LITTERATURNOTISER 729Ur nordiska tidskrifter

    Arkiv for Sjørett. B. 5. H. 2. PER GEORG MENDER, Nationality of ships — Politics and Law, s. 265—369. THOR FALKANGER, Kontrakter om skipning av et bestemt kvantum (transportkontrakter), s. 370—413.
    Ekonomisk revy. H. 8. GUNNAR LAGERGREN, Skydd för investeringar i utlandet, s. 558—563.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 2—3. FRITZ KAIJSER, Tjänstemäns tystnadsplikt, s. 65—95. STIG JÄGERSKIÖLD, Offentlig rätt och civilrätt, några anteckningar kring underställningsinstitutet, s. 96—120. SIGURD BIETZ, Förhandstillträde vid expropriation, s. 121—141.
    Juristen. Nr 15. K. HENNINGSEN, Om visse biologiske bevismidler i retslige faderskabssager, s. 535—542. ULF CERVIN, Passivitetsregeln — ett nödvändigt ont?, s. 550—553. PER JACOBSEN, Det erstatningsretlige element i § 5 i lov om den faste voldgiftsret, s. 554—570. — Nr 16. ERIK B. NEERGAARD, Nogle bemærkninger om båndoptagelser, s. 571—576. — CARL M. ELWING, Tillräckliga skäl till åtal enligt svensk rätt, s. 577—586.
    Juristnytt. Nr 13, 14, 15. DAG HAMMARSKJÖLD, International Civil Servant in Law and in Fact, s. 238—241, 258—260, 280—284.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 4. ULF K. NORDENSON, Atomfartyg och tredjemansansvar, s. 241—266. J. HOLST-LARSEN, Den nye norske bilansvarsloven, s. 278—282.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 2—3. NILS CHRISTIE, Reaksjonenes virkninger, s. 129—144. GERHARD SIMSON, Publicitetsproblem kring brott och brottmål, s. 145—151. TH. GJERULFF, Danske domme i straffesager 1959— 60, s. 152—171. KLAS LITHNER, Garofalo och knivskärarna på Aspö, och Lombroso och barnamorden i Sverige, s. 172—174. CARSTEN BAFAEL, Fængselsreformen, s. 175—186, PER FOSEID NIELSEN, Betænkning vedrørende beskæftigelsen i kriminalanstalterne, s. 187—195. FINN TOFTE, Narkobehandling af forvarede, s. 186—210. E. HOECK-GRADENWITZ, Behavioristiske synspunkter vedrørende behandling af kriminelle, s. 211—218. FREDE BRIKSBY, Kriminalforebyggende foranstaltninger i Norge, s. 219—229.
    Stud.jur. Nr 5. EDVARD HAMBRO, Noen bemerkninger om den nordiske utleveringslov, s. 9—14. — Nr 6. J. B. HJORT, Om dommernes stilling, s. 14—22.
    Svensk skattetidning. H. 6. ERIK EKLUND, Skattelagstiftningen vid 1961 års vårriksdag, s. 249—265. STEN WALBERG, Om handräckning och rättssäkerhet, s. 266—275.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 2. HARDY GÖRANSSON, Verkställigheten av frihetsstraff, s. 17—25. KEITH WARDROP, Psykiatrins roll inom fångvården, s. 26—28.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 3—4. ARTHUR BOSTRÖM, Företagsekonomi för advokater, s. 169—184. CARL M. ELWING, Skäl till åtal — några synpunkter, s. 188—195. WILH. PENSER, Skatt på arv och skatt på gåva, s. 196 —206. Danska och norska regler om god advokatsed och kollegialitet, s. 219 —234.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 4. Bo PALMGREN, Några synpunkter i frågan om motpartens hörande i besvärsmål, s. 233— 238, och Inteckning i anläggning på outbrutet område, s. 248—251. L. R. HERTZBERG, I vilka avseenden är lagen om betalningsorder i behov av förbättring?, s. 252—261.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 21. HARDY ANDREASEN, Legal Advertising in Danish Law, s. 166—169. ALF Ross, Er den foreslåede lov om deling af den Arnamagnæanske Stiftelse en ekspropriationslov, s. 171—175. — Nr 23. J. TROLLE, Bevisumiddelbarhed ved Højesteret, s. 181—185. H. H. BRYDENSHOLT, Mislykkede reparationer, s. 185—192. — Nr 25. POUL ANDERSEN, Håndskrifterne og grundloven, s. 197—198. EGON LARSEN, Ekspropriation og overdragelseforbud, s. 198. FL. TOLSTRUP, Bør Vandløbsloven revideres?, s. 199 —202. ANNE KJÆR, Domstolskontrollen med administrativ frihedsberøvelse i henhold til sindssygeloven, s. 210—220. — Nr 35. KURT NIELSEN, Ombudsmandens indseende med kommunerne, s. 221—229. ERIK M. GOLDSCHMIDT, Foreldremyndigheden i søgelyset, s. 229—234. EGON LARSEN, Erstatning ved naturfredning, s. 234—238. — Nr 39. JØRGEN HANSEN, Veksler, afbetaling og financiering, s. 257—263.

C.H.