CARL RASTING. Lov om forsikringsvirksomhed. København 1960. Nyt nordisk forlag Arnold Busck. 282 s. DKr 33,50, inb. 40,00.

    Åtskilliga tecken tyder på att RASTINGS bok helt är avsedd för danska praktiker, som från början är väl bekanta med den behandlade lagen och dess syften. Boken innehåller ej lagtext, blott referat och kommentar, och saknar både förord och inledning som kunnat orientera läsaren om bokens syften och lagens förhistoria. Läsaren kastas på första textsidan in medias res med kommentaren till § 1 st. 1, Lov om forsikringsvirksomhed.
    Kommentaren behandlar, liksom lagen, både regler om försäkringsverksamhet i trängre mening och associationsrättsliga regler. De flesta av de spörsmål som mera direkt rör försäkringsverksamheten — t. ex. om beräkning av premier och premiereserv och om fördelning av återbäring till försäkringstagarna i livförsäkring — återfinnes i kapitlet om stiftande av försäkringsbolag, beroende på att vid stiftandet bolagets bestämmelser härom skall godkännas av tillsynsmyndigheten. De associationsrättsliga reglerna kommenteras i ett stort antal kortare kapitel.
    Framställningen ger klara och ofta ganska utförliga besked om den avsedda tolkningen av den danska lagen och om tillämpningen av äldre dansk lagstiftning på området. Däremot har förf. ej gått in på någon egentlig diskussion av grundprinciperna i den danska lagen eller av dess förhållande till motsvarande lagar i andra länder. En svensk läsare har därför främst anledning att vända sig till Rastings verk då han söker upplysning om den danska rätten på någon speciell punkt, medan han har mindre att hämta om han söker stoff för en mera principiell jämförelse mellan dansk och svensk rätt.

J. H.