Ur Svensk författningssamling 1960

    391. Tulltaxeförordning 13 maj 1960.
    392—396. KK s. d. med tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen        (tulltaxeringskungörelse), m. m.
    398. Transumt av K. M :ts brev till länsstyrelsen i Malmöhus län 3 juni 
1960  ang. staden Ystads förenande i judiciellt avseende med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga.
    408. Lag 30 juni 1960 om behörighet att utöva läkaryrket.
    409. Lag s. d. om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens  
område.

    418. Lag s. d. om straff för varusmuggling.
    419. Lag s. d. om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker.
    472. KK s. d. ang. tillämpning av lagen d. 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för  
brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

 

2 Vid denna redogörelses utarbetande har medverkat hovrättsassessorn Ingvar Gullnäs och hovrättsfiskalen Nils Olof Wentz. 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 67    512. Lag 3 juni 1960 om ändrad lydelse av 27 kap. 16 § strafflagen.
    513. Lag s. d. om beredskapstillstånd.
    515. KK s. d. om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse).
    551. KK 30 sept. 1960 om skyldighet för domstol att till medicinalstyrelsen  
översända dom i vissa brottmål.

    560. Taxa 14 okt. 1960 för tjänsteförrättningar vid statens rättsläkarstationer.
    571. Transumt av K. M:ts brev till länsstyrelsen i Skaraborgs län 21 okt. 1960  
ang. staden Lidköpings förenande i judiciellt avseende
med Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga m. m.
    573. KK 28 okt. 1960 om ikraftträdande av vissa delar av luftfartslagen d. 6 juni  
1957 (nr 297), m. m.

    574. KK s. d. med närmare bestämmelser ang. tillämpningen av 7 kap. 
luftfartslagen d. 6 juni 1957 (nr 297), m. m.
    577. KK 4 nov. 1960 om ändrad lydelse av 77 § arbetsordningen för rikets
hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).

    593. KK 28 okt. 1960 om övervakning enligt barnavårdslagen.
    594. KK s. d. om fosterbarnsvård.
    595. K stadga s. d. för barnavårdsanstalter.
    599. KK 18 nov. 1960 om ändrad lydelse av 9 § kung. d. 25 sept. 1959 (nr 454)  
med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i mi
litära mål m. m.
    620. KK s. d. om ändrad lydelse av 3 § kung. d. 25 sept. 1952 (nr 644) ang. skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul.
    640. KK 11 nov. 1960 om begravningsplatser samt gravsättning och eldbegängelse m. m.
    644. Varumärkeslag 2 dec. 1960.
    645. Kollektivmärkeslag s. d.
    646. Lag s. d. om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.
    647. Lag s. d. om ändrad lydelse av 9 § lagen d. 29 maj 1931 (nr 152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens.
    648—652. KK s. d. med tillämpningsbestämmelser till varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen, m. m.
    679. Lag s. d. om rätt att undersöka och bearbeta fyndigheter av uranhaltigt mineral m. m. (uranlag).
    680. Lag s. d. om ändring i gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314).
    681. Lag s. d. om ändring i lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m.
    682. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 1 juni 1956 (nr 306) om rätt att utvinna atomenergi m. m. (atomenergilag).
    683. Lag 9 dec. 1960 om parkeringsbot.
    684. KK s. d. med vissa föreskrifter ang. tillämpningen av lagen om parkeringsbot.
    685. Lag s. d. om ändrad lydelse av 20 kap. 6 § rättegångsbalken.
    686. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
    687. KK s. d. ang. ändring av 80 § 2 mom. vägtrafikkung. d. 7 dec. 1951 (nr 743).
    688. KF s. d. ang. ändring av förordningen d. 5 maj 1960 (nr 134) om mopeder.
    690. Lag s. d. om byggnadsminnen.
    691. KK s. d. med närmare bestämmelser rörande tillämpningen av lagen om byggnadsminnen.
    692—697. KK 25 nov. 1960 om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ kung. d. 22 okt. 1948 (nr 710) ang. rättsstatistiken, m. m.
    699. Lag 16 dec. 1960 ang. ändrad lydelse av 2 § 11 :o) och 14 :o) lagen d. 26
maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
    701. Lag s. d. ang. ändring i stadgan d. 21 febr. 1941 (nr 98) om ersättning för  
riksdagsmannauppdragets fullgörande.

 

68 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET    708. Lag 16 dec. 1960 ang. ändrad lydelse av 4 och 6 §§ lagen d. 1 dec. 1950 
(nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.
    709. KK s. d. om ändrad lydelse av 7 § kung. d. 20 dec. 1957 (nr 688) ang.  
tillämpningen av lagen om ersättning för mistad fiskerätt m. m.
    718. K instr. 9 dec. 1960 för statens socialvårdskonsulenter.
    720. KK s. d. med bestämmelser ang. barnavårdskonsulenterna vid  
länssty
relserna.
    721. KK s. d. om organisationen av barnavårdsverksamheten i Stockholm.
    728. K stadga s. d. för ungdomsvårdsskolorna.
    729. Lag 30 dec. 1960 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
    730. Lag s. d. om rätt till fotografisk bild.
    731. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 9 och 11 §§ lagen d. 29 maj 1931 (nr 152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens.

S. R.