Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under verksamhetsåret 1960 anordnat följande sammankomster:
    Debatter: d. 31 mars debatterades »Pressen och rättvisan» med redaktör Börje Heed, hovrättsrådet Per-Erik Furst, adv. Olov Perselius och redaktör Gustaf von Platen som inledare; d. 17 nov. hölls under titeln »Det gäller körkortet» en debatt om administrativa körkortsberövanden med KAK:s generalsekr. Sten Hagardt, hovrättsrådet Voldmar Körlof och assessor Karl Erik Rosén som inledare.
    Colloquier: d. 26 febr. talade prof. Hilding Eek om »Rymdrätt»; d. 5 april talade doc. Dag Helmers om förslaget till nya regler för aktiebolagsbeskattningen under titeln »Staten och aktiebolagen»; d. 10 maj gav prof. Ole Westerberg synpunkter på grundlagsutredningens arbete under titeln »Författningen i stöpsleven»; d. 23 aug. talade prof. Jan Eric Almquist om »Samuel Pufendorf och Nicolaus Beckman, en akademisk fejd på 1680-talet» ;d. 4 okt. gav hovrättsrådet Peter Westerlind en översikt över förslaget till ny jordabalk; d. 2 dec. var ämnet för colloquiet rysk rätt, med juristen vid Sovjets handelsrepresentation Naum Spindler som inledare.
    Studiebesök: d. 19 maj besöktes fångvårdsanstalten å Hall med fångvärdsinspektör Danielson som ledare; d. 26 jan. 1961 var åter ett besök på Hall, denna gång under ledning av fångvårdsdir. Gunnar Marnell.
    En serie studiebesök, som är avsedd att fullföljas under kommande verksamhetsår, har med början hösten 1960 anordnats av Juridiska föreningen Verksamheten — kallad »Samhällskontakt» — bedrives med stöd av Juridiska fakulteten och syftar till att ge juris studerande tillfälle till kontakt med olika sidor av samhällslivet som kan vara av särskilt intresse med hänsyn till studierna eller de verksamhetsområden som står den utexaminerade juristen till buds. Följande besök har företagits: d. 8 nov. Högsta domstolen. Ledare: Justitierådet Nils Beckman; d. 14 nov. Stockholms fondbörs. Ledare: börschefen Stig Algott; d. 23 nov. Utrikesdepartementet. Ledare: byråchefen Per Anger; d. 29 nov. Utställningen »Lag och rätt i det medeltida Sverige». Demonstration av fil. lic. Adolph Odenius; d. 7 dec. Grängesbergsbolagets anläggningar i Oxelösund besöktes. Ledare: dir. Bengt Sparrow; d. 26—27 jan. Colloquium i förening med besök på fångvårdsanstalten i Norrtälje.
    Gästföreläsning: d. 14 febr. 1961 av prof. Bo Palmgren från Helsingfors, inbjuden av föreningen som årets nordiske gästföreläsare: »Strafflagens ställningstagande till enskilda hemligheter.»
    Fester: sedvanlig Valborgsmässobal, recentiorsfest med det från Uppsala införskrivna spexet »Drottning Kristina», julfest, s. k. »ölstånkor» m. m.
    Representation: föreningen har under året gästats av representanter för de nordiska studentjuristföreningarna och representanter för föreningen har

 

NOTISER 541gjort återbesök i Helsingfors och Köpenhamn. Föreningen har sänt representanter till vårfesten i Uppsala samt sex delegater till Nordiska studentjuriststämman i Oslo 13—25 juni.
    Förlagsverksamheten: föreningens förlagschef har under året varit prof. Hans Thornstedt och dess bibliotekarie jur. stud. Bo Drangel; Juridiska Föreningens minnesskrift har under året utkommit; »Walborgaren» utkom traditionsenligt och dessutom har föreningen utgivit sju nummer av IUS- bäraren.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Ivar Agge och styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. jur. stud. Andreas Ådahl, v. ordf. jur. stud. Olov Hertzman, sekr. jur. stud. Jan Hedberg, skattmästare jur. Stud. Tore Stenholm, bibl. jur. stud. Bo Drangel, samt konsultativa ledamöter jur. stud. Anders Hagardt, ersatt d. 28 sept. av jur. stud. Patrik Odelstierna, och Leif Carbell.