Strafgesetzbuch. Kommentar begr. von ADOLF SCHÖNKE fortgef. von HORST SCHRÖDER. 9. neubearb. Aufl. München & Berlin 1959. C. H. Beck. XVI + 1320 s. DM 58,00.

    Den föreliggande omfattande kommentaren till den tyska strafflagen har alltmer fått en ledande ställning inom tysk teori och praxis. Redan två år efter det att en utvidgad och omarbetad utgåva utgivits (se SvJT 1958 s. 185), har nu en ny upplaga kommit till stånd. Någon mera omfattande nyredigering av större partier av arbetet har ej skett denna gång, men kommentarerna till enstaka lagrum, bl. a. rörande trafikbrott och fylleri, ha omarbetats. 

I. A.

 

 

KOHLRAUSCH-LANGE. Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzen. 42. Aufl. neubearb. VON RICHARD LANGE. (Sammlung Guttentag.) Berlin 1959. de Gruyter. XII + 788 s. DM 38,00.

    Den nya upplagan av förevarande klassiska lagkommentar är ej blott förd à jour ifråga om de fylliga hänvisningarna till praxis och doktrin utan även reviderad och fördjupad på viktiga punkter, t. ex. villfarelseläran, som synes stå i centrum för den aktuella tyska straffrättsdiskussionen. Intressant från allmän synpunkt är också den omarbetade framställningen om strafflagstolkningens förhållande till förbundsrepublikens författning. 

I. A.

 

 

HANS VON HENTIG. Zur Psychologie der Einzeldelikte. IV. Die Erpressung.
    Tübingen 1959. J. C. B. Mohr. VII + 318 s. DM 28,00.

    Prof. HANS VON HENTIG har utgivit ytterligare ett arbete i sin stort anlagda serie av kriminalpsykologiska och kriminografiska arbeten om särskilda brott (jfr SvJT 1959 s. 604). Förevarande del i serien handlar om utpressning och baseras liksom föregående delar på ett utomordentligt stort material från olika rättsordningar och olika tider. Utbytet av arbetet är kanske i lika hög grad kulturhistoriskt som kriminalpolitiskt.

H. T.

 

 

Sovjetrysk straff- och processlagstiftning — en bibliografi. Sovjetunionens högsta sovjet antog d. 25 dec. 1958 ett antal lagar berörande straff- och processlagstiftningen. De viktigaste är:
    1. Grundsatser för SSSR:s och unionsrepublikernas strafflagstiftning,
    2. Grundsatser för SSSR:s och unionsrep. lagar om rättegång i brottmål,
    3. Grundsatser för lagstiftningen rörande domstolsorganisationen i SSSR:s unionsrepubliker och autonoma republiker,

 

LITTERATURNOTISER 55    4. Lag om straffansvar för brott mot staten,
    5. Lag om straffansvar för militära brott samt
    6. Lag om militärdomstolar.
    Enär denna lagstiftning utgör en viktig händelse i det sovjetryska rättslivet och i vissa fall medfört intressanta förändringar i förhållande till tidigare gällande rätt torde det vara motiverat att här införa en kort översikt av hittills tillgängliga källor, lämpade för studiet av lagändringarna. (För tiden före 1958 års ändringar hänvisas till SvJT 1956 s. 52.) I översikten, som icke framträder med anspråk på fullständighet, har källorna indelats i tre grupper, nämligen från östblocket härstammande litteratur, litteratur utgiven utanför östblocket samt vissa andra kommentarer.
    I. Från östblocket härstammande litteratur. Den officiella lagtexten återfinnes i »Vedomosti Verchovnovo Sovjeta SSSR» nr 1/1959 (med viss ändring i nr 65/1960). Ett utkast till lag om domstolsorganisationen i RSFSR (byggande på de under 3) ovan angivna »grundsatserna») är publicerat i »Vedomosti Verchovnovo Sovjeta RSFSR» nr 11/ 1959. Ett par ryskspråkiga officiella kommentarer till lagstiftningen har utkommit, varav den ena avser straffprocesslagstiftningen: »Naučno-praktičeskij kommentarij k osnovam ugolovnovo sudoproizvodstva SSSR i sojuznych respublik» (»Gosjurizdat» Moskva 1960). Den andra avser lagen om brott mot staten: »Naučno-praktičeskij kommentarij k zakonu ob ugolovnoj otvetstvennosti za gosudarstvennye prestuplenija» (»Gosjurizdat» Moskva 1960). Båda innehåller dels själva lagtexten, dels kommentarer rörande de olika paragraferna, med talrika hänvisningar till tidigare gällande rätt och tillämpningsföreskrifter av olika slag. Även i ett i Moskva 1960 utgivet juridiskt lexikon, »Kratkij juridičeskij slovar' — spravočnik», återfinnes vissa hänvisningar till den nya lagstiftningen.
    Också på andra språk än ryska har inom östblocket utgivits viss litteratur behandlande ifrågavarande lagstiftning. Längre eller kortare redogörelser återfinnes sålunda i följande två engelskspråkiga arbeten: POLTORAKZAJCEV, The Soviet Bar (Moskva 1959) och DENISOVHKIRICENKO, Soviet State Law (Moskva 1960). I det sistnämnda finnes dessutom översättningar av den lagstiftning som reglerar åklagarväsendet. I den i Moskva utkommande tidningen »Moscow News» för den 24/1 1959 finns en artikel om »New criminal legislation and criminal judicial procedure». Samma ämne behandlas den 18/1 1959 i den från officiellt östtyskt håll utgivna veckotidskriften »Die Presse der Sowjetunion».
    II. Litteratur utgiven utanför östblocket. I den av Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Stuttgart, utgivna tidskriften »Osteuropa» är publicerade ett par artiklar med kommentarer till 1958 års lagstiftning: R. MAURACH, Die neuen Strafrechtsgrundlagen der Sowjetunion (i nr 1/1959) och D. A. LOEBER, Die Sowjetische Rechtsreform von 1958 (i nr 5—6/1959). Samma sällskap utger även »Osteuropa-Recht» och där har i nr 2—3/1960 intagits en artikel av K. GRZYBOWSKI, Soviet reform of criminal law of 1958. I denna sista artikel återfinnes hänvisningar till översättningar av de ovan anförda lagtexterna.
    Internationella juristkommissionens »Bulletin» för augusti 1959 behandlar samma ämne. En artikel i tidskriften »Wehrkunde» nr 8/1959 är speciellt ägnad lagarna om militära brott och militärdomstolar.
    III. Vissa andra kommentarer. I denna grupp har sammanförts

 

56 LITTERATURNOTISERen del källor, som alla har den egenskapen gemensam, att de härstammar från organisationer, statliga eller privata, som intar en kritisk inställning gentemot Sovjetunionen i dess egenskap av kommunistisk stat. Om detta faktum hålles i minnet vid bedömningen av de i publikationerna framförda åsikterna och bedömandena, besitter de dock i detta sammanhang ett värde, enär de innehåller en betydlig mängd faktiska informationer rörande 1958 års sovjetryska lagändringar.
    Till denna grupp hör till att börja med den av brittiska regeringens informationstjänst distribuerade periodiska publikationen »The Interpreter», som i sina nummer för februari 1959, oktober 1959 och mars 1960 haft kommentarer till lagändringarna. Från samma håll härstammar en i januari 1960 utkommen innehållsrik broschyr »Facts about Soviet justice».
    Även de av U. S. Information Agency utgivna »Problems of Communism» och »Soviet Affairs» har innehållit artiklar av intresse i sammanhanget, den förstnämnda i nr 4/1958 och 2/1959 samt den sistnämnda i det den 28/3 1960 utkomna numret.
    Två av privata organisationer publicerade tidskrifter bör också nämnas. Det västtyska »Volksbund für Frieden und Freiheit» har med början i nr 2/1959 av sin publikation »Der aktuelle Osten» undersökt innebörden av den nya lagstiftningen, liksom det i München hemmahörande »Institut zur Erforschung der UdSSR» har gjort i sin »Bulletin» nr 2, 5 och 6/1959. Ett par av dessa kommentarer gäller den nya lagen om brott mot staten.
    Vid studiet av den i denna artikel angivna litteraturen bör man hålla i minnet, att de i december 1958 antagna lagarna (med undantag för de under 4)—6) ovan uppräknade) endast utgör grunder för den lagstiftning, som nu igångsatts inom de olika unionsrepublikerna. Enligt för ett par år sedan vidtagna ändringar i den sovjetryska grundlagen är nämligen detaljlagstiftningskompetensen bl. a. inom de här aktuella områdena överflyttad från unionens högsta sovjet till de enskilda unionsrepublikernas högsta sovjeter. 

E. L.