SARA FALK. Om jordfästning, kyrkorätt och ritual. Sthm 1961. Norstedts.
    Revisionssekreterare SARA FALK har i anslutning till 1957 års jordfästningslag utgivit en översiktlig framställning rörande jordfästning och bruk som ansluter därtill. Det är en förnämlig volym som inte bara innehåller kommentarer till lagtexten utan ger koncentrerade, innehållsrika återblickar på utvecklingen och sätter olika slags ritualer in i ett kulturellt sammanhang. Förf. har förmått att i en ovanligt tilltalande framställning fånga många av de ideella värden som innefattas i hävdvunna bruk, de gamla psalmernas bilder och språk liksom hela den kulturmiljö som kyrkans traditioner bevarar. Samma respekt framträder, när hon behandlar andra trossamfunds seder. Förf:s eget språk är utmärkt vackert och hela boken utgörs helt enkelt av en serie konstnärligt formade essäer som man är tacksam att ha fått göra bekantskap med. Det vore synnerligen välkommet, om förf. med sina framträdande kulturella intressen ville fortsätta att berika vår litteratur genom att på samma sätt behandla andra ämnen som ger associationer utanför juridikens begränsade fält.

G. W.

 

 

 

EUGEN ULMER. Urheber- und Verlagsreeht. Zweite Auflage. Berlin-GöttingenHeidelberg 1960. Springer-Verlag. XIII + 471 s. Inb. DM 48,00.

    ULMERS arbete, vars första upplaga utkom 1951, utgör standardverket om tysk upphovsrätt (jfr SvJT 1955 s. 45). Med hänsyn till områdets internationella anknytning är det emellertid av stort intresse även från mera allmänna synpunkter. Internationellt är arbetet också välkänt och högt skattat; från franskt håll har fällts omdömet »classique aussitôt que paru». Det har 1960 utkommit i en ny upplaga. De tekniska framstegen och utvecklingen inom den internationella upphovsrätten har härvid föranlett att flera partier omskrivits; detta gäller bl. a. så intressanta ämnen som personrätten, filmjuridiken och de upphovsrätten närstående rättigheterna. Det omarbetade tyska lagförslaget från 1959 har ägnats ingående behandling. Den nya upplagan är ett ovärderligt hjälpmedel vid varje mera djupgående studium av upphovsrättsliga frågor.

T. H-r

 

 

HENRY USSING. Obligationsrätten. Almindelig del 4. Udg. ved A. VINDING KRUSE. Kbhvn 1961. Juristforbundets forlag. XX +490 s. Dkr. 65,00.

    I den nya upplagan av detta standardverk inom nordisk civilrättslitteratur — andra upplagan anmäld av KARLGREN i SvJT 1943 s. 372 — har vidtagits i huvudsak endast sådana ändringar och tillägg som betingas av ändrad lagstiftning och av utvecklingen inom doktrin och rättspraxis. Ett särskilt avsnitt i boken, nämligen det om fordringshavares rätt att framtvinga prestation in natura, framträder i nytt skick; omarbetningen har skett på grundval av Ussings avhandling »Dom til opfyldelse in natura af kontrakt» i Ugeskrift for Retsvæsen årg. 1949.

S. R.