LENNART GEIJER. Förmansklausuler och frikretsregler. Ett föreningsrättsproblem. Lund 1960. Seelig & C:o i distr. 140 s. Kr. 12,00.

    TCO-juristen, juris doktorn LENNART GEIJER har i denna skrift ägnat sig åt att undersöka i vad mån förenings- och förhandlingsrättslagens s. k. arbetsledare- eller förmansklausul är tillämplig på det privata tjänstemannaområdet. Enligt nämnda lagbestämmelse kan arbetsledare genom avtal undantagas från rätten att tillhöra förening, som avser tillvaratagande av honom underställd personals intressen gentemot arbetsgivaren. Om innebörden härav, såvitt angår förhållandena inom tjänstemannakåren, råder delade meningar. Enligt en tolkning av arbetsledareklausulen avser denna endast förhållandet mellan arbetare och deras förmän. Däremot skulle den inte medgiva, att vissa tjänstemän i egenskap av arbetsledare för andra tjänstemän eller av annat skäl undantages från rätten att tillhöra samma organisation som övriga tjänstemän. Den andra lagtolkningen finner däremot en sådan uppdelning av tjänstemannakåren vara tillåten enligt det omtvistade lagstadgandet. Tvisten har nu särskilt aktualiserats inför en ifrågasatt tillämpning av förenings- och förhandlingsrättslagstiftningen på statstjänstemännen.
    I skriften redovisar Geijer en undersökning av arbetsledare klausulens tillkomsthistoria på arbetsmarknaden och i lagstiftningen. Vidare redogör han för avtalspraxis och arbetsdomstolens avgöranden vid tolkningen av arbetsledarebegreppet samt för de av Sverige biträdda internationella konventionerna om förenings- och förhandlingsrätt. Han behandlar även frågan om de

 

LITTERATURNOTISER 669faktiska förutsättningarna för en tillämpning av arbetsledarebegreppet inom tjänstemannakåren.
    Geijer finner — med fog — att den principiella tolkningsfrågan inte kan på det föreliggande materialet besvaras med säkerhet men anser sig dock kunna konstatera att avtalspraxis, även om arbetsledareklausulen anses i princip tillämplig inom tjänstemannaområdet, kommit att från föreningsrätten undantaga många tjänstemannakategorier, som under inga förhållanden kan betraktas som arbetsledare.

S.-E. N-n