Bernunionens permanenta kommitté (se SvJT 1960 s. 69) höll sitt nionde möte i London d. 31 okt.—4 nov. 1960. I mötet deltogo representanter för kommitténs medlemsländer Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Portugal, Rumänien, Schweiz, Storbritannien och Förbundsrepubliken  Tyskland. Därjämte närvoro observatörer från åtskilliga andra stater, liksom från mellanstatliga organisationer och internationella intressesammanslutningar på upphovsrättens område. För Sverige deltog i denna egenskap lagbyråchefen Torwald Hesser.
    Den för svensk del viktigaste punkten på föredragningslistan rörde vissa filmrättsliga spörsmål, som väntas bli ett huvudämne vid den till Stockholm utsatta konferensen för nästa revision av Bernkonventionen. Diskussionen utmynnade i ett beslut att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förbereda kommitténs slutliga ställningstagande. Bland övriga ämnen märktes främst Haag-utkastet rörande »les droits voisins» (se SvJT 1960 s. 563). På yrkande från franskt håll och under instämmande bl. a. från den nordamerikanske observatören uttalade kommittén här önskemål om att den diplomatiska konferens som bestämts att äga rum i Rom under år 1961 för slutlig behandling av ämnet icke måtte sammankallas före oktober, så att regeringarna skulle få tillräcklig tid för förberedelse.
    Ett förhandlingsämne som väckte delade meningar rörde möjligheten av en förlängning av skyddstiden för auktorverk utöver den i Bernkonventionen bestämda om 50 år efter upphovsmannens död. I en förberedande enkät

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 73hade majoriteten av de unionsländer som yttrat sig, bl. a. Sverige, tillbakavisat denna tanke men flera länder hade dock visat ett större eller mindre intresse därför. Det beslöts att åt unionens byrå uppdraga att utarbeta förslag till ett protokoll om en förlängning, avsett att fogas som annex till Bernkonventionen. Närmast torde syftet vara att genom detta samordna skyddstidsbestämmelser i de länder som redan antagit en skyddstid överstigande 50-årstiden; här märkas bl. a. en del länder som provisoriskt förlängt tiden med hänsyn till världskrigen.
    Beträffande kommitténs sammansättning beslöts att Canada, som enligt vad kommittén konstaterat vid sitt föregående möte upphört att vara medlem av kommittén, skulle efterträdas av Spanien.
    Liksom förra året hade förhandlingarna samordnats med ett av Unescos regeringskommitté för upphovsrätt samtidigt avhållet möte.

T. H-r