Ny professor. K. M:t har 16 juni 1961 till innehavare av det nyinrättade professorsämbetet i allmän rättslära vid universitetet i Lund fr. o. m. 1 juli 1961 utnämnt preceptorn vid universitetet i Stockholm Tore Strömberg.
    Prof. Strömberg är född i Malmö 30 april 1912. Han blev fil. kand. i Göteborg 1933 och jur. kand. i Lund 1937. Efter tingstjänstgöring i Luggude domsaga 1938 och i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga 1938—1941 samt kortare vikariatsförordnanden vid rådhusrätten i Ystad 1942 och 1943 disputerade han för juris doktorsgrad i Lund 1949 på avhandlingen »Om konfiskation som brottspåföljd». Han förordnades samma år till docent i straffrätt vid universitetet i Lund och utnämndes 1958 till preceptor i samma ämne vid Stockholms högskola. Under åren 1950—1953 och 1955—1957 uppehöll han med smärre inskränkningar professorsämbetet i straffrätt och juridisk encyklopedi vid universitetet i Lund. Förutom gradualavhandlingen märkas bland hans tryckta arbeten monografin »Åtalspreskription» (1956) samt uppsatser, artiklar, recensioner och en kortfattad handbok för förrättare och granskare av bouppteckningar. I tillsättningsärendet ha jämte tryckta skrifter åberopats två arbeten i manuskript, »Föreläsningar i juridisk encyklopedi» och »Rättens kriterier».

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 juni 1961 utnämnt förste kanslisekr. i justitiedep. Sigrid Lindblad och e. o. förste kanslisekr. där Nils Grass, Sigrid Lindblad till byrådir. och Grass till förste kanslisekr. i samma dep.;
    s. d. förordnat t. f. förste kanslisekr. i justitiedep. Olle Hellberg och e. o. kanslisekr. där Ulla Larsson, Hellberg till e. o. förste kanslisekr. och Ulla Larsson till förste aktuarie i samma dep.;
    s. d. förordnat e. föredrag. i justitiedep. Christer af Winklerfelt att t. v. uppehålla en förste kanslisekr.bef. i dep:et.;
    s. d. beviljat lagbyråchefen Sten Rudholm fortsatt tjänstledighet från byråchefsbefattningen fr. o. m. 1 juli 1961 t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 för fullgörande av uppdrag ss. expert i författningsutredningen samt förordnat ass.

 

PERSONALNOTISER 623i Svea hovr. Ove Rainer att under Rudholms tjänstledighet uppehålla dennes byråchefsämbete.
Dep.chefen har
    6 juni 1961 förordnat dir. K. O. Andersson och dir. A. W. Fjelkner att såsom experter biträda 1959 års förlagsinteckningskomm.;
    19 juni 1961 förordnat jur. dr Ulf Cervin att såsom expert biträda pensionsstiftelseutredn.;
    10 juli 1961 entledigat byråchefen Love Kellberg från förordnande att såsom expert biträda familjerättskomm.;
    s. d., med motsv. entledigande för f. d. fångv.dir. S. E. H. Svensson, förordnat fångv.dir. E. G. Lindberg och förste byråing. C. Olsson att såsom experter biträda fångvårdens byggnadskomm.