544 PERSONALNOTISER    Vattendomstolarna. K. M :t har
    2 juni 1961 förordnat t. f. vattenrättsing. Sven Holmström att t. o. m. 30 juni 1962 vara e. vattenrättsing. med tjänstg. t. v. förlagd företrädesvis till Nedre Norrbygdens vattendomstol;
    s. d. entledigat vattenrättssekr. vid Övre Norrbygdens vattendomstol Sven Bolte med utg. av aug. 1961;
    16 juni 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Jarnås till bitr. vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    16 juni 1961 utnämnt e. rådm. i Sthm, ass. vid Sthms rr Benyt Rönnqvist till rådm. i nämnda stad;
    s. d. beviljat ass. vid Gtbgs rr Hans Gunnar Leffler avsked.

    Riksdagens ombudsmän. Justitieombudsmannen har 16 juni 1961 förordnat e. o. fiskalen vid hovr. för Västra Sverige Björn Eilard att fr. o. m. 14 aug. 1961 t. v. vara sekr. vid justitieomb.mannaexp.

    Polis-och åklagarväsendet. K. M :t har 26 maj 1961 förordnat envar av förste stadsfiskalsassistenterna i Sthm Dagmar Heurlin och Sten Warholm att t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 uppehålla en bef. som bitr. stadsfiskal i samma stad.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M :t har 12 maj 1961 dels entledigat mil.omb.mannen Hugo Henkow från förordnande som suppl. för tingsdom. Bengt Sandström i dennes egenskap av led. av fångv.styr. vid handläggning av ärenden som enligt lagen om villkorlig dom ankomma på styrelsen och ärenden somavses i 84 § lagen om verkställighet av frihetsstraff m. m., dels förordnat tingsdom. Ragnar Adde och rådm. Ingvar Ågren att jämte rådm. Harry Hector vara suppl. för Sandström ävensom byråchefen Ernst Albert Bergh att jämte pastor primarius Åke Zetterberg och byråchefen Sven Alfred Skogh vara suppl. för led. av riksdagens II kamm. Hans Gustafsson såsom led. av fångv.styr. vid handläggning av ärenden som ovan sagts.

    Universiteten. K. M:t har
    12 maj 1961 till professorer vid universitetet i Sthm fr. o. m. 1 juli 1961 utnämnt prof. vid samma universitet Ivar Agge i allmän rättslära och prof. vid universitetet i Lund Hans Thornstedt i straffrätt;
    26 maj 1961 beviljat prof. vid universitetet i Sthm Jan Eric Almqvist avsked med utg. av juni 1961;
    s. d. kallat och utnämnt verkst, dir. i försäkringsaktiebolaget Skandia jur. kand. Bengt Petri att fr. o. m. 1 juli 1961 t. o. m. 30 juni 1963 vara kansler för rikets universitet.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade vid Sthms universitet 27 maj 1961 jur. lic. Fredrik Sterzel på avhandlingen »Om riksdagsupplösning och nyvalsförordnande».
    Till juris doktorer ha promoverats 30 maj 1961 vid Sthms universitet Knut Sveri samt 31 maj 1961 vid Uppsala universitet Fredrik Sterzel, Yngve Adolphson och Sten Hillert och vid Lunds universitet Göran Englund och C. M. B. E. I wing.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 18 och 19 maj 1961 antagits Olle Sundqvist, Göteborg, Göran Linse, Lund, Percy Jönzén, Norrtälje, och Stig Rindborg, Sthm.

 

Trycklov d. 4/7 1961.