Ur nordiska tidskrifter

    Defensor Legis. Nr 5—6, 7—8. BERNDT GODENHIELM, Den nya hyreslagen, I s. 142—167, II s. 225—239.
    Ekonomiskt forum 61. JAN SANDSTRÖM, Årskontrakt och sjöpanträtt, s. 33— 40.        
    Juristen. Nr 10. KNUD WAABEN, Nyt fra norsk kriminologi, s. 343—350. — Nr 11. F. J. BOAS, Vejbestyrelsesloven, s. 367—385. MOGENS MUNCH, Vedrørende afgrænsningen af dødsdispositioner, s. 386—390. — Nr 12. KNUD WAABEN, Nye regler om betingede domme, s. 391—402. AXEL H. PEDERSEN, Advokatomkostninger ved procedure for administrative myndigheder, s. 403—405. HAN SSCHAUMBURG, Om delvis lovpligtig regres efter færdselsloven og om tidspunktet for påkendelse af regresspørgsmålet, s. 405—407. L. NORDSKOV NIELSEN, LOV om ændringer i straffeloven, retsplejeloven og ikrafttrædelsesloven, s. 408— 433. Juridisk litteratur i januar kvartal 1961, s. 441—450. — Nr 14. O. A. BORUM, Fremmede selskaber, s. 503—512. JULIUS MØLLER, Advokathonorarer og international privatret, s. 512—514.
    Juristnytt. Nr 9. CARL SVENNEGÅRD, Socialvård och rättskultur, s. 169—170. — Nr 10. GÖSTA GÅRDÖ, Aktuella körkortsfrågor, s. 185—186.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 2. KARL EVANG, Noen administrative problemer i Norge idag belyst ved eksempler fra helsesektoren, s. 81—111. ERIK IB SCHMIDT, Eksperternes rolle i politik, s. 112—128.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 3. NILS ERIK INGMAN, Synpunkter på arbetsgivarens skadeståndsansvar vid olycksfall i arbete, s. 203—223.
    Nordisk kontakt. Nr 10. GUNNAR HOFF, Valgordningen i Norge, s. 576—578.
    Pris- och kartellfrågor, H. 3, 5. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 223—227, 359—373.
    Skattenytt. Nr 7. C. O. SANDSTRÖM, Om förbättrad taxeringskontroll m. m., s. 241—253.
    Statistisk tidskrift. Nr 5, 8. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 297—299, 308—309, 461—463, 466—469.
    Svensk Skattetidning. H. 5. GÖRAN ENGLUND, Om normerna för inkomstbeskattning av givare och gåvotagare, s. 193—208. CARSTEN WELINDER, Replik, s. 209—216.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 9. ROLF ROMSON, Byggnadsnämnds tvångsmedel, s. 310—317.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 2. ROLF DILLÉN, Om juridisk formalism, s. 115—120. KARIN TEJNING, Vad är »väsentligt ändrade förhållanden» enligt 7 kap. 8 § föräldrabalken ?, s. 121—123. HARALD FREIJD, Hur utses den offentlige försvararen?, s. 124—125. Från praxis i arvodesärenden, s. 126—132.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 2. CARL JACOB ARNHOLM, Fra diskusjonen om rettighetsbegrepet, s. 117—149. PER GISVOLD, Canadisk og norsk rettergang i funksjon, s. 150—183. — H. 3. ERIK MIKKELSEN, Erhvervsvirksomheder som formueretlige objekter, s. 225—282. — TH. GJERULFF och J. TROLLE, Fra den danske højesterets praksis, s. 283—317.


C. H.