Bernbyrån flyttad. De internationella byråerna för Bernunionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och för Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten, vilka adminstrativt utgöra en enhet, ha hittills haft sin verksamhet förlagd till lokaler i Bern. Den vanliga gemensamma benämningen har varit Bernbyrån. Denna beteckning bör ej längre användas. Under 1960 har verksamheten nämligen överflyttats till Genève, där byråerna med bidrag från schweiziska staten förvärvat en egen fastighet. I samband härmed har byråerna antagit den gemensamma benämningen Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). Adressen i Genéve är 32, chemin des Colombettes (Place des Nations).


T. H-r

 

    Internationella domstolen i Haag. Genom val av FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har till ledamöter av domstolen för tiden 1961—1970 utsetts Philip C. Jessup (USA), Vladimir M. Koretsky (Sovjet), Kotaro Tanaka (Japan), José Luis Bustamante y Rivero (Peru) och Gaetano Morelli (Italien). Vidare har såsom ersättare för den år 1960 avlidne brittiske domaren Sir Hersch Lauterpacht valts Sir Gerald Fitzmaurice (Storbritannien); mandattiden för denne utgår 1964. Bland de avgångna domarna märks domstolens senaste ordförande norrmannen Helge Klæstad. — En aktuell och översiktlig redogörelse för domstolen och dess verksamhet lämnas av prof. HILDING EEK i Utrikespolitiska institutets broschyrserie »Världspolitikens dagsfrågor» nr 12/1960.

S. R.

 

    Svensk Juristtidning. Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning har vid föreningssammanträde d. 25 nov. 1960 till styrelse i föreningen, tillika redaktion för tidskriften, för år 1961 omvalt f. d. hovrättspresidenten Harry Guldberg, justitierådet Hjalmar Karlgren, adv. Sven Salmonson, prof. Ivar Strahl och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen (red. och ansv. utg.) samt nyvalt prof. Håkan Nial. F. d. riksmarskalken Birger Ekeberg, som avböjt återval, valdes till hedersledamot i föreningen. Styrelsen har sedermera till ordf. ut- 

 

74 NOTISERsett presidenten Guldberg. Till styrelsesuppleanter omvaldes prof. em. Ragnar Bergendal, justitierådet Hugo Digman (red. för avd. Rättsfall från hovrätterna), ambassadören Sture Petrén och lagbyråchefen Sten Rudholm (red.sekr.) samt nyvaldes prof. Jan Hellner efter f. d. justitierådet Emil Sandström, vilken avböjt återval. Såsom bitr. red.sekr. tjänstgör t. f. lagbyråchefen Carl Holmberg.