendena vid länsstyrelserna. Det bör övervägas, om en sådan decentralisering skulle kunna genomföras även beträffande vissa icke- nordiska ärenden.

C. H.

 

    Översyn av expropriationslagstiftningen. Såsom framgått av notis (SvJT 1961 s. 79) har justitieministern tillkallat sakkunniga med hovrättsrådet V. Körlof som ordförande för att verkställa en översyn av expropriationslagstiftningen. I direktiven framhålles, att expropriationsreglerna bör överses i belysning av erfarenheterna under de år, som förflutit efter 1949 års lagändringar, och att därvid särskilt bör beaktas önskemål som har framförts av 

 

NOTISER 537riksdagen angående lagens bestämmelser om rättegångskostnad och i fråga om grunderna för värderingen och särskilt bestämmelserna om den tidpunkt till vilken värderingen skall hänföra sig. Därjämte bör utredningen — utan att vara bunden av bestämda riktlinjer — närmare undersöka de uppslag till reformer inom expropriationsväsendet för att i begränsad omfattning inskränka oskäliga jordvinster, som markvärdeutredningens betänkande (SOU 1947:43) med därvid fogade särskilda yttranden innehåller, samt framlägga därav eventuellt föranledda förslag. De resultat vartill utredningen i denna del kan leda torde få betydelse vid ställningstagande till hur det vittomfattande och komplicerade problemet om indragning av oförtjänt jordvärdestegring i fortsättningen bör angripas.

C. H.