Juristernas fackliga verksamhet. Sveriges Juristförbund har d. 6 maj i år på hotell Apollonia i Stockholm hållit sitt vartannat år återkommande fullmäktigemöte. Vid detta var systerorganisationerna i Finland, Danmark och Norge representerade av prof. Kaarlo Kaira, Helsingfors, politifuldmægtig Jörgen Langkilde, Köpenhamn, och byråsjef Torkjel Nesheim, Oslo. Vidare deltog som gäster avdelningschefen i ecklesiastikdepartementet Sven Moberg, överdirektören i arbetsmarknadsstyrelsen Erik Montell, kammarrättsrådet Curt Wildeman, byrådirektören i arbetsmarknadsstyrelsen Sten- Olof Döös, ordf. i Sveriges Advokatsamfund adv. Per-Axel Weslien, prof. Folke Schmidt samt verkställande direktören i Saco Jan Carl Almquist.
    Som mötesordförande fungerade tingsdomare Nils Källoff, Göteborg.
    Förutom stadgeenliga frågor och val förekom en diskussion i ämnet »Juristöverskott under sextiotalet?» Inledningsanföranden hölls av avdelningschef Moberg, byrådirektör Döös och förbundsjurist Gunnar Lundberg. Diskussionsinlägg gjordes också av ett flertal personer bland vilka märktes företrädare för juristlärarna, de juris studerandena, olika statliga myndigheter och Saco. Såsom väntats var meningarna ganska delade och de olika detaljspörsmålen blev omsorgsfullt ventilerade.
    Vid mötet omvaldes förbundets presidium. Sålunda utsågs för den kommande tvåårsperioden till förbundsstyrelsens ordförande borgmästare Carl Svennegård, Linköping, till 1:e vice ordförande stadsfiskal Lennart Asplund, Sthlm, och till 2:e vice ordförande prof. Per Stjernquist, Lund. Till styrelseledamöter i övrigt valdes kommunalborgmästare Karl-Erik Bergquist, Mölndal, byråchef Bengt Bohman, Sthlm, assessor Nils Edwall, Sthlm, förste stadssekreterare Lars B. Elgh, Norrköping, lagman Olof Engqvist, Jönköping, hovättsrådet Per-Erik Fürst, Sthlm, tingsdomare Nils Källoff, Göteborg, direktör Gunnar Leo, Sthlm, bankkamrer Jan Måhlén, Sthlm, förbundsjurist Lennart Ramnek, Sthlm, byrådirektör Folke Råberg, Bromma, byrådirektör Jan Tengwall, Sthlm, adv. Frank Hallis Wallin, Sthlm, och förste länsassessor Carl Gustaf Wennberg, Luleå. Till styrelsesuppleanter valdes tingsnotarie Per Assarson, Ängelholm, landsfogde Robert Clémentz, Uppsala, förste kanslisekreterare Sten Olsson, Solna, och rådman Allan Sandberg, Hälsingborg.
    Mötet beslöt att med verkan från d. 1 juli 1961 höja medlemsavgiften för fullbetalande medlem från 180 till 240 kr. per år.
    Av de vid mötet behandlade verksamhetsberättelserna framgår, att förbundet d. 31 dec. 1960 hade 5 593 medlemmar, vilket innebär en nettoökning sedan föregående årsskifte med 164 medlemmar. ökningen har främst hänfört sig till gruppen yngre jurister samt jurister inom central och lokal statsförvaltning. Under 1960 ökades antalet vid förbundskansliet an- 

 

620 NOTISERställda jurister med en och sammanlagt finns nu, inklusive verkställande direktören, fyra heltidsanställda förbundsjurister. Vinst- och förlusträkningen för 1960 slutar på något över 700 000 kr. Balansräkningen för förbundets stödfond redovisar egna tillgångar bokförda till omkring 900 000 kr., vartill kommer ett särskilt hos medlemmarna under 1960 upptaget stödfondslån om 226 000 kr.
    Beträffande arbetsmarknadsläget konstateras att i stort sett balans för närvarande råder mellan tillgång och efterfrågan. Någon arbetslöshet bland juristerna förekommer således inte. På vissa områden, främst inom statsförvaltningen, har i stället förmärkts rekryteringssvårigheter. Inskrivningssiffrorna vid de juridiska fakulteterna har emellertid de senare åren snabbt stigit. Juristförbundet har ansett det befogat att uttrycka sina farhågor för de framtida större juristkullarnas möjligheter att beredas plats på arbetsmarknaden och att få möjlighet vinna anställning inom de traditionella juristyrkena. Förbundet har under 1960 utgivit en folder i vilken en kortfattad redogörelse för framtidsutsikterna lämnats.
    Förhandlingsverksamheten under 1960 har varit livlig. Förutom förhandlingar beträffande generella tillägg har juristförbundet varit engagerat i Saco:s aktioner för bland annat förbättring av förvaltningsakademikernas lönevillkor. Den reglerade befordringsgången för amanuenser och tingsnotarier har som en följd härav väsentligt förbättrats under året. Den statliga och kommunala chefslöneplan, som berör icke bara chefsjurister i förvaltningen, utan i ganska stor utsträckning också domare och chefsåklagare har blivit föremål för en generell förbättring. Ett förhållandevis stort antal statliga och kommunala juristtjänster har lyfts till högre lönegrad.
    Juristförbundets verksamhet inom den privata sektorn under 1960 har i hög grad präglats av de förhandlingar som ägt rum rörande samordning av personalpensioneringen med den statliga allmänna tilläggspensioneringen. Förhandlingar har sålunda förts mellan juristförbundet och dels bankernas förhandlingsorganisation dels försäkringsbolagens förhandlingsorganisation. Uppgörelsen för försäkringsjuristerna innebar en anslutning till den allmänna uppgörelse som träffats för Svenska Arbetsgivarföreningens område. Ifråga om familjepensionsskyddet erhölls dock vissa förbättringar. Det har noterats som särskilt glädjande att juristförbundet i sitt första större framträdande på den enskilda avtalssektorn lyckats tillgodose sina medlemmars intressen även i hänseenden där andra organisationer ej tillräckligt beaktat de högre tjänstemännens speciella problem. Som en följd av juristförbundets uppgörelser har sedermera andra löntagarorganisationer lyckats uppnå bättre efterlevandeskydd för högre tjänstemän. Verksamheten inom den enskilda sektorn har för juristförbundets del i övrigt i stor utsträckning bestått av råd och anvisningar till enskilda medlemmar, som själv förhandlat med sina respektive arbetsgivare angående löne- och anställningsvillkor. I ett par fall har förbundet dock haft formliga förhandlingar med enskilda arbetsgivare, därvid främst varit fråga om skydd mot obehörig uppsägning.
    Under 1960 har sektionen för jurister med egen verksamhet ombildats till en sektion för advokater med egen verksamhet. Vidare har bildats en kommitté för samarbete med advokatsamfundet rörande för de båda organisationerna gemensamma problem. Juristförbundets representanter i denna kommitté har bestått av stadsfiskal Lennart Asplund, adv. Frank Hallis 

 

NOTISER 621Wallin och förbundsdirektör Styrbjörn von Feilitzen. Representanter för advokatsamfundet har varit advokaterna Gunnar Lindh, Per-Axel Weslien och Holger Wiklund. Efter framställning av samarbetskommittén har Saco och advokatsamfundet gemensamt föreslagit statsmakterna sådan ändring av bestämmelserna om ATP att de fria yrkesutövarnas villkor förbättradeoch jämställdes med de anställdas pensionsvillkor.
    Liksom under tidigare år har juristförbundet avgivit ett stort antal yttranden till K. M:t och Saco rörande olika lagförslag m. m. Inom förbundsledningen har tillsatts ett särskilt remissutskott, som har att behandla remissärenden av allmän karaktär. Till ledamöter av detta har utsetts hovrättsrådet Per-Erik Fürst, ordf., landsfogde Robert Clémentz, Uppsala, direktör Sven-Ivar Ivarsson, Sthm, och byråchef Stig Swanstein, Sthm.
    Förbundets kursverksamhet har liksom tidigare rönt stort intresse från medlemmarnas sida. Kurser har förekommit i civilprocessrätt, kommunalrätt och »Juristens roll i barnavården». Dessa har anordnats i samarbete med vissa andra organisationer. Under 1960 anordnades dessutom två s. k. arbetskonferenser, som behandlade föreningsrätten, förbundets förhandlingsarbete m. m. Tidigare inlett samarbete med pressens organisationer har fortsatt och ett par s. k. kontaktkonferenser mellan jurister och pressmän har hållits.

Ingvar Thege