Vattendomstolarna. K. M:t har
    30 juni 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Christer Wibling att t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 uppehålla vattenmättsdom.ämb. i Västerbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gustaf Knös att t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 vara e. vattenrättsdom. vid Mellanbygdens vattendomstol;
    27 juli 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Arne Hennberg till bitr. vattenrättsdomare i Söderbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 sept. 1961.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 juni 1961 till ass. vid Sthms rr utnämnt e. ass. där Jan Schnell och Lars Berglund;
    s. d. förordnat ass. vid Sthms rr David Glück till e. rådm. i samma stad samt t. f. ass. vid nämnda rr Ulla Ljungh-Hoff och Bernt Krause till e. ass. vid rr:n;
    s. d. till inskr. rådm. i Jönköping utnämnt ass. vid Malmö rr Thor Sjöfors; 
    s. d. beviljat borgm. i Karlskrona Ebbe Dymling och brottsmålsrådm. i Lund Sture Bergsten avsked, Dymling med utg. av sept. och Bergsten med utg. av dec. 1961;
    20 juli 1961 beviljat rådm. i Gtbg Fritz de Fine Licht avsked med utg. av nov. 1961.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    16 juni 1961 utnämnt envar av polisintendenten i lgrad Ao 26 hos statspolisintendenten B. II. Erlandsson och polisintendenten i Malmö K. J. Hj. Lindroth till polisintendent i lgrad Bo 1 hos statspolisintendenten ävensom förordnat Lindroth att t. v. vara byråchef i inrikesdep:et;
    30 juni 1961 till landsfiskal utnämnt, i Valkebo dt (polischef-åklagare) landsfiskalen i Norsjö dt K. H. Karlsson fr. o. m. 1 sept. 1961, i Sävedals dt (polischef-åklagare) e. o. landsfiskalen i Mölndals dt J. E. Hagne,Norunda dt bitr. landsfiskalen i Sköllersta dt L. E. R. Lindell fr. o. m. 1 sept. 1961, i Vellinge dt bitr. landsfiskalen i Bara dt K. -Å. Pernvi,Sunne dt landsfiskalen i Finnskoga dt H. G. Roswall fr. o. m. 1 sept. 1961, i Älvdalens dt bitr. landsfiskalen i Frösö dt J. I. Dahlin fr. o. m. 1 sept. 1961, i Bergs dt bitr. landsfiskalen i Tuna dt E. R. Löfgren samt i Tärna dt t. f. landsfiskalen där, bitr. landsfiskalen i Umeå södra dt J. I. Sjölund;
    27 juli 1961 förordnat t. f. bitr. stadsfiskalen i Sthm Sten Warholm att fr. o. m. 1 sept. 1961 vara byråchef vid åkl.mynd. i samma stad.
    Riksåklagarämbetet har
    20 juni 1961 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Bengt Sjöberg till bitr. stadsfiskal i Linköping fr. o. m. 1 aug. 1961;
    s. d. utnämnt förste stadsfiskalsassistenten i Sthm Jan Allmark till bitr. stadsfiskal i Halmstad fr. o. m. 1 aug. 1961.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 30 juni 1961 förordnat dåvarande e. o. byråchefen i fångv.styr. Holger Romander till byråchef i Br 1 i styrelsen.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    30 juni 1961 beviljat bitr. fångv.insp. vid fångv.anstalten å Långholmen Gerhard Boustedt avsked med utg. av aug. 1961;
    27 juli 1961 konstituerat t. f. överläk., förste läk. å psyk. avd. vid fångv.anstalten å Långholmen Yngve Holmstedt att fr. o. m. 1 aug. 1961 vara överläk. vid fångv.staten med plac. t. v. å nämnda avd.

 

    Trycklov 20/9 1961