68—71. Lag 7 april 1961 om ändrad lydelse av 72 § växellagen, m. m.
79. KK 21 april 1961 ang. beslutad ändring i riksdagsordningen.
90. KK 28 april 1961 om ändrad lydelse av 14 § kung. d. 31 okt. 1947 (nr 825) med vissa bestämmelser ang. rådhusrätt och magistrat.
113. Lag 19 maj 1961 ang. tillägg till lagen d. 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar.
115. Lag s.d. om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 18 sept. 1943 (nr 691) om villkorlig frigivning.
117. KK s.d. om ändring i kung. d. 31 okt. 1947 (nr 848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater.
118. KK s.d. om ändring i kung. d. 30 april 1909 (nr 24 s. 1) ang. delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet.
119. KK s.d. om ändrad lydelse av kung. d. 18 april 1935 (nr 134) ang. tillämpning av lagen d. 6 mars 1899 (nr 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Ingvar Gullnäs och hovrättsfiskalen Nils Olof Wentz. 

612 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET120. KK s.d. ang. säkerhet för kostnad och skada i rättegång, i vilken talan föres av utländsk part.
121. KK s.d. ang. tillämpning av lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång beträffande medborgare i vissa främmande stater.
122. KK s.d. om upphävande av 2 g kung. d. 30 okt. 1958 (nr 522) ang. tillämpning av konventionen d. 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.
123. KK s.d. med uppgift å främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner ang. inbördes rättshjälp m. in.
132. Lag s.d. om ändrad lydelse av 8 § förordningen d. 16 maj 1884 (nr 25) ang. patent.
136. KK 26 maj 1961 om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m. 
137. KK s.d. om ändrad lydelse av 10 och 11 §§ kung. d. 26 sept. 1947 (nr 776) med bestämmelser ang. tillämpningen av lagen om fri rättegång.
158. KK 2 juni 1961 ang. tillfällig hastighetsbegränsning för motorfordon.
159. Ölförsäljningsförordning 23 mars 1961.
162. K cirk. 5 maj 1961 till länsstyrelserna och polismyndigheterna ang. bruket av skjutvapen i polistjänsten.
166. Lag 26 maj 1961 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer.
167. Lag s.d. om skydd för internationella atomenergiorganets emblem.
180. KF s.d. om tillverkning av sprit och vin.
184. KF s.d. om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen d. 26 maj 1954 (nr 521).
185. KK s.d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 17 juni 1955 (nr 512) ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela vissa uppgifter till kontrollstyrelsen.
186. KK s.d. om skyldighet att inhämta utdrag av det hos kontrollstyrelsen förda straffregistret.
204. Lag 2 juni 1961 ang. ändring i lagen d. 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket.
213—216. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 26 § lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
217. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 11 § lagen d. 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon.
218. KK 26 maj 1961 om ändring i statens allmänna avlöningsreglemente d. 30 juni 1948 (nr 436).
262. Lag s.d. om försäkringsdomstol.
297. KF 2 juni 1961 om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
303—305. KK 26 maj 1961 om fridlysning av vissa djurarter under jaktåret 1961/1962, m. m.
311. Lag 2 juni 1961 ang. ändrad lydelse av 2 § 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt.
313. KF s.d. om förfarandet i anmärkningsmål.
332. Lag 16 juni 1961 om handräckning vid taxeringsrevision.
333. KK 26 maj 1961 ang. tjänstebostadshyra m. m.
340. KF s.d. om ändring i taxeringsförordningen d. 23 nov. 1956 (nr 623).
347. KK 2 juni 1961 ang. ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen d. 30 dec. 1960 (nr 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
348—349. KK s.d. med tillämpningsbestämmelser till lagarna d. 30 dec. 1960 (nr 729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild.
352. K instruktion 16 juni 1961 för riksrevisionsverket.
353. K instruktion s.d. för statskontoret.

S. R.