Domarkonferens i alkoholfrågan. Just.dep. hade d. 4—6 maj 1961 ordnat en konferens på hotell Persborg, Rättvik, omkring ämnet Alkoholen och rättsskipningen. I konferensen — som leddes av häradshövding Ernst Leche med bitr. av förste kanslisekr. Olle Hellberg — deltog ett 40-tal häradshövdingar, borgmästare, tingsdomare och rådmän. Doc. Erik Hjalmar Linder inledde konferensen med ett orienterande föredrag med titeln Alkoholkunskap, varefter byråchefen Olle Melin redogjorde för nykterhetsvårdens plats inom socialvården. Prof. Frey föreläste om medicinska synpunkter på alkoholskadorna samt doc. Gunnar Lundquist om alkoholskadorna från rättspsykiatrisk synpunkt. Båda föreläsarna anknöt till praktiska domstolsproblem inom såväl straffrätten som civilrätten. I ett sista föredrag framlade häradshövding Leche några synpunkter på samverkan mellan rättsskipningen och nykterhetsvården och redogjorde därvid för erfarenheter av sådan samverkan i Nedansiljans domsaga. — Mellan föredragen förekom kollegiala gruppsamtal tillsammans med föredragshållarna samt skydds- och nykterhetskonsulenterna i Kopparbergs län. Vid det första gruppsamtalet utbyttes erfarenheter av alkoholen som faktor i lagskipningen inom den egna domkretsen under de senaste åren; övriga gruppsamtal anknöt till föredragen. Under konferensen visades även filmer av huvudsakligen dokumentär natur.

     E. L—e

 

 

    Underrätternas domkretsindelning. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 23 mars 1961 har sakkunniga tillkallats för översyn av domkretsindelningen för underrätterna (se SvJT 1961 s. 413). I direktiven för översynen framhåller justitieministern bl. a., att domsagoindelningen genom den snabba samhällsutveckling som ägt rum alltmer kommit att framstå såsom otidsenlig. De förhållanden som ligger till grund för den nuvarande indelningen har på flera håll radikalt förändrats. Inte minst befolkningsomflyttningen från landsbygden till tätorter har medfört förskjutningar i underlaget för dom-

sagoorganisationen. Vid översynen av domsagoindelningen bör eftersträvas att få till stånd en mera tidsenlig indelning, som — med beaktande av stadsdomstolsutredningens och indelningssakkunnigas förslag (SOU 1961:6, jfr ovan s. 308 resp. SOU 1961:9) — ger underlag för en rationellt utformad arbetsorganisation och i övrigt uppfyller de krav som bör ställas med hänsyn till rättsvårdens och den rättssökande allmänhetens intressen.
    Justitieministern erinrar vidare om att stadsdomstolsutredningens betänkande f. n. är föremål för remissbehandling och framhåller att det inte är uteslutet att ställningstagandet till de i betänkandet framlagda förslagen, t. ex. i fråga om underrätternas sammansättning, kan komma att påverka frågan om grunderna för domkretsindelningen. I den mån det finnes erforderligt får därför kompletterande direktiv meddelas sedan remissbehandlingen av stadsdomstolsutredningens betänkande avslutats. Justitieministern räknar även med att det kan bli anledning att vidga de sakkunnigas uppdrag till att avse andra organisationsfrågor rörande domstolsväsendet än domkretsindelningen.

S. R.