684    Nytt justitieråd. K. M:t har 22 sept. 1961 till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1961 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Bergsten.
    Justitierådet Bergsten är född i Finspång 20 febr. 1913, blev student i Göteborg 1932 och jur. kand. i Lund 1937. Efter tingstjänstgöring i Askims m. fl. samt Sollentuna och Färentuna domsagor inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1949 och hovrättsråd 1957. Efter att några år ha biträtt med lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet blev han byråchef för lagärenden i departementet 1953 och statssekreterare 1957. Han innehade uppdrag som sekreterare i 1945 års vattenlagskommitté 1949—1955 och i svensk-norska vattenregleringskommissionen 1951—1957, var 1957—1959 delegerad för nordiska lagsamarbetet samt är ordförande i 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar.

 

    Ny justitiekansler. K. M:t har 22 sept. 1961 beviljat justitiekanslern Olof Alsén avsked med utg. av dec. 1961 samt till justitiekansler fr. o. m. 1 januari 1962 utnämnt lagbyråchefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Sten Rudholm.
    Hovrättsrådet Rudholm är född i Karlstad 27 april 1918, blev student i Sthm 1937 och jur. kand. där 1942. Efter tingstjänstgöring i Uppsala läns norra domsaga och Sthms rådhusrätt inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1945, assessor 1954 och hovrättsråd 1961. Han var sekr. i straffrättskommittén 1949—1953 och biträdde 1953—1954 med utrednings- och lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet, där han 1955 blev lagbyråchef (t. f. 1954). Han var ledamot av 1958 års försvarsledningskommitté och är sedan 1959 expert i författningsutredningen. Sedan 1951 är han red.sekr. i SvJT.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    22 sept. 1961 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedep., hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Hult till statssekr. i samma dep fr. o. m. 1 okt. 1961;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Carl Holmberg att fr. o. m. 1 okt. 1961 vara byråchef för lagärenden i justitiedep.;
    Dep.chefen har
    6 sept. 1961, med motsv. entled. av pres. Liss Granqvist, förordnat chefen för soc.dep:s rättsavd., ass. i hovr. för Västra Sverige Bengt Hamdahl att såsom expert biträda pensionsstift.utredn.;
    förordnat 8 maj 1961 docenten Carl M. Elwing och 11 sept. 1961 poliskommissarien Erik Settergren att såsom experter biträda trafikmålskomm.

    Högsta domstolen. K. M:t har 22 sept. 1961 förordnat just.rådet Nils Beckman att fr. o. m. 1 okt. 1961 vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

    Nedre justitierevisionen. K. M :t har
    3 aug. 1961 förordnat ass. i Göta hovr. Lars-Erik Cronholm och Åke Widding att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    29 sept. 1961 entledigat tingsdomarna Börje Lihné och Gösta Klementsson från dem meddelade förordnanden att tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Erik Linder och i hovr. över Skåne och Blekinge Jan Erik Elliot att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.