SANFRID STAFFANS. Grunddragen av rättegången i civila sjörättsmål i första instans. Jämförande framställning av nordisk rätt. Helsingfors 1960. Norstedts. 158 s. Kr. 19,50.
    Det förevarande arbetet, författat av en finländsk rättsvetenskapsman, inledes med ett jämförelsevis vidlyftigt avsnitt upptagande begreppsutredningar och allmänna anmärkningar (kap. I). Härefter behandlas, med avseende å Danmark, Norge, Sverige och Finland, underdomstolarna för civila sjörättsmål (kap. II), fullföljdsdomstolarna och fullföljdstiderna för civila sjörättsmål (kap. III) samt rättegången i civila sjörättsmål i första instans (kap. IV). Vidare meddelas till belysning av den föregående utredningen vissa statistiska uppgifter (kap. V), varefter i ett avslutande kapitel framlägges några de lege ferenda-synpunkter på rättegången i civila sjörättsmål i första instans enligt Finlands gällande rätt.
    Avhandlingens begränsade omfång — en stor del hänför sig för övrigt till den inledande begreppsutredningen — har uppenbarligen icke kunnat medgiva någon utförligare behandling av förekommande spörsmål; förf. understryker också att det gällt att ge en komprimerad framställning av ämnet med sikte på det väsentliga och normala i olika hänseenden från både rättslig och praktisk synpunkt. Ur denna aspekt är arbetet otvivelaktigt av värde för dem som har anledning syssla med nordisk sjöprocessrätt.

S. HJ. P.

 

 

GÖSTA WALIN. Allmänna hyreslagen m. m. (Omarb. uppl. av »Den nya hyreslagen m. m.») Sthm 1960. Norstedt. 354 s. Inb. Kr. 29,00.

    Justitierådets WALINS välkända kommentar till vår hyreslagstiftning har utkommit i en omarbetad upplaga. I denna har hänsyn tagits till nytillkommen lagstiftning. Sålunda återfinnes i den nya upplagan en utförlig och klargörande kommentar till 1959 års lag med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad. I förarbetena till denna lag har kommentarförfattaren själv deltagit i egenskap av ordförande i familjerättskommittén. Den nya upplagan innehåller även en kortfattad kommentar till 1956 års lag om rätt i vissa fall för hyresgäst till nytt hyresavtal. Framställningen i förra upplagan har vidare kompletterats med hänvisningar till nyare litteratur och rättsfall.

L. F.

 

 

STURE HEIDING. Svensk varumärkesrätt. Omarb. andra upplaga. Halmstad 1961. Affärsekonomis skriftserie 27. 115 s. Kr. 13,50.

    Första upplagan av jur. dr STURE HEIDINGS vägledning i varumärkesrätt utkom 1951. Sedan en ny varumärkeslag med väsentliga nyheter utfärdats, har en omarbetad upplaga blivit erforderlig. Härvid har omfånget betydligt utökats med hänsyn till att den nya lagstiftningen är utförligare och även griper över ett större område än den gamla; framställningen har också på

 

728 LITTERATURNOTISERåtskilliga punkter gjorts fylligare. Av särskilt värde är att den nya upplagan även försetts med rättsfallsreferat. I en uppskattande recension av första upplagan (SvJT 1952 s. 451) rekommenderade justitierådet ERIK HEDFELDT, ledamot i varumärkes- och firmautredningen, arbetet till näringslivets folk, till studenter och till jurister i praktisk verksamhet. Man vill gärna upprepa denna rekommendation i fråga om den nya upplagan.

T. H-r