Den tolfte nordiska studentjuriststämman ägde under norskt värdskap och även i övrigt mycket gynnsamma betingelser rum d. 13—25 juni 1960 med ett åttiotal unga jurister från hela Norden som intresserade deltagare.
    Stämmans officiella öppnande försiggick i oslouniversitetets aula med juridiska fakultetens dekanus prof. Johannes Andenæs och stämmans »ordförande» stud. jur. Kaare Borch som invigningstalare. Efter invigningen busstransporterades deltagarna till det fashionabla högfjällshotellet vid Sjusjöen utanför Lillehammer, vilket under tio innehålls- och minnesrika dagar skulle bli juristinvasionens högkvarter.
    Programmet var upplagt så, att varje dag (morgon och eftermiddag) diskuterades två centrala och aktuella juridiska problem, medan kvällarna antingen var helt fria eller upptogs av »nationsaftnar» med olika slag av kabaréunderhållning. Behandlingen av de något mer juridiska problemen tillgick vanligtvis så, att efter ett inledningsanförande deltagarna uppdelades i grupper om 8—10 personer för diskussion av utdelade frågor. Efter några timmar samlades alla till plenardiskussion vid vilken resp. gruppordförande hade att redogöra för gruppens åsikter, varpå ordet förklarades fritt. Detta system slog på det hela taget väl ut, och det dröjde inte länge förrän tidsfaktorn blev den svåraste motståndaren i diskussionerna. Särskilt givande och stimulerande ansågs de helt informella gruppdiskussionerna vara, vid vilka åtskilliga internationella missförstånd och oklarheter klarades upp under gemytliga former. 
    Ur det digra diskussionsprogrammet skall här nämnas prof. KNUT SELMERS föredrag om barns och föräldrars skadeståndsansvar, prof. VON EYBENS om det ej helt friktionsfria nordiska lagstiftningssamarbetet — här konstaterades bl. a., att de gamla planerna på en gemensam nordisk civillagbok nu kunde anses övergivna — prof. FREDE CASTBERGS jämförande framställning om domstolarnas lagprövningsrätt i Norden och USA, prof. ANDENÆS' diskussionsinledning för och emot lekmanselement i straffdomstolarna, prof. BENT CHRISTENSENS redogörelse för det allmännas olika medel och möjligheter att verkställa sina intentioner, prof. PER STJERNQUISTS fråga »Kan rättsreglerna ersättas av andra sociala instrument?», prof. KRISTEN ANDERSENS brinnande och brännande programförklaring angående bl. a. rättens väsen, forskningsstip. BÖSTADS översikt över det straffrättsliga reaktionssystemet (särskilt de tidsobestämda reaktionerna), dåv. doc. Leif Muténs föredrag om skatterättsliga förutsättningar för civilrättsliga avtal, prof. SNAEVARRS om adoption samt slutligen prof. ARNHOLMS personligt engagerade och debattstimulerande diskussion kring en läkares rätt och plikt att rädda liv. Att i detta sammanhang

 

618 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTnärmare kommentera diskussionerna i de olika ämnena låter sig svårligen göra; i stället må här blott hänvisas till det kompendium med referat från stämman, vilket är under utarbetande.
    Juriststämmans sista dagar blev oslobetonade. Förutom en mängd trevliga sightseeing-turer minns vi främst en härlig S:t Hansaftenskryssning på Oslofjorden och en magnifik avslutningsfest på restaurang Ciro.
    De svenska stämmodeltagarna var: som ledare prof. Per Stjernquist, Lund, och doc. Leif Mutén, Uppsala, samt som studentrepresentanter från Uppsala jur. stud. Gösta Heilborn, Lars Lindahl, Mats Rönnberg, Hans Waldenström och Gösta Welander, från Lund jur. stud. Claes Beyer, Nils Döös, Håkan Falk, Jan Forsström och Inga-Lill Jepson samt från Stockholm jur. stud. Bo Drangel, Krister Hedelius, Olov Herzman, Lars Larsson, Berit Sundquist och Jan-Olov Swahn.
    Nästa studentjuriststämma planeras äga rum sommaren 1962 i Helsingfors.


Hans Waldenström