Förenklad handläggning av trafikmål. Justitieministern har med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 23 mars 1961 tillkallat sakkunniga för att undersöka möjligheterna att förenkla handläggningen av trafiköverträdelser och därmed sammanhängande frågor (se SvJT 1961 s. 413).
    I direktiven för utredningen framhålles att belastningen av trafikmål har en starkt ökande tendens och leder till alltmer svårbemästrade problem inom domstolsväsendet. Trots de personalförstärkningar och olika rationaliseringsåtgärder som under senare år skett har många domstolar svårt att i önskvärd takt behandla trafikmålen. Genom successiva reformer har åtskilliga förenklingar för handläggningen av trafikmål genomförts men ytterligare möjligheter att begränsa måltillströmningen och att i övrigt förenkla handläggningen av trafikmål bör undersökas. Härvid bör särskilt övervägas frågorna rörande kriminalisering och åtal, användningen av strafföreläggande samt regleringen av skadeståndsanspråk.

S. R.

    Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1961. Av revisionsberättelsen över 1960 års räkenskaper framgår, att fondens nettoavkastning under år 1960 utgjort 10 626: 27 och att tillgångarna, som vid 1959 års slut uppgick till 189 515: 03 (se SvJT 1960 s. 375), vid utgången av 1960 utgjorde 197 689: 60. Av detta belopp redovisas å obligationers konto 48 000 kr., aktiers konto 63 300: 50, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000 kr., checkräknings konto 5 926: 95 och kapitalsamlingsräknings konto 20 462: 15. Tillgångarna fördelar sig med 145 885: 26 på grundfonden och 51 804: 34 på dispositionsfonden. Revisionen av 1960 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIVSthm C. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1920 s. 117).

S. R.

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av 1960 till 80 681: 63. Därav var 10 650 kr. placerade i statsobligationer, 62 507 kr. i aktier och 3 164: 43 på bank. Nettoavkastningen under 1960 utgjorde 2 480: 77. Från fonden har under 1960 beviljats anslag med 1 000 kr. för utarbetande av redogörelser för svenska rättsfall berörande vissa civilrättsliga konventioner och avsedda att användas i sammanhang med internationellträttsligt arbete utfört av Internationella Institutet i Rom för unifiering av privaträtten. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIVSthm C. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401).

S. R.